« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lipník nad Bečvou – Římskokatolická farnost Loučka u Lipníka nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lipník nad Bečvou – Římskokatolická farnost Loučka u Lipníka nad Bečvou
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Lipník nad Bečvou
<br>
<br>
Město Lipník nad Bečvou
se sídlem:
IČO: 00301493
zastoupené:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „předávající“)
<br> a
<br>
Římskokatolická farnost Loučka u Lipníka nad Bečvou
se sídlem:
IČO: 49558234
zastoupená:
bankovní spojení: <.>
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
<br> uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města <.>
<br>
<br>
Článek I <.>
Obecné ustanovení
<br>
Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů),poskytuje předávající
příjemci dotaci na účel uvedený v článku II.této smlouvy <.>
<br>
<br>
Článek II <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br>
1.Příjemci je poskytována účelová dotace z rozpočtu města ve výši 100 000,00 Kč (slovy:
<br> stotisíckorunčeských) na elektroinstalaci v kostele sv.Karla Boromejského v Loučce u
Lipníka nad Bečvou – I.etapu (parc.č.st.100 v k.ú.Loučka) dle žádosti ze dne 11.03.2022 <.>
<br>
2.Finanční prostředky ve výši dotace budou příjemci uvolněny po uzavření této smlouvy,a to
<br> formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě,nejpozději
do 14 dnů po podpisu této smlouvy <.>
<br>
<br>
<br> Článek III <.>
Povinnosti příjemce
<br>
1.Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky výhradně k účelu uvedenému
<br> v článku II.této smlouvy.Tyto prostředky nesmí poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým
osobám,pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu,na který byly poskytnuty <.>
<br>
<br> Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na dary,pohoštění,penále,úroky z úvěrů <,>
náhrady škod,pokuty apod <.>
<br>
2.O použití poskytnutých finančních prostředků je příjemce povinen vést průkaznou evidenci <.>
<br> 3.Příjemce je povinen provést a předložit Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Lipník
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5393169


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz