« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Veřejná vyhláška Usnesení Zastavení řízení o odstranění stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Usnesení Zastavení řízení o odstranění stavby zde: (1.23 MB)
Odbor životního prostředí
<br> -.' ',*:.<.> Zprac v::-„ vas dopls.28.01.2022 Obecný Uš 513,3 “ Spisová značka: SZ MěUPB 10175!202210ŽPrMícn Niš Š ím WL Číslo jednací: MeUPB 4613912022102P/Mich,„ _ 1 Datum: 29.04.2022 „ “%;—**ng
<br> Doslo: [] 2 —U5- 2522 Vyřizuje: lng.XXXX XXXXXXXXXX Č“ _ E-mail: annamichalkoanpribrameu.].<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ikan-ční znaloihuld,Telefon: 318 402 483 Počet * slů
<br> 1.9 31.4: aťáďďj/be
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA USNESENÍ ZASTAVENÍ Řízení o ODSTRANĚNÍ STAVBY
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Příbram,Odbor životního prostředí,jako vod0právní úřad příslušný podle 5 104 odst.2 písm.o) ve spojení s 5 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodni zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle 5 15 odst.5 vodního zákona a s 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně příslušný správní orgán podie 5 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),podle ustanoveníš 129 odst.3 stavebního zákona
<br> zastavuje správní řízení 0 nařízení odstranění stavby: "Vrtaná studna" (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.424/22 v katastrálním území Milín,jejímž vlastníkem je: XXXXXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,U medvídků 220,262 31 Milín (dále jen "vlastník“) <.>
<br> Účastníci řízení Odie 27 odst.1 s rávního řádu na něž se vztahu'e rozhodnutí s rávniho or ánu:
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX.nar.XX.XX.XXXX,U medvídků 220,262 31 Milín
<br> Odůvodnění
<br> Vodoprávní úřad při výkonu své činnosti zjistil,že stavba je provedena bez příslušného rozhodnutí nebo opatření,a proto dne 31.01.2022 zahájil řízení 0 nařízení odstranění stavby a oznámit jeho zahájení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.Současně n...

Načteno

edesky.cz/d/5383347

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz