« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prehledka_KoPU_Rychlov1
KoPÚ Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
<br> Měřítko 1 : 17 000
<br> Červená čára ----------------- kat.hranice
<br> Zelená silná čára ……….<.>.obvod na šetření
<br> Zelená slabá čára ……….<.> obvod vyšetřený - kat.hranice Bílavsko
<br> a obvod KoPÚ Bystřice p.H <.>
<br> Azurová čára …………….<.> vnitřní obvod
<br> Žlutá čára ………………… obvod šetření SGI
Vyhlaska_Rychlov
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Kroměříž
<br> Riegrovo náměstí 3228/22,767 01 Kroměříž
<br>
<br>
Naše značka: SPU 170838/2022/Koz
Spisová značka: SP3201/2022-525202/02
<br> Vyřizuje.: Mgr.XXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: a.kozakova@spucr.cz
<br> Datum: 13.5.2022
<br>
<br>
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
<br>
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,Pobočka Kroměříž (dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,a podle ust.§ 19 zákona č.139/2002
Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
<br>
z a h a j u j e
<br> v souladu s ust.§ 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území
Rychlov u Bystřice pod Hostýnem <.>
<br> Toto oznámení se v souladu s ust.§ 6 odst.5 zákona vyvěšuje po dobu 15 dnů na úřední desce
pobočky a na úřední desce Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem (současně se zveřejňuje
i způsobem umožňujícím dálkový přístup,a to na portálu eAGRI).Poslední den této lhůty je dnem
zahájení pozemkových úprav <.>
<br>
Předpokládaní účastníci řízení budou písemně vyrozuměni o termínu konání úvodního jednání
(§ 7 zákona).Na úvodním jednání budou účastníci seznámeni s účelem,formou a předpokládaným
obvodem jednoduchých/komplexních pozemkových úprav.Dále zde bude projednán postup při
stanovení nároků vlastníků (ust.§ 8 zákona),popřípadě další otázky významné pro řízení o
pozemkových úpravách <.>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,Ph.D <.>
vedoucí Pobočky Kroměříž
Státní pozemkový úřad
<br>
<br> Vyvěšeno dne: ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz