« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Střední Haná za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva auditora účtetní závěrka 2021 Střední Haná o.p.s_.pdf [4,20 MB]
IB
<br> Auditor-skal a účetní kancel-ii
<br> ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
<br> Zakladateli společnosti Střední Haná,o.p.s.se sídlem Masarykovo nám.20,752 01 Kojetín
<br> Výrok auditora
<br> Provedlajsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Střední Haná,o.p.s.(dále také,<.> společnosť“) sestavené na základě českých účetních předpisů,která se skládá z rozvahy k 31.12.2021_ výkazu zisku a ztráty za rok končící 3í.l2.2021 a přílohy této účetní závěrky1 která obsahuje popis použitých podstatných účetních XXXXX a další vysvětlující informace.Údaje o společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky <.>
<br> Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společností Střední Haná,o.p.s.!( 31.12.2021 a nákladů a výnosů o výsledku jejiho hospodaření za rok
<br> v::
<br> konaa 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy.Základ pro výrok
<br> Auditjsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit,kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami.Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republikyjsem na společnosti nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů.Domnívám se,že důkazní informace,které jsem shromáždila,poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku <.>
<br> Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
<br> Ostatními informacemi jsou v souladu s 5 2 písm.b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a mou zprávu auditora.Za ostatni informace odpovídá statutární orgán společnosti <.>
<br> Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje.Přesto je však součásti mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacem...
Výroční-zpráva-Střední-Haná_2021 (2).pdf [14,40 MB]
EVROPSKÁ UNIE M ! N I STE RSTVO Evropský fond pro regionální rozvoj A) PRO MÍSTNÍ Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR
<br> Výroční zpráva o činnosti a hospodaření
<br> Střední Haná,o.p.s.a organizační složky MAS Střední Haná
<br> za rok 2021
<br> mísmí AKCNÍ SKUPšNA STŘEDNÍ HANÁ
<br> Textovou část zpracovala: Bc.XXX XXXXXXXXXXX,Mgr.XXXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Mapové podklady zpracovala: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> EVROPSKÁ UNIE MINISTE R STVO Evropský fond pro regionáiní rozvoj A.) PRO MÍSTNÍ
<br> Integrovaný regionální operační program ROZVOJ (: R
<br> Obsah 1.Základní údaje o společnosti Střední Haná,o.p.s.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 1.1 Personální obsazení kanceláře.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 1.2 Druh Obecně prospěšných služeb.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3 1.3 Územní působnost.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 2.Organizační struktura společnosti Střední Haná,o.p.s.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 3.Finanční zajištění provozu společnosti Střední Haná,o.p.s.a MAS v roce 2021.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.12 4.Činnost MAS a společnosti Střední Haná,o.p.s.v roce 2021.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.13 4.1 Činnost MAs.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
VYSLEDOVKA0000000567.pdf [0,08 MB]
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 3z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 3 310,24 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.3 310,24 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.558 186 868,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 48 492,00 0,00 91 332,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 13.521 23 530,00 0,00 28 236,00 0,00
<br> 12.518 35 545,78 0,00 61 257,22 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 10 001,00 0,00 5 021,00 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.511 3 509,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.501 89 966,72 0,00 54 109,00 0,00
<br> I.397 912,50 0,00 239 955,22 0,00
<br> A.777 084,17 0,00 606 785,22 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Ha
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mikroregion Střední Haná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br>...
SEZN_UJ0000000559.pdf [0,18 MB]
Stránka : 1
<br> Přehled účetních jednotek
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 1z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 26881764 2 391,00 0100,00% 1 1 632,00 1 376,00 2 207,00 0,00% 0,00%
<br> A B C1 D
<br> (obchodní společnost)
<br> Pohledávky
<br> Kritéria pro zahrnutí do dílčího konsolidačního celku státu
<br> E F G H I J2 K LJ1C2
<br> Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední HaNázev:
<br> Sídlo: Mikroregion Střední Haná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 69604771Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Příloha č.X k vyhlášce č.312/2014 Sb <.>
<br> Hladina významnosti podle §22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu - pohledávky
<br> Hladina významnosti podle §22 odst.1 konsolidační vyhlášky státu - závazky
<br> 50 000,00
<br> 50 000,00
<br> Část I: Přehled účetních jednotek
<br> Osoba odpovědná za sestavení:
<br> 15.1.2022 19:24:11
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Telefon 581767502Email: obec@merovice.cz
<br> IČO Název účetní jednotky
<br> Vliv na řízení a
ovládání
<br> Celkové
výnosy
<br> Hladina významnosti podle
§ 22 odst.1 konsolidační
<br> vyhlášky státu
<br> Celkové
náklady
<br> Podíl na základ <.>
kapitálu
<br> Konsolid.úč <.>
závěrka
<br> (1 = ovládaná os <.>
2 = podstatný vliv
3 = společný vliv
4 = nevýznamný
<br> 5 = konkurz)
<br> (vyjádřený v %)
<br> Vliv na řízení a
ovládání
<br> Závazky
<br> Výše netto
aktiv
<br> Výše cizích
zdrojů
<br> (vyjádřený v %)
<br> Přímý Nepřímý
<br> 1 = ano 0 = ne
<br> Přímý Nepřímý
<br> Střední Haná,o.p.s
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Přehled ostatních významných spoluvlastníků (vlastnická struktura) účetních jednotek uvedených v Části I
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 1z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinn...
ROZVAHA0000000566.pdf [0,09 MB]
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 5z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 5 687 567,96 0,00 5 687 567,96 298 348,59
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 200 000,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 200 000,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 2 533 463,00 2 533 463,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 3 774 102,04 284 147,00 3 489 955,04 639 730,04
<br> 3.021 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.6 307 565,04 2 817 610,00 3 489 955,04 639 730,04
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 70 000,00 51 400,00 18 600,00 20 940,00
<br> 5.018 14 611,40 14 611,40 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.84 611,40 66 011,40 18 600,00 20 940,00
<br> 6 392 176,44 2 883 621,40 3 508 555,04 860 670,04
<br> 12 079 744,40 2 883 621,40 9 196 123,00 1 159 018,63
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Ha
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Mikroregion Střední Haná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 69604771Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná mí...
priloha_1024658051_0_2021 - Návrh zprávy - zpráva o výsledku PH - PH na místě zpráva DS - SO MR Střední Haná (1).pdf [0,57 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> SpZn.: KÚOK/49855/2021/OK/7326 Počet listů: 10
Č.j.: KUOK 2206/2022 Počet stran: 10
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br>
ZPRÁVA
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Svazek obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2021
<br> IČ 69604771
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 27.10.2021 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 7.4.2022 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2021
dne 21.9.2021.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 7.4.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Měrovice nad Hanou
<br>
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2021 - 31.12.2021
<br>
Dílčí přezkoumání hospodaření dne 7.4.2022 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor:
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br>
Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXXXXX XXXXXX - předseda
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumá...
PRILOHA0000000572.pdf [1,29 MB]
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 1z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední HaNázev:
<br> Sídlo: Mikroregion Střední Haná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 69604771Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 17.2.2022 11:36:04
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS 701 - 710
- způsob účtování zásob - B
- postupy účtování u opravných položek až k 31.12.daného účetního období
- způsob odpisování majetku - rovnoměrný,o odpisech se účtuje měsíčně
- snížená hranice pro mejetek na účtu 028 - 500,-
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období <.>
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 2z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování...
PREHLEDUVERU0000000575.pdf [0,07 MB]
Stránka : 1
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí,jiných fyzických a právnických osob
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná 1z69604771IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> JItka StrakováVypracoval(-a):
<br> Telefon: 581767502
<br> starosta@krenovice.net
<br> Jaroslav LejnarKontroloval(-a):
<br> Email: obec@merovice.cz
<br> 602514340
<br> Datum:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Telefon:
<br> Email:
<br> Datum:
<br> 45244782 Česká spořitelna,a.s.Ú Financování projektuCZK 3 000 000,00 2 809 257,00 0,00 3 310,24 0,98 28.6.2021 31.12.2022 bez ručení
<br> 1
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední HaNázev:
<br> Sídlo: Mikroregion Střední Haná
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 69604771Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Přehled úvěrů,zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí,jiných fyzických a právnických osob
<br> 18.2.2022 14:00:43Sestaveno k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
<br> IČO poskytovatele
úvěru,zápůjčky
<br> nebo NFV
<br> Název poskytovatele
úvěru,zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> Určení (Ú=úvěr/
Z=zápůjčka/ NFV)
<br> Účel úvěru <,>
zápůjčky nebo
<br> NFV
<br> Kód
měny
<br> Sjednaná výše
úvěru/
<br> zápůjčky/ NFV
<br> Čerpaná výše
úvěru/
<br> zápůjčky/ NFV
<br> Splacená výše
jistiny úvěru/
zápůjčky/ NFV
<br> Výše
zaplacených
úroků a popl <.>
<br> Úroková
sazba v
<br> %
<br> Datum
uzav.sml <.>
<br> úvěru.<.> <.>
<br> Termín
splatnosti
<br> Způsob ručení
Návrh závěrečného účtu DSO Střední Haná za rok 2021.pdf [0,63 MB]
1
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> Svazku obcí mikroregionu Střední Haná za rok 2021
<br> Základní údaje:
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná
<br> Masarykovo nám.20,Kojetín,PSČ 752 01
<br> Zastoupený: Jaroslavem Lejnarem - předsedou
<br> IČO: 69604771
<br> Bankovní spojení: ČS a.s,č.ú.1884010339/0800
<br> www.strednihana.cz
<br>
<br>
<br> Podle §17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje závěrečný
<br> účet svazku obcí valná hromada.Vyúčtování za rok 2021 v souladu s citovaným ustanovením obsahuje
<br> údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních
<br> operacích,včetně tvorby a použití fondů,hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC.Součástí
<br> závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtu krajů,obcí <,>
<br> státním fondům a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob <.>
<br>
<br>
<br> Finanční hospodaření svazku obcí mikroregionu Střední Haná se v roce 2021nejprve řídilo Pravidly
<br> rozpočtového provizoria schválenými v prosinci 2020 a následně 6.4.2021 schválila valná hromada
<br> svazku obcí rozpočet na rok 2021.Rozpočet byl schválen ve výši příjmů 709.300,- Kč,výdajů 709.300,-
<br> Kč <.>
<br> Během roku 2021 byla schválena 2 rozpočtová opatření,která reagovala na změnu rozpočtu v oblasti
<br> dotačních titulů,přesunů rozpočtových prostředků a použití nových příjmů k zajištění nových výdajů <.>
<br>
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Stav základního běžného účtu č.1884010339/0800
<br> vedeného u ČS a.s.k 1.1.2021 268 463,09 Kč
<br> k 31.12.2021 687 810,96 Kč
<br> Stav účtu u ČNB č.94-25013641/0710
<br> Stav k 1.1.2021 305,50 Kč
<br> Stav k 31.12.2021 2 416 984,85 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2.Další finanční operace
<br> Valná hromada dne 9.7.2015 schválila poskytnutí půjčky Střední Hané o.p.s ve výši 500.000 Kč....
FIN212M0000000570.pdf [0,42 MB]
oddíl I./ 1
<br> Celkem 709 300,00 3 652 735,15 3 652 445,39
<br> 6310 **** 300,00 60,24350,00
<br> 6310 300,00 60,242141 350,00Příjmy z úroků
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 0000 **** 709 000,00 3 652 385,153 652 385,15
<br> 0000 0,00 2 259 439,654216 2 259 439,65Ost.př.transfery ze státního rozpočtu
0000 509 000,00 1 035 585,004121 1 035 585,00NI.př.transf.od obcí
0000 0,00 157 360,504116 157 360,50Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 200 000,00 200 000,002420 200 000,00Splátky půjč.p od obec.prosp.a pod.s <.>
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2021 12 69604771
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název a sídlo vykazující jednotky:
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> XX.XX.2021
<br> Svazek obcí mikroregionu Střední Haná,Mikroregion Střední Haná
<br>
<br> oddíl II./ 1
<br> Celkem 709 300,00 3 625 959,00 3 625 675,17
<br> 6399 **** 0,00 11,4312,00
<br> 6399 0,00 11,435362 12,00Platby daní a poplatků st.rozpočtu
<br> 6399 Ost.finanční operace
<br> 6310 **** 3 500,00 4 656,044 657,00
<br> 6310 3 500,00 1 345,805163 1 346,00Služby peněžních ústavů
6310 0,00 3 310,245141 3 311,00Úroky vlastní
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
<br> 3639 **** 705 800,00 3 621 007,703 621 290,00
<br> 3639 0,00 2 896 377,006122 2 896 377,00Stroje,přístroje a zařízení
3639 20 000,00 20 000,005222 20 000,00Neinv.transf.spolkům
3639 356 000,00 355 850,005221 355 850,00Neinv.transf.fundacím,ústavům a obecně
3639 10 000,00 0,005194 0,00Věcné dary
3639 0,00 1 051,245179 1 052,00Ostatní nákupy j.n <.>
3639 20 000,00 10 001,005175 10 001,00Výdaje na poř.věcí a služeb - pohoštění
3639 5 000,00 0,005173 0,00Cest...

Načteno

edesky.cz/d/5397660

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz