« Najít podobné dokumenty

Obec Milín - Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení Středočeského kraje 3/2020
Ročník 2020
<br> VĚSTNÍK
p r á v n í c h p ř e d p i s ů S t ř e d o č e s k é h o k r a j e
<br> Částka 4 Rozesláno dne 22.dubna 2020
<br> O B S A H
<br> 3. Nařízení Středočeského kraje o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru
<br> Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.4/2020 ze dne 31.3.2020 k provedení opatření k ochraně veřejného zdraví
<br> Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.5/2020 ze dne 15.4.2020,o koordinaci poskytování zdravotních služeb <,>
provádění opatření k ochraně veřejného zdraví
<br> Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č.6/2020 ze dne 17.4.2020,o vykonávání péče
o děti a mládež za nouzového stavu
<br> Strana 53 Vûstník právních pfiedpisÛ PlzeÀského kraje âástka 1/2001
<br> VSC_4_53-68_Zlom21-56_preul 23.4.20 13:06 Stránka 53
<br>
<br> Částka 4/2020 Věstník právních předpisů Středočeského kraje Strana 54
<br> Rada Středočeského kraje jako orgán příslušný podle § 7
a § 59 odst.1 písm.k) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích
(krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a k provede-
ní § 27 odst.2 písm.b) bodu 3 zákona č.133/1985 Sb <.>,o po-
žární ochraně,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon
o požární ochraně“) vydává toto nařízení:
<br> Čl.1
Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
<br> Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se rozumí:
a) doba,po kterou je v platnosti výstraha Českého hydro-
<br> meteorologického ústavu na „nebezpečí požáru“
nebo „vysoké nebezpečí požáru“,zveřejněná v rámci
systému integrované výstražné služby <,>
<br> b) doba,po kterou je v účinnosti vyhlášení „doby zvý-
šeného nebezpečí vzniku požáru“ Krajským úřadem
Středočeského kraje na základě doporučení odborné-
ho orgánu (např.Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje,Odboru životního prostředí
a zemědělství apod.) <,>
<br> c) období sklizně zemědělské úrody (pícnin,obilovin <,>
slámy apod.) a její posklizňové úpravy a skladování
(dále jen „období sklizně“)1) <.>
<br> Čl.2
Informační povinnos...

Načteno

edesky.cz/d/5372449

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz