« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - VPS o poskytnutí NIV dotace z rozpočtu SOH č. 1/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS SOH 1/2022
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska číslo: 1/2022 (uzavřená dle €: 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů) mezi:
<br> Poskytovatel dotace: Sdružení obcí Hornolidečska se sídlem: Horní Lideč 292,PSČ 756 12 zastoupena: XXXXX XXXXX,předseda XXXXX XXXXXXX,místopředseda |Č:XXXXXXXX bankovníspojení:XXXXXXXXXX/XXXX,Česká spořitelna,a.s.(dále jen „poskytovate|")
<br> a
<br> Příjemce dotace: MAS Hornolidečska,2.5.se sídlem: Lidečko 467,PSČ 756 15 zastoupena: Ing.Vojtěch Ryza,předseda |Č:26676109 Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě,spisová zn.L 6474 bankovní spojení: 94—2595140297 /0100,Komerční banka a.s.(dále jen „příjemce")
<br> tuto veřejnoprávní smlouvu
<br> |.Předmět smlouvy
<br> 1.1.Poskytovatel poskytne příjemci na níže uvedený účel za podmínek uvedených v článcích ||.až |||.účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu SOH ve výši: 300.000; Kč,slovy: tři sta tisíc korun českých <.>
<br> Účel dotace: neinvestiční dotace na úhradu mzdových a režijních nákladů spojených s provozem kanceláře MAS v roce 2022 <.>
<br> Poskytnutí prostředků dotace a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Valného shromáždění SOH na zasedání dne 11.5.2022,usnesením č.: Il/2022/10) <.>
<br> 1.2.Užití dotace kjiným účelům je možné po předchozím písemném souhlasu poskytovatele <.>
<br> 1.3.Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovenítohoto zákona <.>
<br> 1.4 <.>
<br> 2.1 <.>
<br> 2.2 <.>
<br> 2.3 <.>
<br> 2.4 <.>
<br> 2.5 <.>
<br> 3.1.3.2 <.>
<br> 3.3 <.>
<br> Dotace je slučitelná s podporou poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných celků,státního rozpočtu nebo strukturálních fondů Evropských společenství,pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor nevylučují <.>
<br> ||.SPLATNOST PROSTŘEDKÚ DOTACE
<br> Pros...

Načteno

edesky.cz/d/5372166


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz