« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - poplatek za odpadové hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - poplatek za odpadové hospodářství
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
FINANČNÍ ODBOR,ODDĚLENÍ SPRÁVY DANÍ A POPLATKŮ
<br>
VÁŠ DOPIS ZN <.>
ZE DNE:
Č.J.: MUBPH 9960/2022 FO
Sp.Zn.: FIN 140/2022 EmPá
VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXX XXXXXXX
TEL./FAX: XXX XXX XXX
E-MAIL: emilie.pankova@mubph.cz
<br> DATUM: 24. 05. 2022
<br>
ROZHODNUTÍ
o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,finanční odbor,oddělení správy daní a poplatků jako správce místních poplatků (dále jen „správce poplatku“),podle ust.§ 16b zákona č. 565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a ust.§ 259 zákona č. 280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
rozhodl z moci úřední takto:
I.Poplatníkům místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle ust.§ 10d zákona o místních poplatcích (dále jen „poplatek za odpadové hospodářství“),z důvodu mimořádné události dle ust.§ 16b zákona o místních poplatcích
promíjí
poplatek za odpadové hospodářství,stanovený obecně závaznou vyhláškou města Bystřice pod Hostýnem č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „vyhláška“),za poplatkové období od 01. 01. 2022 do 31.12.2022,včetně příslušenství <.>
Poplatek je dle vyhlášky splatný jednorázově,a to nejpozději do 31.05.2022,vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti,je poplatek splatný nejpozději do 15.dne měsíce,který následuje po měsíci,ve kterém poplatková povinnost vznikla <.>
II.Prominutí místního poplatku za odpadové hospodářství podle bodu I tohoto rozhodnutí se vztahuje na fyzické osoby,které přichází do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině,a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí <.>
III.Rozhodnutí je podle ust.§ 16b odst.3 zákona o místních poplatcích oznámeno vyvěšením na úřední desce a zároveň zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Odůvodnění:
V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině,...

Načteno

edesky.cz/d/5394613

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz