« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Stavební povolení - Hýskov - 29929/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

29929.pdf (4.04 MB)
lij Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací:
03.05.2022 MBE/29929/2022/DOPR-
<br> DrP
<br> Spisová značka:
00175/2022/DOPR/3
<br> Vyřizuje / telefon:
Petr Drexler/311654317
<br> E-mail:
doprava9@muberoun.cz
<br> ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako speciální stavební úřad (dále jen „speciální
stavební úřad") vykonávající státní správu podle § 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),podle
§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ve
stavebním řízení přezkoumal žádost o stavební povolení na stavbu „Hýskov - plocha C a D - komunikace"
na pozemku pozemková parcela číslo 333/8,339/3,343/2,351/3,351/6,947/2 v katastrálním území Hýskov
(dále jen „stavba"),kterou dne 27.01.2022 podal stavebník Marta Sedává,nar.19.04.1961 a XXXX XXXX,nar <.>
XX.XX.XXXX,oba bytem Náměstí 5.května 39,267 06 Hýskov (dále jen „stavebník") <.>
<br> Na základě výsledku projednávání žádosti ve stavebním řízení speciální stavební úřad,vydává podle § 115
stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb.o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního
opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> stavební povolení
<br> na stavbu „Hýskov - plocha C a D - komunikace" na pozemku pozemková parcela číslo 333/8,339/3,343/2 <,>
351/3,351/6,947/2 v katastrálním území Hýskov <.>
<br> Stavba obsahuje:
Novostavbu obslužné komunikace včetně jejího příslušenství <.>
<br> Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:
1.Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení,kterou
<br> vypracovala firma SPEKTRA PRO spol.s r.o <.>,V Hlinkách 1548,266 01 Beroun 2 - město,IČ: 094 86
429,Ing.XXX XXXXXXX,autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ČKAIT XXXXXXX.Projektant
odpovídá za správnost,celistvost,úpl...

Načteno

edesky.cz/d/5372491

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz