« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Návrh závěrečného účtu městyse Netvořice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf [0,52 MB]
Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 002050/2022/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_076894/2021/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
<br> NETVOŘICE IČ: 00232360 za rok 2021
<br> Přezkoumání hospodaření městyse Netvořice za rok 2021 bylo zahájeno dne 27.07.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 22.09.2021
<br> ' 16.05.2022 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle městyse: Netvořice Mírové náměstí 19 257 44 Netvořice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXXX (dne XX.X.XXXX) - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXX Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dne XX.X.XXXX)
<br> Zástupci městyse: XXXXXX XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - místostarostka XXXXX XXXXXXX - hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.53“ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,Včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených p...
Výkazy FIN, ROZ, Výsledovka, Příloha k 31.12.2021.pdf [0,19 MB]
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 4 600 000,00 4 600 000,00 3 472 545,73 75,5 75,5
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 40 000,00 230 000,00 222 799,85 557,0 96,9
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 400 000,00 580 000,00 577 623,73 144,4 99,6
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 100 000,00 4 980 000,00 4 874 438,47 157,2 97,9
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 400 000,00 400 000,00 147 820,00 37,0 37,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 9 000 000,00 10 900 000,00 10 893 748,86 121,0 99,9
0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f.50 000,00 40 207,50 80,4
0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 2 000,00 1 023,20 51,2
0000 1337 Poplatek za komunální odpad 615 000,00 625 000,00 619 604,00 100,7 99,1
0000 1341 Poplatek ze psů 28 000,00 28 000,00 24 934,00 89,1 89,1
0000 1342 Poplatek z pobytu 20 000,00 32 210,00 32 210,00 161,1 100,0
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.500,00 500,00 50,00 10,0 10,0
0000 1348 Popl.za zhodnoc.staveb.pozemku 930 000,00 925 623,50 99,5
0000 1361 Správní poplatky 25 000,00 25 000,0...
Rekapitulace inventarizace 2021.pdf [0,94 MB]
Inventurní
<br> soupis č.:
<br> 018 12
<br> Drobný dlouhodobý
<br> nehmotný majetek -
<br> jednotka sboru
<br> dobrovolných hasičů 9 692,10 9 692,10 0,00
<br> 018 14
<br> Drobný dlouhodobý
<br> nehmotný majetek - místní
<br> knihovna 33 720,00 33 720,00 0,00
<br> 018 15
<br> Drobný dlouhodobý
<br> nehmotný majetek -
<br> muzeum 67 362,00 67 362,00 0,00
<br> 018 71
<br> Drobný dlouhodobý
<br> nehmotný majetek - městys 164 487,20 164 487,20 0,00
<br> 078 12
<br> Oprávky k drobnému
<br> dlouhodobému
<br> nehmotnému majetku -
<br> jednotka sboru
<br> dobrovolných hasičů
<br> městyse 9 692,10 9 692,10 0,00
<br> 078 14
<br> Oprávky k drobnému
<br> dlouhodobému
<br> nehmotnému majetku -
<br> místní knihovna 33 720,00 33 720,00 0,00
<br> 078 15
<br> Oprávky k drobnému
<br> dlouhodobému
<br> nehmotnému majetku -
<br> muzeum 67 362,00 67 362,00 0,00
<br> 078 71
<br> Oprávky k drobnému
<br> dlouhodobému
<br> nehmotnému majetku -
<br> městys 164 487,20 164 487,20 0,00
<br> Brutto 275 261,30 275 261,30 0,00
<br> Korekce 275 261,30 275 261,30 0,00
<br> 019 71
<br> Ostatní dlouhodobý
<br> nehmotný majetek - městys 1 083 080,00 1 083 080,00 0,00
<br> 079 71
<br> Oprávky k ostatnímu
<br> dlouhodobému
<br> nehmotnému majetku -
<br> městys 217 957,00 217 957,00 0,00
<br> Brutto 1 083 080,00 1 083 080,00 0,00
<br> Korekce 217 957,00 217 957,00 0,00
Netto 865 123,00 865 123,00 0,00
<br> 022 11
<br> Samostatné hmotné movité
<br> věci a soubory hmotných
<br> movitých věcí - mateřská
<br> škola
<br> 43 063,00 43 063,00 0,00
<br> CELKEM
<br> CELKEM
<br> 1
<br> Příloha inventarizační zprávy městyse Netvořice za rok 2021 - seznam inventurních soupisů
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br>
<br> 022 12
<br> Samostatné hmotné movité
<br> věci a soubory hmotných
<br> movitých věcí - jednotka
<br> sboru dobrovolných hasičů
<br> městyse 1 935 112,50 1 935 112,50 0,00
<br> 022 13
<br> Samostatné hmotné movité
<br> věci a soubory hmotných
<br> movitých věcí - základní
<br> škola 1 806 088,92 1 806 088,92 0,00
...
Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2021[1].pdf [0,60 MB]
Návrh závěrečného účtu městyse Netvořice za rok 2021
<br> Schválený
<br> rozpočet:
<br> Rozpočet po
<br> provedených
<br> rozpočtových
<br> opatřeních:
<br> Skutečné
<br> plnění k
<br> 31.12.2021:
<br> % skutečného
<br> plnění k upravenému
<br> rozpočtu
<br> Daňové příjmy: 19 678 500,00 24 937 720,00 23 400 420,88 93,8
<br> Nedaňové příjmy: 3 227 090,00 4 936 414,00 3 744 622,36 75,9
<br> Kapitálové příjmy: 0,00 180 000,00 90 000,00 50,0
<br> Přijaté transfery: 3 046 750,00 8 178 273,00 7 278 484,45 89,0
<br> Příjmy za rok 2021 celkem: 25 952 340,00 38 232 407,00 34 513 527,69 90,3
<br> Konsolidace příjmů: 0,00 1 000 000,00 100 221,51 10,0
<br> Příjmy za rok 2021 celkem po
<br> konsolidaci:
25 952 340,00 37 232 407,00 34 413 306,18 92,4
<br> Běžné výdaje: 24 024 480,00 23 149 801,00 16 732 205,48 72,3
<br> Kapitálové výdaje: 6 405 000,00 18 782 435,00 15 785 080,38 84,0
<br> Výdaje za rok 2021 celkem: 30 429 480,00 41 932 236,00 32 517 285,86 77,5
<br> Konsolidace výdajů: 0,00 1 000 000,00 100 221,51 10,0
<br> Výdaje za rok 2021 celkem po
<br> konsolidaci:
30 429 480,00 40 932 236,00 32 417 064,35 79,2
<br> Saldo: Příjmy - výdaje po
<br> konsolidaci:
-4 477 140,00 -3 699 829,00 1 996 241,83
<br> měly být kryty přebytky hospodaření z předchozích let <.>
<br> a daně z přidané hodnoty <.>
<br> od úspěšných žadatelů,na realizaci změny č.2 územního plánu městyse Netvořice <.>
<br> Skutečnost nedaňových příjmů byla oproti schválenému rozpočtu vyšší celkem
<br> Výpadky daňových příjmů související s koronavirovou krizí stát městysu částečně
<br> o částku 517 532,36 Kč a to především díky vratkám kladného hospodářského výsledku
<br> V roce 2021 bylo provedeno celkem 16 rozpočtových opatření,z toho 4 na základě
<br> Oproti předpokladu (tj.schválenému rozpočtu) byla skutečnost daňových příjmů městyse
<br> vyšší o 3 721 920,88 Kč a to především díky vyšším výnosům daně z příjmů právnických osob
<br> rozhodnutí zastupitelstva městyse <.>
<br> kompenzoval jednorázovým finanční...
Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2021.pdf [0,60 MB]
Návrh závěrečného účtu městyse Netvořice za rok 2021
<br> Schválený
<br> rozpočet:
<br> Rozpočet po
<br> provedených
<br> rozpočtových
<br> opatřeních:
<br> Skutečné
<br> plnění k
<br> 31.12.2021:
<br> % skutečného
<br> plnění k upravenému
<br> rozpočtu
<br> Daňové příjmy: 19 678 500,00 24 937 720,00 23 400 420,88 93,8
<br> Nedaňové příjmy: 3 227 090,00 4 936 414,00 3 744 622,36 75,9
<br> Kapitálové příjmy: 0,00 180 000,00 90 000,00 50,0
<br> Přijaté transfery: 3 046 750,00 8 178 273,00 7 278 484,45 89,0
<br> Příjmy za rok 2021 celkem: 25 952 340,00 38 232 407,00 34 513 527,69 90,3
<br> Konsolidace příjmů: 0,00 1 000 000,00 100 221,51 10,0
<br> Příjmy za rok 2021 celkem po
<br> konsolidaci:
25 952 340,00 37 232 407,00 34 413 306,18 92,4
<br> Běžné výdaje: 24 024 480,00 23 149 801,00 16 732 205,48 72,3
<br> Kapitálové výdaje: 6 405 000,00 18 782 435,00 15 785 080,38 84,0
<br> Výdaje za rok 2021 celkem: 30 429 480,00 41 932 236,00 32 517 285,86 77,5
<br> Konsolidace výdajů: 0,00 1 000 000,00 100 221,51 10,0
<br> Výdaje za rok 2021 celkem po
<br> konsolidaci:
30 429 480,00 40 932 236,00 32 417 064,35 79,2
<br> Saldo: Příjmy - výdaje po
<br> konsolidaci:
-4 477 140,00 -3 699 829,00 1 996 241,83
<br> měly být kryty přebytky hospodaření z předchozích let <.>
<br> a daně z přidané hodnoty <.>
<br> od úspěšných žadatelů,na realizaci změny č.2 územního plánu městyse Netvořice <.>
<br> Skutečnost nedaňových příjmů byla oproti schválenému rozpočtu vyšší celkem
<br> Výpadky daňových příjmů související s koronavirovou krizí stát městysu částečně
<br> o částku 517 532,36 Kč a to především díky vratkám kladného hospodářského výsledku
<br> V roce 2021 bylo provedeno celkem 16 rozpočtových opatření,z toho 4 na základě
<br> Oproti předpokladu (tj.schválenému rozpočtu) byla skutečnost daňových příjmů městyse
<br> vyšší o 3 721 920,88 Kč a to především díky vyšším výnosům daně z příjmů právnických osob
<br> rozhodnutí zastupitelstva městyse <.>
<br> kompenzoval jednorázovým finanční...
Inventarizační zpráva městyse za rok 2021.pdf [0,23 MB]
Městys Netvořice IČ: 00232360 Mírové náměstí 19 257 44 Netvořice
<br> INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/ 1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.410/2009 Sb.a vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí č.I/2018 k provádění inventarizace majetku a závazků městyse Netvořice byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.Inventarizační zpráva je shrnutí všech podstatných skutečnosti o všech provedených inventurách,včetně informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2021 <.>
<br> Průběh inventarizace:
<br> Inventarizace byla: zahájena dne: 31.12.2021 ukončena dne: 9.02.2022
<br> Plán inventur byl'zpracován a řádně schválen radou městyse dne 8.11.2021.Všichni členové jednotlivých inventarizačních komisí (dále jen „IK“) byli se směrnicí pro provedení inventarizace majetku a závazků městyse Netvořice a proškoleni dne 13.12.2021 (viz protokol o proškolení všech členů IK) <.>
<br> V průběhu prosince 2021 probíhaly přípravné práce včetně doúčtovám' všech pohybů majetku na
<br> maj etkové účty <.>
<br> Při přebírání inventumích sestav,které si předsedové IK vyzvedli řádně v určeném termínu,byli předsedové jednotlivých IK účetní městyse dotazováni,zda rozumí,jakým způsobem mají provést inventarizaci a byli znovu poučeni,jakým způsobem mají provést inventarizaci.Vzhledem ke karanténě či nemoci některých členů IK byly fyzické inventury ukončeny 1.2.2022,dokladová inventura byla ukončena 9.2.2022 <.>
<br> Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu <.>
<br> V jednotlivých inventarizačních komisích byly vždy členy osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dokladová inventarizace byla provedena u účtů třídy 0,1,2,3,4,9.U účtů 401,406,431,432 byla využita zjednodušená inventura.U účtů,které vykazovaly nulový zůstatek,byl vyhotovován inventur...

Načteno

edesky.cz/d/5386518

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Územní plánování   Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz