Praha 22

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha22.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 10

Datová schránka: 42ebvne
E-mail: podatelna@praha22.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 06. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
17. 06. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu
17. 06. 2021 Rozhodnutí - změna územního rozhodnutí a stavební povolení - "Obnova objektů mlýna Královice"
17. 06. 2021 Veřejná vyhláška nedoplatek - Endrst Robert
16. 06. 2021 Návrh opatřední obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Přátelství, Podleská, Bečovská a v areálu prodejny Lidl
16. 06. 2021 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Lávka přes Říčanský potok, nám. Bratří Jandusů – zpracování PD“
15. 06. 2021 Oznámení o konání 4. jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 23.6.2021
15. 06. 2021 Rozhodnutí o odvolání - MČ Praha 22, zast. Mgr. Ing. arch. Markem Dolejšem, advok. X U MHMP z 11.2.20
15. 06. 2021 Výběrové řízení - referent OOS
15. 06. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00
14. 06. 2021 Rozhodnutí o změně stavby před dokonč. - přeložka stáv. el. NN kabelu na ppč. 961/10, k.ú. Uhříněves
14. 06. 2021 Výběrové řízení - OSVZ - výkon sociální práce, sociální kurátor
14. 06. 2021 Oznámení o návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu
11. 06. 2021 Oznámení o zpracování LHP pro LHC Újezd nad Lesy - stanovení termínu pro uplatnění připomínek
11. 06. 2021 Záměr pronájmu sálu Uhříněveského muzea - Co-working
11. 06. 2021 Záměr pronájmu části p.č. 1920/110 v k.ú. Uhříněves za účelem zřízení zahrádky
10. 06. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy čp. 803 na 1. třídu ZŠ U Obory parc. č. 1647/4 a 1647/8 v k.ú. Uhříněves
09. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci Únorová, k. ú. Nedvězí u Říčan
08. 06. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Františka Diviše, k. ú. Uhříněves
08. 06. 2021 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci NN1123
07. 06. 2021 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby
07. 06. 2021 Oznámení o pokračování řízení - "Zkapacitnění ČSOV (č.078), Bratří Jandusů, Praha 22" na ppč.2003,2055,2179,2054,2059,k.ú.Uhříněves
07. 06. 2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V
04. 06. 2021 Výzva k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Veřejné osvětlení Husův park, Uhříněves" - prodloužení termínu pro podání nabídek
03. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu za rok 2020
02. 06. 2021 Přerušení dodávky elektřiny V Bytovkách
02. 06. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Do Potoků, k.ú. Lipany
02. 06. 2021 Výzva prodej elektro nákladního automobilu
02. 06. 2021 Nabídka prodeje nepotřebného majetku - elektroskútr
01. 06. 2021 Dodatečná informace č. 1 ze dne 1.6.2021 k Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Veřejné osvětlení Husv park, Uhříněves"
31. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav
31. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12 územního plánu
28. 05. 2021 Rozpočtová opatření - oznámení č. 3/2021
28. 05. 2021 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na komunikaci u nového hřbitova Kolovraty
27. 05. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání R o dělení a scelení ppč. 1230/40 a 1230/41, k.ú. Kolovraty
27. 05. 2021 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Klimatizace pro MŠ Sluneční„
26. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích Kupkova, Preislerova, k.ú. Kolovraty
25. 05. 2021 OOP stanovení PÚP hřbitov Kolovraty
25. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o do..." již není dostupný.
25. 05. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby -oplocení na ppč. 1900/461, k.ú. Uhříněves
24. 05. 2021 Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny Z3344/19 vlny 19 ÚP SÚ HMP - opakované veřejné projednání
24. 05. 2021 Dokument "Rozhodnutí - prodlouž..." již není dostupný.
21. 05. 2021 Výzva k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu stavební práce s názvem "Veřejné osvětlení Husův park, Uhříněves"
20. 05. 2021 Dokument "Oznámení o zahájení ú..." již není dostupný.
18. 05. 2021 oznámení o přerušení dodávky elektřiny-Ke Královicům 68, Křesadlova parc.č.226/135,134 a č.p.229. Pod Přehradou č.p.92,93,81,163,53,89,46,35,36. Hájek u Uhříněvsi
18. 05. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu - nové
18. 05. 2021 Výzva k podání nabídky na Veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Hobby minigolf v Pitkovicích"
14. 05. 2021 Dokument "Výzva - doplnění žádo..." již není dostupný.
13. 05. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci U Starého mlýna, k.ú. Uhříněves

XML