« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Smlouva o finanční výpomoci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde (120.5 kB)
S M L O U V A
<br> o finanční výpomoci
<br>
poskytnuté z obecního rozpočtu obce Čermná ve Slezsku <.>
<br>
<br> Smluvní strany:
<br>
1.) Obec Čermná ve Slezsku zastoupená starostou obce Svatoplukem Urbáskem
IČO: 00849707,Čermná ve Slezsku 81,749 01
<br>
<br> jako věřitel
<br>
<br>
<br> 2.) XXXXX XXXXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem Čermná ve Slezsku 19
<br>
<br> jako dlužník
<br>
<br> uzavírají ve smyslu § 657 a 658 občanského zákoníku tuto smlouvu o finanční výpomoci <,>
<br>
<br>
<br> Čl.1 <.>
<br> Předmět smlouvy:
<br>
Pomoc je poskytnuta jako mimořádná pomoc – výměna plynového kotle a celková obnova
<br> topného systému rodinného domu čp.97 <.>
<br>
<br>
<br> Čl.2 <.>
<br> Celková výše výpomoci:
<br>
Obec Čermná ve Slezsku poskytuje dlužníkovi finanční výpomoc ve výši:
<br>
<br> 50 000,- Kč /slovy padesát tisíc korun českých/ <,>
<br>
tato částka je úročena jednorázovým úrokem ve výši 3 %,což činí 1.500,- Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.3 <.>
<br> Lhůta splatnosti:
<br>
Mimořádná finanční výpomoc v celkové výši 50 000,- Kč bude zaplacena po dohodě
<br> nejpozději do 31.9.2022 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.4 <.>
<br> Režim a způsob splácení:
<br>
Finanční výpomoc včetně úroku bude hrazena měsíčními splátkami bezhotovostním
<br> převodem z účtu dlužníka číslo: 618179153/0800 vždy nejpozději
<br> k 25.dni v měsíci na účet věřitele
<br> 27021821/0100
<br> VS 24601968
<br>
<br> Čl.5 <.>
<br> Smluvní pokuta
<br>
Věřitel je oprávněn účtovat dlužníkovi smluvní pokutu při prodlení ve splatnosti ve výši
<br> 30 % z finanční výpomoci sjednané touto smlouvou <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Čl.6 <.>
<br> Ostatní a závěrečná ustanovení
<br> 1.Dlužník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím,že smlouva včetně případných dodatků
bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Čermná ve Slezsku.Smlouva
<br> bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy <.>
<br> 2.Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou věřitelem zpracovávány pouze pro účely
plnění ...

Načteno

edesky.cz/d/5360314

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz