« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - DOTAČNÍ PROGRAM DOMÁCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO ROKY 2021-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečné vyúčtování (137.55 kB)
Číslo účetního
<br> dokladu (faktury <,>
<br> paragonu,<.>.)
<br> Celková částka na
<br> dokladu
<br> Účel platby - vydáno za: např.dodávku a montáž ČOV,projektová
<br> dokumentace,hydrologický průzkum,poplatky….<.>
Datum úhrady
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Náklady celkem:
<br> V Čermné ve Slezsku dne: Podpis:
<br> Přílohy:
<br> -          Kopie faktur <,>
<br> -          Kopie bankovních výpisů nebo pokladních dokladů prokazující úhrady faktur <,>
<br> -          Kopie revizní zprávy – zpuštění ČOV do provozu
<br> Závěrečné vyúčtování - seznam dokladů
<br> Jméno a příjmení žadatele:
Závěrečné vyúčtování (12.83 kB)
List1
Závěrečné vyúčtování - seznam dokladů
<br> Jméno a příjmení žadatele:
<br> Číslo účetního dokladu (faktury,paragonu,<.>.) Celková částka na dokladu Účel platby - vydáno za: např.dodávku a montáž ČOV,projektová dokumentace,hydrologický průzkum,poplatky….<.> Datum úhrady
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Náklady celkem:
V Čermné ve Slezsku dne: Podpis:
Přílohy:
-          Kopie faktur <,>
-          Kopie bankovních výpisů nebo pokladních dokladů prokazující úhrady faktur <,>
-          Kopie revizní zprávy – zpuštění ČOV do provozu
Žádost o poskytnutí dotace (89.56 kB)
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
<br> OBCE ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br>
Název Programu: Domácí čistírny odpadních vod
<br>
Žadatel:
<br> Jméno a příjmení:
<br> Datum narození:
<br> Bydliště:
<br> Telefon,e-mail:
<br>
<br>
<br> Místo realizace:
<br> Typ nemovitosti: (RD o jedné bytové jednotce,RD o více bytových jednotkách,byt)
<br> Číslo LV:
<br> Pozemek parcelní číslo:
<br>
<br>
<br> Výše dotace,bankovní spojení:
<br> Požadovaná výše dotace:
<br> Číslo účtu: Kód banky:
<br> Název banky:
<br>
<br>
<br> V Čermné ve Slezsku dne:
<br>
<br> Podpis: ………………………………………….<.> <.>
<br>
<br> Přílohy:
<br> - předpokládané náklady (objednávka s dodavatelem ČOV,projektová dokumentace
<br> apod.)
<br> - kopii smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení
<br> peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele <,>
<br> - kopie listu vlastnictví
Žádost o poskytnutí dotace (14.84 kB)
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
OBCE ČERMNÁ VE SLEZSKU
<br> Název Programu: Domácí čistírny odpadních vod
<br> Žadatel:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Telefon,e-mail:
<br>
Místo realizace:
Typ nemovitosti: (RD o jedné bytové jednotce,RD o více bytových jednotkách,byt)
Číslo LV:
Pozemek parcelní číslo:
<br>
Výše dotace,bankovní spojení:
Požadovaná výše dotace:
Číslo účtu: Kód banky:
Název banky:
<br>
V Čermné ve Slezsku dne:
<br> Podpis: ………………………………………….<.> <.>
<br> Přílohy:
· předpokládané náklady (objednávka s dodavatelem ČOV,projektová dokumentace apod.)
· kopii smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele <,>
· kopie listu vlastnictví
Smlouva ČOV (130.03 kB)
1
<br>
<br>
<br> SMLOUVA
<br> o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Čermná ve Slezsku
<br> I <.>
<br> Smluvní strany
<br> 1.Obec Čermná ve Slezsku
se sídlem: Čermná ve Slezsku 81,749 01 Vítkov
<br> zastoupen: XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br>
<br>
<br> IČO: XXXXXXXX
<br> bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
<br> číslo účtu: 27021821/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> 2.příjemce
adresa: Čermná ve Slezsku.<.>.<.>.<.>
<br> datum narození:.<.>.<.>.<.>
<br> bankovní spojení:.<.>.<.>.<.>
<br> číslo účtu:
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> II <.>
<br> Základní ustanovení
<br>
<br> 1.Smluvní strany prohlašují,že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním
<br> programu „Domácí čistírny odpadních vod“ (dále jen „Dotační program“),o jehož
<br> vyhlášení rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č.18/7 dne 17.02.2021
<br> 2.Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu
poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č.250/2000 Sb.V případě
<br> porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> III <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných
<br> podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu
<br> s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br>
<br> IV <.>
<br> Účelové určení a výše dotace
<br>
<br> 1.Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci ve výši.<.>.<.>.<.> Kč <.>
<br>
<br>
2
<br>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace projektu příjemcem za podmínek
stanovených v této smlouvě <.>
<br> V <.>
<br> Závazky smluvních stran
<br>
<br> 1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce
uvedený v čl.I této smlouvy
<br>
<br> 2.Příjemce se zavazuje při použití peněžních pro...
Smlouva ČOV (36.44 kB)
SMLOUVA
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Čermná ve Slezsku
I <.>
Smluvní strany
1.Obec Čermná ve Slezsku
se sídlem: Čermná ve Slezsku 81,749 01 Vítkov
zastoupen: XXXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br>
IČO: XXXXXXXX
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>
číslo účtu: 27021821/0100
(dále jen „poskytovatel“)
a
2.příjemce
adresa: Čermná ve Slezsku.<.>.<.>.<.>
datum narození:.<.>.<.>.<.>
bankovní spojení:.<.>.<.>.<.>
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)
II <.>
Základní ustanovení
<br> 1.Smluvní strany prohlašují,že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním programu „Domácí čistírny odpadních vod“ (dále jen „Dotační program“),o jehož vyhlášení rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. 18/7 dne 17.02.2021
2.Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.250/2000 Sb <.>
III <.>
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotaci a závazek příjemce tuto dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br> IV <.>
Účelové určení a výše dotace
<br> 1.Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci investiční dotaci ve   výši.<.>.<.>.<.>   Kč <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí dotace je podpora realizace projektu příjemcem za podmínek stanovených v této smlouvě <.>
V <.>
Závazky smluvních stran
<br> 1.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. I této smlouvy
<br> 2.Příjemce se zavazuje při použití peněžních prostředků splnit tyto podmínky:
a) řídit se při použití poskytnuté dotace touto smlouvou,podmínkami uvedenými v Dotačním programu a právními předpisy <,>
b) použít poskytnutou dotaci v souladu s jejím úče...
Dodatek č. 1 k podmínkám dotačního programu (14.34 kB)
DODATEK č.1
<br> kterým se mění
<br> PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU DOMÁCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO ROKY 2021-2022
<br>
I.Předmět dodatku
<br> Předmětem dodatku je změna části čl.VIII.- Lhůta pro předkládání žádostí a vyhodnocení žádostí
<br> Lhůta pro podání žádosti je od 01.01.2022 do 31.10.2022 <.>
<br>
Zastupitelstvo obce bude rozhodovat o poskytnutí dotace průběžně během roku 2022 na svých zasedáních,o výsledku rozhodnutí zastupitelstva budou žadatelé informování do 10 kalendářních dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce <.>
<br>
Všechna ostatní ustanovení podmínek dotačního programu zůstávají nezměněna včetně části čl.VIII.- kontaktní osoby <.>
<br>
<br> Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce dne 11.11.2021 usnesením č.26/3
<br>
<br>
<br>
V Čermné ve Slezsku dne 11.11.2021
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
Starosta místostarosta
podmínky dotačního programu (124.11 kB)
PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU
<br> DOMÁCÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
<br> PRO ROKY 2021-2022
<br>
I.Název programu
<br> Domácí čističky odpadních vod
<br>
<br> II.Vyhlašovatel programu,poskytovatel dotace
<br> Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Obec Čermná ve Slezsku <,>
<br> Čermná ve Slezsku 81,749 01 Vítkov,IČ 00849707,zastoupena starostou <.>
<br>
<br> III.Cíle programu (účel poskytnutí dotace)
<br>
<br> 1.Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení
<br> Problémů s odváděním a čištěním odpadních vod za účelem zlepšení stavu
<br> povrchových a podzemních vod a životního prostředí
<br>
<br> 2.Předmětem podpory je výstavby čistírny odpadních vod v katastru obce
<br>
<br> IV.Vymezení okruhu příjemců
<br>
<br> Příjemci dotace jsou občané s trvalým pobytem v obci vlastnící rodinný dům <,>
<br> nebo byt v katastru obce Čermná ve Slezsku
<br> Příjemci dotace musí projekt realizovat na území obce <.>
<br> Příjemce nemá vůči poskytovateli žádné závazky po lhůtě splatnosti <.>
<br>
<br> V.Podmínky pro poskytnutí dotace
<br>
<br> Maximální výše dotace činí:
<br> Na jeden byt v bytovém domě 30.000,- Kč
<br> Na rodinný dům o jedné bytové jednotce 35.000,- Kč
<br> Na rodinný dům o více bytových jednotkách 45.000,- Kč
<br>
<br> Dotaci nelze poskytnout na projekt,který byl k datu podpisu dotační smlouvy stavebně
<br> ukončen <.>
<br> Žadatel může v rámci tohoto programu předložit nejvýše jednu žádost o poskytnutí dotace <.>
<br> Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit čestné prohlášení,že k datu
<br> podpisu dotační smlouvy není projekt stavebně ukončen <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VI.Uznatelné náklady projektu
<br>
<br> Uznatelným nákladem projektu je náklad,který
<br> - byl vynaložen v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu <,>
<br> - vznikla příjemci v období realizace projektu dohodnutém poskytovatelem ve smlouvě
<br> o poskytnutí dotace.Datum počátku uznatelnosti nákladů bude stanoven na den
<br> rozhodnutí ...

Načteno

edesky.cz/d/5360318

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Stavby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz