« Najít podobné dokumenty

Praha 22 - VZMR "Opravy komunikací, sanace spár Praha 22"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 22.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha f) Situace se zákresem oprav 1-29.pdf
ul.Morávkova
<br> ' Ull'v'lorávkonva rostormezič
<br> & čp.383.Praha 22 - Uhřiněves.Nevvhovujíoi povroh se zbytky.-' betonu & Živjoe.Problémové místo se špatnou src-hud nosti pro uživatele DPS & žákv ZŠ <.>
<br> N utné odstranit stá-.faiíoi nevyhovujici vrstvy-.Zajistit plvnulou návaznoat na stávající Sjezd z garáže.živičnou vrstvu & přilehlý povrch ZD [tvp "ičlr.o"_l.Prostor pro novou zámkovou dlažbu ohraničit c-hodníI-aovou obrubou.odizolování stěny,-' přilehlé budovy + vrstevni skladba + ZD
<br> “ ' "ičkol se zátěži minimálně do 3,5t <.>
<br> Neporušit stavajici vedeni veřejného osvětlení viz.příloha <.>
<br> ul.Nové náměstí
<br> Měření
<br> ul.XXXXXXXXX XXXXXX při čp.XXXX - propad chodniku ZD -
<br> umístěny sítě VO + data
<br> \ : == \ st.) |; RnB-rv rtu l_"i-IŽ _Kn.<.> '
<br> Výměra plochy: 2 m2 Obvod plochy: 5.? m
<br> V0:013411
<br> Výměra plnc'iy 27 fr.—;
<br> Ob.-od plochy-13.5 m
<br> Měření
<br> \ť'yi'íL-rq piac'íy 5 rv2 Obu-oci plochy.“).<.> —' na
<br> Uwe-m pion.hy:a'.1 113
<br> Oka-fort hiGC'ly' 25.3 r'1
<br> Měření
<br> ("
<br> Vyl'lťrJ uiou'iy."3 _„Í Onvod p|ccřy:15.3 m
<br> /
<br> ul.Tiohonioká.Praha 10 - Uhňnéves.oprava 4 mist s defekty propadů nebo hrbolů <.>
<br> |,Nové náměsti.za čp.1250 — chodník ze D k lavoe — výškové rozdily - srovnani třvčetně stabilizace (zabetonováni) i “' hodnikové obruby <.>
<br> "!
<br>.<.> \ 'Jyr'ia-.1.':ic-r'iy:.»' 'n—
<br> CLWIJLI pisu-“if 3 5 -:|
<br>.!!! <.>
<br> Emma:—
<br> ;úí Přátelství před čp.901.dopměni scházejjci dlažby a Absence sjezdové obruby — nutné zajistit bezbariérovost chodnikové obruby do šíře 1,8m nebo uskutečnit celkovou opravu výměnou všech části
<br> ul Petřikovska + ul.U Nadýmače opakovanýjev špatného hutnění vrstev nad řadem SK — k opravě 4 nejhorší mista
<br> ul.Lněřska před čp.778 Li podchodu - prorůstající kořenový systém
<br> „] ff
<br> -\\\ul.Valšovska — vlny v ramci začatku připojeni na ul.Lnařska
<br> ?
<br> _ X "ul.Středohorska před cp.dvi-?B - nerovnosti po prorůstajíoim U kořenové...
příloha e) Soupis_zavad_komunikacich r. 2022.xls
Souhrn
Souhn nákladů VZMR "Opravy komunikací,sanace spár Praha22"
k.ú.Hájek,k.ú.Pitkovice,k.ú.Uhříněves
Popis Předpokládaný rozsah opravy předložený zadavatelem Zjištěný rozsah opravy uchazečem XXXX XXX DPH XXXX s DPH
Oprava krytů a defektů živice ACO XX+ tl.50mm 230 m2
Oprava krytů a defektů živice výtluky technologií ITHR 860 m2
Oprava krytů a defektů živice sanace spáry technologií JST 1773 bm
Oprava krytů zámková dlažba (ZD) /oprava krytu výměnou za ZD 316 m2
Opravy kanalizačních vpustí DK - čištění sběračů 80 ks
Opravy kanalizačních vpustí DK a součástí dešťové kanalizace 11 ks
<br> Dodavatel podáním cenové nabídky potvrzuje,že uskutečnil místní šetření za účelem zjištění rozsahu a typu technologie pro realizaci opravy <.>
<br>
Položkový rozpočet jednotlivých oprav vítaný <.>
<br>
Živice
Oprava krytů a defektů živice ACO 11+ tl.50mm/ITHR/JST
Foto podklad č.Ulice parc.č.Druh stavby Kde materiál Popis aktuálního stavu Popis opravy do požadovaného stavu Rozsah
délka šířka celkem/m2
11 Středohorská 2082/1 vozovka před čp.476 živice hrboly po prorůstajícím kořenovém systému,neočekávaná zátěž vozidel nad 7t způsobila propady atd.<.> špatné odvodňování komunikace,dešťové vody stékají sjezdem na pozemek přilehlého RD Odstranění defektu nerovností buď frézováním nebo výkopem s odstraněním kořenového systému od odstraněných borovic.V případě řezu a výkopů ošetřit nové spáry technologií JST.Vyřešit odvodnění komunikace případně v úrovni sjezdu v chodníkové části ZD umístit novou vpusť DK s napojením do existující DK.5.866666667 7.5 44
12 V Bytovkách 2202/4 vozovka + uzávěr přípojky vody před čp.1135 živice Pokles armatury vodovodní přípojky,tvorba výtluku Usazení armatury vodovodní přípojky do úrovně výšky vozovky,výškové dorovnání terénu zpětná úprava povrchu vozovky,ochrana spáry technologií JST (Joint Sealing Technology) 1 1 1
2202/3 před čp.1068 1 1 1
Břidlicová 1653/3 vozovka křižovatka s ul.Křemenná živice ustupující živičná vrstva doplnění živičné vrstvy včetně ...
příloha d) Identifikace poddodavatelů.docx
Příloha d)
<br> SEZNAM PODDODAVATELŮ
<br> „Opravy komunikací,sanace spár Praha 22“
<br> Zadavatel:
Městská část Praha 22
se sídlem: Nové náměstí 1250/10,104 00,Praha 114
IČ: 00240915
Zastoupený: Mgr.Vladimírem Štíbrem,LL.M <.>,vedoucím odboru správy majetku
<br>
Uchazeč o veřejnou zakázku
Název:
IČ:
Sídlo:
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele:
Tel.:
E-mail:
<br>
Seznam poddodavatelů:
<br> Poddodavatel č.1:
<br> Název:
IČ:
Sídlo:
Osoba oprávněná zastupovat poddodavatele:
Tel.:
E-mail:
<br> Část plnění,kterou bude poddodavatel zajišťovat pro uchazeče:
<br> Podíl (rozsah) na plnění veřejné zakázky (v %):
<br>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> --------------------------------------------------------
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
příloha c) Smlouva_navrh_o dílo.doc
číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
<br> SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č.89/2012 Sb <.>,v platném znění
<br> „Opravy komunikací,sanace spár Praha 22“
I <.>,Smluvní strany
<br> Objednatel:
Městská část Praha 22
<br>
Nové náměstí 1250/10,104 00 Praha 114
<br>
zastoupený starostou MČ Praha 22: Tomášem Kaněrou
<br> odborem správy majetku,Mgr.Vladimírem Štíbrem,LL.M <.>
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna a.s <.>,č.ú.: 27-2000754389/0800
<br>
IČO: 00240915
<br>
DIČ: CZ00240915
<br> a
<br> Zhotovitel:
(název)
<br> (sídlo)
zastoupený:
<br> ve věcech smluvních a technických:
<br> tel:  
e-mail:
bankovní spojení: č.ú.:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> Zapsaný v obch.rejstříku vedeném u …………… soudu v …… <.>,oddíl …,vložka ………………….<.>
<br> uzavírají tuto smlouvu za podmínek dále ve smlouvě uvedených <.>
<br> II.<.> Předmět smlouvy
<br> Zhotovitel se zavazuje realizovat pro objednatele veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Opravy komunikací,sanace spár Praha 22“ v rozsahu dle oceněného položkového rozpočtu poptávaných prací,který byl zpracovaný na základě poptávky VZMR a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1 <.>
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené a předané plnění sjednanou cenu <.>
III.<.> Doba plnění
Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci zakázky malého rozsahu s názvem „Opravy komunikací,sanace spár Praha 22“ nejpozději do 30.listopadu 2022 <.>
<br> IV.<.> Cena díla a platební podmínky:
<br> 1.Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na zhotovitele této zakázky malého rozsahu s názvem „Opravy komunikací,sanace spár Praha 22“ a oceněných položkových rozpočtů (příloha smlouvy) a činí:
<br> Cena díla bez DPH:
Kč
DPH 21 %:
Kč
Cena díla vč.DPH:
Kč
Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná,platná po celou dobu realizace díla <.>
<br> Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kval...
Příloha b) Čestné prohlášení.doc
Příloha b) – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
<br> Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
V souvislosti s úmyslem dodavatele:
……………………………………
<br> IČ:
……………………………………
<br> se sídlem:
……………………………………
<br> zastoupeného:
……………………………………
<br> účastnit se veřejné zakázky s názvem „Opravy komunikací,sanace spár Praha 22“
zadavatele MČ Praha 22 prohlašuji tímto čestně,že:
<br> a) jsem nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.Je-li dodavatelem právnická osoba,splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba,tak zároveň každý člen statutárního orgánu.Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,tuto podmínku splňuje jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby,splňuje tuto podmínku tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby,splňuje tuto podmínku jak tato právnická osoba,tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu <.>
<br> b) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
<br> c) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
<br> d) nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
<br> e) nejsem v likvidaci,nebylo proti mně vydáno rozhodnutí o úpadku,vůči mně nebyla ...
Příloha a) Krycí list nabídky.doc
Příloha a)
Název veřejné zakázky
„Opravy komunikací,sanace spár Praha 22“
<br> Druh veřejné zakázky
MALÉHO ROZSAHU
<br>
Krycí list nabídky
Identifikační údaje zadavatele
<br> Název zadavatele
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22
<br> Sídlo
NOVÉ NÁMĚSTÍ 1250/10,104 000 PRAHA 22 – UHŘÍNĚVES
<br> IČ
00240915
<br> DIČ
CZ00240915
<br> Bankovní spojení
27-2000754389/0800
<br> Zastoupený
Mgr.XXXXXXXX XXXXX,LL.M.vedoucí odboru správy majetku
<br> Identifikační údaje účastníka
<br> Obchodní firma
<br>
Sídlo
<br>
Právní forma
<br>
IČ
<br>
DIČ
<br>
Telefon
<br>
Fax
<br>
Bankovní spojení
<br>
E-mail
<br>
Kontaktní osoba pro
<br> jednání ve věci nabídky
<br>
Nabídková cena
<br> Cena celkem bez DPH v Kč
<br>
Samostatně DPH v Kč
<br>
Cena celkem včetně DPH v Kč
<br>
Ostatní kritéria
<br> Záruční lhůta
<br>
Souhlas s celým zněním návrhu smlouvy o dílo
<br>
<br> V………….dne …………
<br> …………………… <.>
Jméno a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
Vyzva_opravy_komunikaci.pdf
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Opravy komunikací,sanace spár Praha 22“
<br> Veřejný zadavatel Městská část Praha 22,IČ: 00240915,se sídlem Nové náměstí 1250/10,104 00 Praha 114,zastoupený odborem správy majetku (dále jen „zadavatel“),zadává veřejnou zakázku malého rozsahu podle ustanovení © 27 a 5 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s názvem „Opravy komunikací,sanace spár Praha 22“ (dále též „VZ“).Veřejná zakázka nenízadávána v režimu zákona <.>
<br> Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky <.>
<br> 1.Identifikační údaie veřejného zadavatele
<br> Název: Městská část Praha 22
<br> Se sídlem: Nové náměstí 1250/10,104 00 Praha 114
<br> IČ: 00240915
<br> DIČ: (200240915
<br> Zastoupený starostou: Tomášem Kaněrou
<br> Věci majetkové: Mgr.XXXXXXXX XXXXX,LL.M,vedoucí odboru správy majetku Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,technička odboru správy majetku
<br> Tel.: 271 071 865,725 996 245
<br> E-mail: hana.nozarova©praha22.cz
<br> Dodavatelé jsou oprávněni požadovat vysvětlení zadávacích podmínek u kontaktní osoby výběrového řízení,a to nejpozději 2 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.Nutná prohlídka na místech realizace VZ z důvodu zjištění skutečného rozsahu,dle odborného posouzení a komplexní konzultace pro plynulé započetí prací.Vzhledem k přesné specifikaci místa včetně doložení fotodokumentace není nutná asistence zástupce zadavatele.V případě,že uchazeč vyhodnotí nutnost osobní asistence zástupce zadavatele je možné termín sjednat 5 kontaktní osobou zadavatele.Z důvodu porovnatelnosti nabídek budou dodavatelé podávat nabídky dle rozsahu oprav uvedených v tabulkách dle níže uvedeného bodu č.2,a to i tehdy,pokud budou mít za to,že by rozsah měl být menší či větší.Součástí nabídky je Vítaný položkový rozpočet jednotlivých oprav jako příloha <.>
<br> 2.Informace o druhu a předmětu veřeiné zakázky
<br> Předmětem VZMR je „Opravy komunikací,sanace spár Praha 22“ Specifikace zadávac...

Načteno

edesky.cz/d/5387697

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 22      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz