« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení): Úřední deska: Cheb     
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20  Cheb
tel.354 440 129,354 440 187
Č.j.MUCH/51 354/2022-MaP                                                                                   V Chebu dne 20.05.2022 
Z Á M Ě R
města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci
zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
Město Cheb zveřejňuje ve smyslu ustanovení §39 odst.1) zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,po projednání na poradě vedoucího odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb dne 19.05.2022 a schválení materiálů číslo V XXX XXXXX/XXXX a dále v souladu se „Směrnicí č. XX/XXXX,kterou se stanoví sazby za pronájem pozemků v majetku města Cheb“,schválenou usnesením Rady města Chebu č.RM 337/13/2013 ze dne 11.07.2013,ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen „sazebník“) a na základě zjištěných skutečností a podaných žádostí záměr na pronájem a propachtování hmotných nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví města Chebu:
za účelem narovnání majetkoprávních vztahů:
1.        pozemku o velikosti 440 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 2554/4 – zahrada o celkové výměře 1197 m2 v k.ú.Cheb,označeného v plánku – viz příloha č. 1,na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní dobou,za účelem užívání jako zahrada,za výši nájemného dle platného sazebníku,z důvodu podání žádosti stávajícím uživatelem a zájemcem o pronájem užívaného pozemku;
2.        pozemku o velikosti 120 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 579 – trvalý travní porost o celkové výměře 672 m2 a pozemku o velikosti 374 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 743/1 – ostatní plocha o celkové výměře 14 493 m2,vše v k.ú.Podhrad,označených v plánku – viz příloha č. 2,na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní dobou,za účelem užívání jako zahrada,za...

Načteno

edesky.cz/d/5390289

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz