« Najít podobné dokumenty

Obec Třebovle - MÚ Kolín - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/33411 v obci Miškovice z důvodu stavby kNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebovle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dl-5749699965126928455.pdf
Pří umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané _,\: TPGG- OZNAČENI PRACOVNiCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Elf.VYDÁNÍ,zákf c.361l2000 Sb.v platném znění a zák.č.131193? Sb.\: piatném znění <.>
<br> Bude zaiištěn bezpečný gřís'zugg do aemovitastí dotčených stavbou!
<br> Budé zajištěn bezpečný průjezd %,_ jednožek integrovaném záchranného systému! '
<br> Otevřeně výkspy budva; zajištěny proti pádu chodců & za snížené viditeš ností im - _ budou osvětě—eny! ;;;-
<br> 2:9:an ozqhn Hankem-::N krmil- Tm-as 551mm 'Em-5m anna.: 'Em-4:35 wan and: v:; 2 A! i? ' 2021 * “* Maděra a Šípek.spol.s r.o.„ Poašhxady :)va ZNAČENÍ
<br> Fon-::.? n.:
<br> ““ Třebovle,Miškovice,4 mm čšsša stavby ČEZ |V—12-6024OB?
<br> Máma: Datum: mm:
<br> Bral: (HR „,<.>,<.> Návrh DIO am“-m <.>
<br> Pale 6.1
Oznámení VV - přechodná úprava provozu Miškovice.pdf
<.> /2
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Maděra a Šípek,spol.s r.o <.>
Bílkova 116
290 01 PODĚBRADY
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 27698/22-noj
OD noj 7720/2022
<br> 1
<br> 1/1
XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
jana.novakova@mukolin.cz
<br>
IČ: 45144664
<br>
Datum: 25.04.2022
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
<br>
Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon 361/2000 Sb.“) na základě návrhu žadatele – společnosti
Maděra a Šípek,spol.s r.o.IČ.: 45144664,se sídlem: Kluk 116,290 01 Poděbrady,po písemném
vyjádření Policie ČR KŘ Policie Středočeského kraje,Územní odbor Kolín - Dopravní inspektorát čj <.>
KRPS – 295974-1/ČJ-2021-010406
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na silnici III/33411 a místní komunikaci v obci
Miškovice v obvodu působnosti zdejšího silničního úřadu z důvodu stavby kNN takto:
<br> při realizaci stavby kNN v obci Miškovice 4 bude na silnici III/33411 a místní komunikaci osazeno
přechodné dopravní značení dle schématu DIO,které je přílohou a zároveň nedílnou součástí
tohoto stanovení <.>
<br> Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanovením zákona č.361/2000 Sb.<,>
vyhlášky MD č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1.1.2016) a musí být v souladu s ČSN EN12899-1 <.>
Dopravní značení,které bude v rozporu s touto přechodnou úpravou provozu,bude zakryto
nebo přelepeno škrtací páskou.Dopravní značení musí být instalováno odbornou osobou ...

Načteno

edesky.cz/d/5364196

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebovle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz