« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Pravidla pro poskytování bezúročných půjček-Nová zelená úsporám

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost 
Žádost o poskytnutí Půjčky
v souladu s Pravidly o poskytování bezúročných půjček
z rozpočtu Obce Čermná ve Slezsku
<br> Žádám o poskytnutí půjčky ve výši.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Kč
Titul,Jméno Příjmení: …………………………….<.>
Datum narození: …………………………………… <.>
Adresa bydliště: …………………………………….<.>
Korespondenční adresa: ………………………….<.>
Spojení tel.: …………….<.> E-mail: ……………………………………………….<.>
Číslo bankovního účtu: ……………………………………………………………
K žádosti připojuji:
1.Sdělení,že novým zdrojem vytápění mého/našeho rodinného domu bude
(nehodící se škrtněte):
· plynový kondenzační kotel
· kotel na biomasu
· tepelné čerpadlo
2.Platný průkaz totožnosti pro ověření mých identifikačních údajů
3.Kopii Akceptačního dopisu ze SFŽP ČR
4.Potvrzení zaměstnavatele o průměrné výši měsíčního příjmu
5.Doklad prokazující,že jsem vlastníkem bankovního účtu,na který má být půjčka poukázána
<br> Informace pro žadatele
1.Přijetí žádosti o poskytnutí Půjčky nezakládá právní nárok na její poskytnutí <.>
2.O výsledku posouzení možnosti poskytnutí Půjčky bude Žadatel vyrozuměn do 10 pracovních dnů od projednání v zastupitelstvu <.>
<br> I.ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
<br> 1.Prohlašuji,že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé <.>
1.Žadatel výslovně prohlašuje,že nemá vůči obci Čermná ve Slezsku nesplacené závazky po lhůtě splatnosti.Žadatel podpisem prohlášení rovněž prohlašuje,že rodinný dům není předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce <.>
Toto čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem <.>
<br> V Čermné ve Slezsku dne
Potvrzení zaměstnavatele
POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O PRŮMĚRNÉ VÝŠI MĚSÍČNÍHO PŘÍJMU ZAMĚSTNANCE (žadatele o půjčku)
Potvrzujeme tímto,že náš zaměstnanec pan / paní:
<br> Jméno a příjmení:
<br>
Rodné číslo:
<br> |__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|
<br>
Trvalé bydliště – ulice:
<br>
Město:
<br> |__|__|__| |__|__|
Telefon:
<br>
<br>
Rodinný stav:
<br>
Počet nezaopatřených dětí a věk:
Je u nás zaměstnán(a) jako:
<br>
Má průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce: |​__|__|__|__|__| Kč
<br> Slovy: Kč
<br>
Kromě zákonných srážek jsou z pracovního příjmu prováděny další srážky:
<br> a) na základě výkonu rozhodnutí: |​__|__|__|__|__| Kč
<br> b) součet všech ostatních srážek ze mzdy (splátky úvěrů,půjček,leasingu,pojištění atd.) |​__|__|__|__|__| Kč
<br> Potvrzujeme,že zaměstnanec není ve zkušební době a že s ním není vedeno jednání o skončení pracovního poměru <.>
<br> Pracovní poměr je sjednán:
<br> a) na dobu neurčitou: od |​__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
<br> b) na dobu určitou: od |​__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| do |​__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
<br> Výše uvedený zaměstnanec (žadatel o kotlíkovou půjčku) svým podpisem stvrzuje,že nebude-li splácet splátky stanovené smlouvou,souhlasí se srážkami ze mzdy ve prospěch obce Čermná ve Slezsku,se kterou byla smlouva uzavřena,a to u současného i budoucích zaměstnavatelů,pokud nebude půjčka zaplacena! Dále prohlašuje,že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé!
<br> Podpis žadatele:……………………………………….<.> <.>
<br> Údaje o zaměstnavateli
<br> Název zaměstnavatele:
<br>
<br> Sídlo zaměstnavatele:
<br> |__|__|__| |__|__|
<br> Pracoviště zaměstnavatele:
<br> |__|__|__| |__|__|
<br> IČ:
<br> Potvrzení vystavil – jméno: Podpis:
<br>
<br> Telefon – pevná linka:
<br>
<br>
V  dne: |​__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
<br>
Razítko zaměstnavatele (již bez podpisu):
Smlouva
SMLOUVA
<br> o poskytnutí bezúročné půjčky číslo x/202x
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Čermná ve Slezsku
<br> kontaktní adresa: Čermná ve Slezsku 81,749 01
<br> IČO: 00849707
<br> zastoupená: starostou Svatoplukem Urbáskem
<br> bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> číslo účtu: 27021821/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> adresa bydliště:
<br> datum narození:
<br> bankovní spojení:
<br> číslo účtu:
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br> a
<br>
<br> adresa bydliště:
<br> datum narození:
<br> bankovní spojení:
<br> číslo účtu:
<br> (dále jen „ručitel“)
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1.Tato smlouva se uzavírá na základě Pravidel pro poskytování bezúročných půjček
z rozpočtu obce Čermná ve Slezsku podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen pravidla) pod
<br> číslem usnesení 30/8 ze dne 11.05.2022
<br> 2.Příjemce prohlašuje,že se s pravidly podrobně seznámil,jejich ustanovení jsou pro něj
zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat <.>
<br>
<br> III <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1.Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a
příjemce v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br>
<br> 2.Poskytovatel poskytuje příjemci bezúročnou půjčku ve smyslu zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „návratná finanční výpomoc“) na výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva.<.>
<br> IV <.>
<br> ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE PŮJČKY
<br> 1.Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci bezúročnou půjčku,účelově určenou
k úhradě uznatelných výdajů na výměnu zdroje tepla,ve výši ……………… Kč (slovy
<br> ………….<.> korun českých),a to na základě řádné žádosti o půjčku
<br>
<br> K výměně starého nevyhovujícího kotle dojde v rodinném domě na adrese:
<br> Čermná ve Slezsku č.p.…… <,>
<br> který je součástí pozemku parc.č.………
<br> zapsaného na LV č.……
<br> v katastrálním území Če...
pravidla 
PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH PŮJČEK
<br> Z ROZPOČTU OBCE ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br>
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení,účel poskytování bezúročných půjček
<br> 1.Zastupitelstvo obce schválilo dne 11.05.2022 usnesením číslo 30/8 pravidla pro
poskytování bezúročných půjček.Důvodem poskytování půjček je motivace a pomoc
<br> občanům s realizací výměny starého a nevyhovujícího kotle na pevná paliva.Žadatelé o
<br> návratnou finanční výpomoc získají od Obce finanční prostředky na předfinancování nového
<br> kotle,zrealizují výměnu kotle a následně předloží Státnímu fondu životního prostředí ČR
<br> podklady pro závěrečné vyhodnocení.Po výplatě dotace tuto bezodkladně převedou na účet
<br> obce <.>
<br> 2.Poskytování návratné finanční výpomoci se realizuje v souladu se zákonem
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> zákonem č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č <.>
<br> 320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
<br> finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.340/2015 Sb <.>,o zvláštních
<br> podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
<br> (zákon o registru smluv a zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů
<br>
<br> Článek 2
<br> Oprávněný žadatel o půjčku
<br>
<br> 1.Půjčku mohou čerpat občané obce,tj.osoby mající v obci trvalý pobyt a jsou vlastníky
nemovitosti v katastru obce Čermná ve Slezsku <.>
<br> 2.Oprávnění žadatelé o půjčku jsou osoby,které požádaly o podporu SFŽP ČR z programu
Nová zelená úsporám,a kterým byl zaslán akceptační dopis <.>
<br> 3.Půjčku je možno poskytnout,pokud v době podání žádosti nemá,a do podpisu smlouvy
nebude mít žadatel vůči Obci žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti <.>
<br>
<br> Článek 3
<br> Podmínky čerpání a vrácení (splácení) půjčk...

Načteno

edesky.cz/d/5368126

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz