« Najít podobné dokumenty

Městys Netvořice - Veřejná vyhláška - oznámení o zpřístupnění návrhu změny č. 2 územního plánu Netvořice a oznámení…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Netvořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna_č_2_UP_Netvořice_text_N52.pdf [0,88 MB]
ZZMMĚĚNNAA čč.<.> 22
<br> ÚÚZZEEMMNNÍÍHHOO PPLLÁÁNNUU
NNEETTVVOOŘŘIICCEE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NNáávvrrhh pprroo vveeřřeejjnnéé pprroojjeeddnnáánníí
<br>
<br>
<br> 05 / 2022
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Označení správního orgánu,který změnu územního
plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo městyse Netvořice
<br> Datum nabytí účinnosti:
<br> Jméno a příjmení,funkce a podpis oprávněné úřední
osoby pořizovatele:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Otisk úředního razítka:
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX <,>
starostka městyse
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Změna č.2 územního plánu Netvořice
<br> - 2 -
<br> Název dokumentace: Změna č.2 Územního plánu Netvořice
<br>
<br> Objednatel: Městys Netvořice
Mírové náměstí 19,257 44,Netvořice
<br>
Pořizovatel: Úřad městyse Netvořice
<br> Mírové náměstí 19,257 44,Netvořice <,>
který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti podle §24 zákona č.183/2006 Sb.Osobou
oprávněnou pro výkon územně plánovací činnosti,podle § 24,je paní
Zdeňka Klenorová <.>
<br>
<br> Určený zastupitel: Ing.arch.XXXXX XXXXXX
<br>
Projektant: Ing.XXXX XXXXX
Autorizovaný architekt pro obor územní plánování
ČKA XX 889
Vojtěšská 391,277 11,Neratovice
<br>
Autorský kolektiv: Ing.XXXX XXXXX
<br>
<br>
Obsah:
<br> Výroková část změny č.2 územního plánu
<br> I.Textová část změny č.2 územního plánu
<br> II.Grafická část změny č.2 územního plánu
<br>
<br> Odůvodnění změny č.2 územního plánu
<br> III.Textová část odůvodnění změny č.2 územního plánu
<br> a.Postup při pořízení změny č.2 územního plánu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10
b.Vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a politikou
<br> územního rozvoje ČR provedené dle § 53 odst.4,písmene a) stavebního zákona.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10
b.1 Soulad s politikou územního rozvoje ČR.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
Veřejná vyhláška [0,11 MB]
ÚŘAD MĚSTYS NETVOŘICE tel: 317 789 203,601 386 314
<br> Mírové náměstí 19 e-mail: info©netvorice.cz 257 44 Netvořice ID datové schránky: jgzatu8
<br> Číslo jednací: Netvo/283/2022-2
<br> Vyřizuje / telefon: Ing.arch.Franěk,Zd.Klenorová/ 731127120 E-mail: info©netvorice.cz
<br> Datum: 13.5.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍVO ZPŘÍSTUIŠNĚNÍINÁVRHQ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PEÁNU NETVORICE A OZNAMENI KONÁNI VEREJNEHO PROJEDNÁNI
<br> Na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse o pořízení změny územního plánu zkráceným postupem zajistil Úřad městyse Netvořice,jako pořizovatel Výše uvedené změny územního plánu,ve smyslu ustanovení & 6 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),zpracování návrhu změny č.2 územního plánu Netvořice.V souladu s š 55b ve spojení 5 52 odst.1 stavebního zákona a za použití ustanovení 5 172 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,Vám oznamujeme zahájení řízení o návrhu změny č.2 územního plánu Netvořice a datum konání jejího veřejného projednání <.>
<br> Na základě výše uvedeného Vám oznamujeme,že v termínu od 16.5.do 22.6.2022 (včetně)
<br> bude dokumentace změny č.2 územního plánu Netvořice zpřístupněna k veřejnému nahlédnutí takto:
<br> - v tištěné podobě na úřadě městyse,a to vždy v úředních hodinách v úředních hodinách zveřejněných na webových stránkách úřadu;
<br> - v elektronické podobě vystavením na webových stránkách obecního úřadu: http/www.netvoricecz;
<br> - na klasické úřední desce pak bude z technických důvodů spočívajících ve velikém objemu spisu vystavena pouze veřejná vyhláška oznamující konání veřejného projednání <.>
<br> O návrhu změny č.2 územního plánu Netvořice se dne 15.6.2022 od 17 30 hodin
<br> bude v souladu s ustanovením & 52 odst.1 stavebního zákona konat v budově úřadu městyse veřejné projednání <.>
<br> www.netvorice.cz IČO: 00232360 Bankovní spojení: ČS a.s <.>,č.ú.3295459399/ 0800
<br> Poučení:
<br> Ve...
S02_schema_vodni_hospodarstvi_ZM2.pdf [0,76 MB]

<br> 
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
g g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
...
S01_schema_dopravy_ZM2.pdf [0,81 MB]
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
g g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<b...
06_ZPF_ZM2.pdf [2,55 MB]
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g g
<br> g g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> ggg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br>...
05_Koordinacni_vykres_ZM2.pdf [2,90 MB]





<br> 


















<br> 




<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> E
<br> HH
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H H
<br> H
H
<br> H
HHH
<br> HH
HHHHHHHHHHHHHH
<br> HH H
H
<br> H
H
<br> H H
H
<br> H
H
<br> H H
H
<br> H H H H
H H
<br> H H
<br> H
<br> H
H
<br> HH H H
HH H H H H H
<br> HH
H H
<br> H H H
H H H
<br> H H
H
<br> H
<br> H H
<br> H
H
<br> HHHHH
H
<br> HHHHHHH
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> HHHHH
<br> HHH
<br> H
<br> HH
H
<br> HH
H H
<br> H
<br> HH
HHHHHHHHHHHH
<br> H
<br> HH
<br> H H
H H
<br> HHHH
HHHHHH
<br> HHHHHHHHHH
<br> HH
H
<br> HH H
H H H
<br> H
HH
<br> H H
H H H H HH H HHH
<br> H
H
<br> H H H H H H H H H
H HHHH
<br> HH
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> HH
H H
<br> H H
H H
<br> HH H H H H H H HH
H
<br> H
<br> H H H H H H H H H H HH H H H HH
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> HHHHH
H
<br> H
H
<br> HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
<br> H H H H H H H H H H HHH
H
<br> H
H
<br> H
<br> H HH
H
<br> H
HHHH
<br> H
H
<br> HHH
HH
<br> HH
HHHH
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H H
H H
<br> HH
HH H
<br> H H
<br> H
H
<br> H
<br> H
<br> H HH HHH
<br> H
H
<br> H
<br> H H H H H H H H HH
H
<br> H H H HH
H
<br> H HH H H H H H H H HH
H
<br> H
H
<br> H
<br> HH
HH
<br> HHHH
HHHHHHHHHHH
<br> HH
<br> HH
HH
<br> HH
HHH
<br> H
H
<br> H
HHH
<br> H
HH
<br> H
H
<br> H
<br> H
<br> HHHHHHHH
<br> H
H
<br> H
<br> HHHH
<br> H HHHHHHHHHHH
HH
<br> HH
<br> H H H
H H H
<br> H
H
<br> H
<br> HH H
<br> H
H
<br> HH
H
<br> H
H
<br> H HH
<br> H H
HH
<br> HHHH
<br> H
<br> H H H
H
<br> H
H
<br> H
HH H H
<br> H H
H H
<br> H H
HHH
<br> H
H H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H
<br> H
H HHHHHHHHHH
<br> H
<br> HH
HH
<br> HH
HH
<br> H
H
<br> H
<br> H H
H H
<br> H H
H H
<br> H H
H H
<br> H H
H H
<br> H H
H H
<br> H
H
<br> H
H
<br> HH H H H
H H H
<br> H H
H H
<br>...
03_VPS_ZM2.pdf [0,86 MB]
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g g
<br> g g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> ggg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br>...
02_Hlavni_vykres_ZM2.pdf [0,92 MB]
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g g
<br> g g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> ggg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br>...
01_Zakladni_cleneni_uzemi_ZM2.pdf [1,44 MB]
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g g
<br> g g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> ggg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
g
<br> g
g
<br> gg
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br> g
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5371527

Meta

Rozpočet   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Netvořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz