« Najít podobné dokumenty

Obec Horoušany - Oznámení zadavatele VZ „Horoušánky, čerpací stanice odpadních vod“.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horoušany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZMR_SoD_přečerpávací stanice.doc (103 kB)
PAGE
<br> Smlouva o dílo
čerpací stanice odpadních vod u sběrného dvora Horoušánky
Smluvní strany
<br> Obec Horoušany
<br> se sídlem Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> IČO: 00240206
<br> zastoupená Janem Bohuňkem,starostou
(dále jen „objednatel“)
<br> a
<br> [.<.>.]
zastoupená [.<.>.]
IČO: [.<.>.],DIČ: [.<.>.]
<br>
<br>
<br> zastoupená [.<.>.]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [.<.>.] pod sp.zn.[.<.>.] (nebo údaj o zápisu do živnostenského rejstříku u podnikající fyzické osoby)
bankovní spojení: [.<.>.]
<br>
<br>
kontaktní osoba: [.<.>.]
(dále jen „zhotovitel“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s ust.§ 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,ve znění pozdějších předpisů,tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
<br> I.Předmět smlouvy
<br> 1.Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve stavbě čerpací stanice odpadních vod u sběrného dvora Horoušánky,ul.Průběžná,v souladu s výzvou k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Horoušánky,čerpací stanice odpadních vod“ ze dne 18.5.2022 (dále jen „výzva“),vyhotovené a použité objednatelem pro účely zadání veřejné zakázky malého rozsahu,a podle nabídky zhotovitele ze dne [.<.>.],podle
a) projektové dokumentace Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod,projektová dokumentace pro společné povolení zak.č.21 – 069 zpracovaná společností PIK Vítek s.r.o <.>,IČO: 26509407,sídlem Kořenského 1025/7,Smíchov,150 00 Praha 5,hlavní projektant Ing.XXXX XXXXX ČKAIT XXXXXXX,která byla součástí výzvy,a
b) společného rozhodnutí Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,odboru životního prostředí,o umístění a povolení stavby ze dne 14.2.2022,č. j. MÚBNLSB-OŽP-17315/2022-TRMKA,sp.zn.OŽP-914/2022-TRMKA,které bylo součástí výzvy <,>
(dále jen „dílo“) <.>
2.Smluvní strany se dohodly,že předmětem díla jsou též práce,jež nebyly dosud specifikovány a které vyplynou výlučně z důvodů právních či z technické nutnosti.Tyto práce jsou součástí díla dle ...
VZMR_přečerpávací stanice_výzva.pdf (148.81 kB)
1 / 6
<br>
<br> Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
<br> „Horoušánky,čerpací stanice odpadních vod“
<br>
<br>
<br> Obec Horoušany vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele díla
<br> s názvem „Horoušánky,čerpací stanice odpadních vod“ <.>
<br>
<br> Podle ust.§ 27 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění <,>
<br> (dále jen „zákon“),se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce,která není
<br> v souladu s ust.§ 31 zákona zadávána v zadávacím řízení; na zakázku malého rozsahu se
<br> vztahují zásady dle ust.§ 6 zákona <.>
<br>
<br> I.Identifikace zadavatele
<br>
Zadavatel: Obec Horoušany,Baumanova 12,250 82 Horoušany
<br> IČO: 00240206
<br> Zastoupen: XXX XXXXXXX,starosta obce Horoušany
<br> Tel.: +XXX 281 981 792
<br> E-mail: obec@horousany.cz
<br> www: http://www.horousany.cz/
<br> Profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/d7e9c534-bcc9-
<br> 46d8-a4f3-29b804de8c7e
<br>
<br> II.Vymezení požadovaného plnění
<br>
Předmětem plnění veřejné zakázky je dílo spočívající ve stavbě čerpací stanice odpadních
<br> vod,která bude sloužit k přečerpávání splaškových odpadních vod z místní části Horoušánky
<br> obce Horoušany na kanalizační systém obce Horoušany a centrální ČOV <.>
<br>
<br> Podrobný rozsah plnění je obsažen v projektové dokumentaci Horoušánky – čerpací stanice
<br> odpadních vod,projektová dokumentace pro společné povolení zak.č.21 – 069 zpracovaná
<br> společností PIK Vítek s.r.o <.>,IČO: 26509407,sídlem Kořenského 1025/7,Smíchov,150 00
<br> Praha 5,hlavní projektant Ing.XXXX XXXXX ČKAIT XXXXXXX (viz příloha č.X této výzvy) <.>
<br>
<br> Ke stavbě bylo vydáno Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,odborem
<br> životního prostředí,společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby ze dne 14.2.2022 <,>
<br> č.j.MÚBNLSB-OŽP-17315/2022-TRMKA,sp.zn.OŽP-914/2022-TRMKA (viz příloha č.2
<br> této výzvy),které je v právní moci (viz informace v přípisu Městskéh...
Společné rozhodnutí.pdf (329.03 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1/6 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav IHHIHIHHWI
<br> lllllllllllll llllllllllll
<br> bmlvp22v003ho
<br> Odbor životního prostředí
<br> Naše čj.: MÚBNLSB—OŽP-17315/2022-TRMKA Naše sp.zn.: OŽP-914/2022-TRMKA
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> Tel.: XXX XXX 855
<br> E-mail: katerinatrmalova©brandysko.cz Datum: 14.02.2022
<br> Společné rozhodnutí o umístění a povolení stavby
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n.L.— St.XXXXXXXX XXXX příslušný vodoprávní úřad podle X XXX odst.X písm.c) a 9 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle ustanoveníš 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 11 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,Vám jako účastníkovi řízení dle ust.š 27 odst.1 správního řádu,tj.Obec Horoušany,sídlo Baumanova 12,250 82 Horoušany,IČO: 00 240 206 zastoupena na základě plné moci firmou PIK Vítek s.r.o <.>,Kořenského 1025/7,150 00 Praha 5,IČ: 26509407 požádala po provedeném vodoprávním řízení podle 9 115 odst.1) vodního zákona
<br> [.vydává podle ustanovení 5 15 odst.1) vodního zákona,podle & 94j a 94p stavebního zákona:
<br> stavební povolení k provedení stavby vodního díla: Horoušánky — čerpací stanice odpadních vod,pozemek parc.č.437 v k.ú.Horoušany
<br> účel stavby: přivedení odpadní splaškové vody z gravitační kanalizace místní části Horoušánky
<br> CHR: 4510
<br> _P: 1-04-07-05900-0-00
<br> Souřadnice (S-JTSKj: X : 720886; Y : 1044262
<br> www.brandysko.cz epodatelna©brandysko.cz ID datové schránky: cShb7xy
Projekt DSP v PDF.zip (4.17 MB)
D.1.1 Technická zpráva.pdf Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod Technická zpráva zak.číslo 21 - 069 září 2021 Strana 1 Horoušánky – čerpací stanice odpadních vod projektová dokumentace pro společné povolení zak.č.21 - 069 Technická zpráva Obsah: B.1 Příprava území,stavby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 a) Kácení dřevin.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 b) Pasportizace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 c) Zařízení staveniště.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 d) Vytyčení stávajících sítí a stavby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 e) Dopravní obslužnost.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 B.2 Konstrukční a stavebně technické řešení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2 a) Popis stavby.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 b) Zemní práce,výkopy,pažení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
Oznámení k právní moci.pdf (40.93 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1/6 Illllllllllllll
<br> lllllll
<br> 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> lllllllllllllll
<br> brn|v022v0062v Odbor životního prostředí Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-29902/2022-TRM KA PIK Vítek s.r.o.IČ 26509407 Naše sp.zn.: OŽP-914/2022-TRMKA Kořenského č.p.1025/7
<br> 150 00 PRAHA 5
<br> Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX,DiS.Tel.: XXX XXX XXX E-mail: katerina.trmalova©brandysko.cz Datum: 16.03.2022
<br> Zaslání proíektové dokumentace
<br> V příloze Vám zasíláme ověřenou projektovou dokumentaci k provedení vodního díla: Horoušánky — čerpací stanice odpadních vod,pozemek parc.č.437 v k.ú.Horoušany
<br> Vodní dílo bylo povoleno rozhodnutím zdejšího odboru ze dne 14.02.2022 pod č.].MÚBNLSB-OŽP— 17315/2022—TRMKA,které nabylo právní moci 15.3.2022 <.>
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Bolesla Odbor životního prostředí I (2) J
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,Di <.>
<br> referentka odboru životního prosi ředí oprávněná úřední osoba
<br> Obdrží na doručenku: - adresát
<br> www.brandysko.cz epodatelna©brandysko.cz ID datové schránky: cShb7xy
Horoušánky - Čerpací stanice odpadních vod - Slepý rozpočet pro VZ.xls (285 kB)
Kryci list Krycí list rozpočtu _ Číslo zakázky Zakázka 21 Horoušánky - Čerpací stanice odpadních vod 0 Komentář Popis verze Nabídka Komentář verze Adresa Datum zahájení 10/17/21 Rok 2021 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno Zpracovatel Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace) REKAPITULACE Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění SO_01 ČS odpadních vod Celkem (bez DPH) – 0 DPH – 0 0 0 – 0 0 0 – 0 Celkem (včetně DPH) – 0 Za zhotovitele Za objednatele Jméno : 0 Jméno : 0 Datum : Datum : Podpis: Podpis : Poznámka : Rekapitulace Zakázka: _ Horoušánky - Čerpací stanice odpadních vod 21 XXXXX XXXX Hmotnost DPH XXXX s DPH Počet položek X SO_XX: ČS odpadních vod – 0 95.9 – 0 – 0 209 001: Zemní práce – 0 0.1 – 0 – 0 22 002: Základy – 0 2.5 – 0 – 0 6 003: Svislé konstrukce – 0 23.9 – 0 – 0 13 004: Vodorovné konstrukce – 0 0.0 – 0 – 0 4 005: Komunikace – 0 10.3 – 0 – 0 4 008: Trubní vedení – 0 6.2 – 0 – 0 16 009: Ostatní konstrukce a práce – 0 30.8 – 0 – 0 12 015: Zajištění výkopu – 0 20.2 – 0 – 0 8 021-3: EI - VO – 0 – 0 – 0 – 0 1 023: Potrubí – 0 0.1 – 0 – 0 1 029: Pomocné kce pro zakládání – 0 1.8 – 0 – 0 3 096: Bourání konstrukcí – 0 – 0 – 0 – 0 3 097: Přesun suti – 0 – 0 – 0 – 0 4 099: Přesun hmot HSV – 0 – 0 – 0 – 0 1 741-1: EI - silnoproud – 0 – 0 – 0 – 0 29 741-2: EI Rozvaděč – 0 – 0 – 0 – 0 51 751: Vzduchotechnika – 0 – 0 – 0 – 0 2 99M: Ostatní práce ceníku "M" - technologie – 0 – 0 – 0 – 0 6 ON: Ostatni náklady – 0 – 0 – 0 – 0 12 VN: Vedlejší náklady – 0 – 0 – 0 – 0 11 0 Celkem (bez DPH) – 0 DPH – 0 0 0 – 0 0 0 – 0 Celkem (včetně DPH) – 0 &L&8www.euroCALC.cz&C&8&P z &N&R&8&D Zakazka Zakázka: Horoušánky - Čerpací stanice odpadních vod Poř.Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr.Ztratné Výměra Jedn.cena Cena Jedn.hmotn.Hmotnost Jedn.suť Suť Sazba DPH DPH XXXX s DPH Komentář Cen.soustava Počet SO_XX: ČS odpadních vod – 0 96 4 _ – 0 – 0 209 001: Zemní práce – 0 0 – 0 _ – 0 – 0 22 ##T2##N_Catalog_catGUID ##T2##P...
VZMR_přečerpávací stanice_krycí list.docx (15.83 kB)
Krycí list nabídky
<br> Zadavatel: Obec Horoušany
Baumanova 12,250 82 Horoušany
IČO: 00240206
Zástupce: XXX XXXXXXX,starosta
<br> Název veřejné zakázky: Horoušánky,čerpací stanice odpadních vod
<br> Údaje o dodavateli (uchazeči):
Název/firma:
<br>
<br> Sídlo/místo podnikání:
<br>
<br> IČO:
<br>
<br> DIČ:
<br>
<br> Statutární orgán:
<br>
<br> Osoba oprávněná zastupovat dodavatele:
<br>
Kontaktní osoba:
<br> Jméno a příjmení:
<br>
<br> Telefon:
<br>
<br> E-mail:
<br>
<br> Úplná adresa:
<br>
<br> Nabídková cena:
<br>
Nabídková cena Kč bez DPH
<br>
DPH
<br>
<br> Nabídková cena Kč včetně DPH
<br>
<br>
<br> V ……………,dne ……………
<br> ______________________________________________
podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele

Načteno

edesky.cz/d/5386411

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   EIA   Dopravní informace   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horoušany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz