« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Komunikace ul. K Hájovně, Lhota u Dolních Břežan - 28988/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

28988.pdf (1.85 MB)
lij Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací:
28.04.2022 MBE/28988/2022/DOPR-
<br> DrP
<br> Spisová značka:
9265/2017/DOPR/50
<br> Vyřizuje / telefon:
Petr Drexler/311654317
<br> E-mail:
<br> doprava9@muberoun.cz
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O DODATEČNÉ
POVOLENÍ STAVBY
Veřejnou vyhláškou
<br> Stavebník obec Dolní Břežany,5.května 78,252 41 Dolní Břežany podal dne 16.08.2021 u zdejšího
speciálního stavebního úřadu,odboru dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun žádost o vydání
dodatečného povolení na stavbu „Komunikace úl.K Hájovně,Lhota u Dolních Břežan" na pozemku
pozemková parcela čfslo 61/32,68/13,354/2,67/29,354/1,67/28,67/1,68/10,65/27,65/28,40/32
v katastrálním území Lhota u Dolních Břežan <.>
<br> Uvedeným dnem doručení bylo zahájeno řízení o dodatečné povolení stavby <.>
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální
stavební úřad") vykonávající státní správu podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),podle
§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
oznamuje v souladu s ustanovením § 129 odst.2 stavebního zákona zahájení řízení o dodatečné povolení
stavby dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení <.>
<br> Speciální stavební úřad podle § 129 odst.2 stavebního zákona má povinnost provést ohledání na místě.Toto
ohledání bylo již provedeno dne 04.05.2018,o kterém byli účastníci řízení včas vyrozuměni.Protokol z ohledání
na místě je součástí spisového materiálu <.>
<br> Speciální stavební úřad určuje lhůtu 10 dnů od doručení tohoto oznámení,do kdy mohou dotčené orgány
uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky,popř.důkazy.K později uplatněným závazným
stanoviskům,námitkám,popř.důkazům nebude přihlédnuto <.>
<br> Účastník řízení může podle § 114 odst.1 stavební...

Načteno

edesky.cz/d/5372493

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz