« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení spol. řízení Tech. a dopr. Infrastruktura v lokalitě Z2.3 Valchov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení spol. územ. a staveb. řízení + výjimky_005.pdf
Městský ú řad Bosko vice
Odb o r dop ravy
<br> n áměst í 9.kvě tna 954/2,680 0 1 Bo sko vice
<br>
Datovou schránkou <,>
<br> doporučeně na dodejku
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 6438/2022 DOP
<br> DMBO 7308/2022/DOP
<br> Mgr.Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.koudelka@boskovice.cz
<br> 05.05.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> A ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH
<br> BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
A OZNÁMENÍ O SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy (dále také jen „Městský úřad Boskovice“) jako věcně,funkčně
<br> a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.<,>
<br> o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) <,>
<br> podle ust.§ 15 odst.1 písm.c),§ 94j odst.1 a § 169 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
<br> a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a podle ust.§ 11 odst.1 písm.b)
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) tímto v souladu
<br> s ust.§ 94m stavebního zákona oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům,že u něj bylo zahájeno
<br> společné územní a stavební řízení ve věci vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
<br> na stavbu nazvanou dle projektové dokumentace: „Technická a dopravní infrastruktura v lokalitě Z2.3
<br> Valchov – SO 101 Komunikace“ umístěnou na pozemcích parc.č.655/1,655/7,656,663/1,663/2,664 <,>
<br> 665/4,666/3,666/4,667/3,667/4,668/3,669/1,670/5,677/2,678,679,681/1 v kat.území Valchov (dále
<br> také jen „stavba) a dále řízení o výjimce z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání
<br> stavby dle ust.§ 169 stavebního zákona <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/5372576

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz