« Najít podobné dokumenty

Obec Bílé Poličany - Návrh závěrečného účtu obce Bílé Poličany za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bílé Poličany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

závěrečný_účet_za_rok_2021.pdf [0,17 MB]
sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Bílé Políčany
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 581054
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Bílé Poličany 10
Bílé Poličany
54452
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 499694205
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 7
<br> 13.05.2022
18:04:02
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Obec Bile Policany),verze: 2021.01.D
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 510 000,00 510 000,00 398 043,10
1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 15 000,00 25 349,62 25 349,62
1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 55 000,00 65 750,73 65 750,73
1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 420 000,00 554 702,15 554 702,15
1122 Př.z DPPO v případech,kdy poplat.je obec,s výj.1 140 000,00 1 197 760,00 57 760,00
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty - 1 241 042,21 1 241 042,21
1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.6 476,00 6 476,00 30,40
1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 123 200,00 124 450,00 111 875,00
1341 Příjem z poplatku ze psů 5 475,00 7 350,00 2 150,00
1342 Příjem z poplatku z pobytu - 38 462,00 38 462,00
1361 Příjem ze správních po...
Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf [0,50 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Bílé Poličany,IČ: 00581054
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 25.11.2021
<br> - 21.04.2022
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Bílé Poličany v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem
<br> č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 20.07.2021 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Bílé Poličany
<br> Bílé Poličany 10
<br> 544 52 Bílé Poličany
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br> starosta - XXXX XXXXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
XXXXXXX XXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.06.2021
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon,tj.vyhodnocení vyžádaných podkladů,byl učiněn dne 21.04.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám...
Výkaz_zisků_a_ztráty_k_31.12.2021.pdf [0,16 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Bílé Políčany00581054
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bílé Poličany 10,544 52 Bílé Poličany
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXX,baudysova.obec@atlas.cz,XXXXXXXXX
<br> 200 357,65 - Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 192 188,14 - Spotřeba energie (502)2
<br> - - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - - Prodané zboží (504)4
<br> 523 039,71 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 3 590,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 360,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 821 661,53 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 697 645,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 99 798,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 1 966,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> 52,00 -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 21 834,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - - (544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - - (548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 236 245,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 6 902,67 -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - - (557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 247 857,46 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 185 017,19 -
<br> - ...
Rozvaha_k_31.12.2021.pdf [0,18 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2021
<br> 00581054IČO:
Název:
Sídlo:
<br> Obec Bílé Políčany
Bílé Poličany 10,544 52 Bílé Poličany
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXX,baudysova.obec@atlas.cz,XXXXXXXXX
<br> 357 932,30 335 567,30 Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE
<br> - - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> 68 901,00 68 901,00 Software (013)2
<br> - - Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 45 031,30 45 031,30
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> 244 000,00 221 635,00
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - - (041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 19 781 313,22 5 139 349,92
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 1 734 385,52 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 35 000,00 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 15 240 771,20 3 947 344,52
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 1 621 608,40 551 804,40
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 640 201,00 640 201,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 509 347,10 - (042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> 2 200 000,00 -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - - (063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> 2 200 000,00 - (069)
<br> 4
<...
FIN_2_12 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf [2,63 MB]
FIN_2_12 - Kontrola vnitropodnikových vazeb.pdf [0,20 MB]

Načteno

edesky.cz/d/5372347

Meta

Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bílé Poličany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz