« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-sil. III/43712 a MK Týn nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-sil. III43712 a MK Týn nad Bečvou.pdf
_ Situace w.<.>.<.>.<.>.<.>.„.<.>.w/w,<,> „ 2: 3m.— 43.5.“bez mam-x :: LEPNIK NAD BE VOU 9-59.%/ 979% fine/49k?
<br> C <,>
<br> L.mtm/faq řvue/f c'z „Gx »?ng
<br> 2;— JNE fC.čí %22 \.V ?.hw — kompa/rv uloz.<.> —4?ov'a;—
<br> É
<br> 5.V - _ g h _ “ ;,Í %.š_ & _ A'.\.' ' * „va '$ *.: "'i'/„(? 4uašwíady ; \ ;" | o : Ě _ - i AŠ;- Í EL.L i.\ a r;,i !.! ][ š - | ' __,1/ i : ;" \ * ) f"— _.//,",J [Éš \ *- *_*: f' ! __ __ <.>,".r ___ „\ Í7“\\ '.4 ' \.<.> 'ÚW$“Š.<.> : \\ \\.\t /.a ___ __ „ / ".: | a; „ * f 5 „*,f * '! ! ; \ \ '.\ - Legenda: _ Uzavřený úsek _ Provizorní zastávka BUS ' Vypracoval: Datum:,v,UMCENI Ing.XXXX XXXXX X.X.XXXX X E KN E Názevakce: SEKNE,spol.s r.o.mac aaaaaam BUS Týn nad Bečvou ' SplaŠkCJVá tel./fax: 535 311 337 kanalizace a ČOV \ _ _/,„,IP 2 2 Název objektu: Přechodné dopravnl znaceni Formát: c.výkresu: Č.soupravy: Příloha: 2
<br> * Úplná uzavírka sil.|||/43712 2xA4
Stanovení doprav. značení-sil. III43712 a MK Týn nad Bečvou.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/09790/2022/1949
<br> Naše čj.: MU/10650/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 4
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 17.05.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.21/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 06.05.2022 návrh spol.SEKNE spol.s r.o <.>,IČO 623 63 701,se sídlem
Hamerská 12,772 00 Olomouc,která na základě plné moci zastupuje spol.ARKO
TECHNOLOGY,a.s <.>,IČO 002 19 169,Vídeňská 206/108,619 00 Brno,na stanovení přechodné
úpravy provozu na krajské silnici III/43712 a místních komunikacích v Týně nad Bečvou z důvodu
realizace stavby „Týn nad Bečvou – splašková kanalizace a ČOV“ (úplná uzavírka silnice
III/43712) <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 16.05.2022 pod čj.KRPM-4009...

Načteno

edesky.cz/d/5383933

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz