« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Smlouva o poskytnutí bezúročné půjčky č. 2/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde (120.84 kB)
SMLOUVA
<br> o poskytnutí bezúročné půjčky číslo 2/2021
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Čermná ve Slezsku
<br> kontaktní adresa: Čermná ve Slezsku 81,749 01
<br> IČO: 00849707
<br> zastoupená: starostou Svatoplukem Urbáskem
<br> bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> číslo účtu: 27021821/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br>
<br> a
<br> XXXXXXX XXXXX
<br> adresa bydliště: Čermná ve Slezsku XX
<br> datum narození: 11.10.1989
<br> bankovní spojení: Poštovní spořitelna
<br> číslo účtu: 224113370/0300
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br> a
<br> Richar Pizúr
<br> adresa bydliště: Čermná ve Slezsku 18
<br> datum narození: 19.10.1965
<br> bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> číslo účtu: 115-4217400257/0100
<br> (dále jen „ručitel“)
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1.Tato smlouva se uzavírá na základě Pravidel pro poskytování bezúročných půjček
z rozpočtu obce Čermná ve Slezsku podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen pravidla) pod
<br> číslem usnesení 17/6 ze dne 09.12.2020
<br> 2.Příjemce prohlašuje,že se s pravidly podrobně seznámil,jejich ustanovení jsou pro něj
zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat <.>
<br>
<br> III <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1.Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a
příjemce v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br>
<br> 2.Poskytovatel poskytuje příjemci bezúročnou půjčku ve smyslu zákona č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „návratná finanční výpomoc“) na výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva.<.>
<br> IV <.>
<br> ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE PŮJČKY
<br> 1.Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci bezúročnou půjčku,účelově určenou
k úhradě uznatelných výdajů na výměnu zdroje tepla,ve výši 200.000,- Kč (slovy
<br> Dvěstětisíckorun českých),a to na základě řádné žádosti o půjčku <.>
<br>
<br> K výměně star...

Načteno

edesky.cz/d/5360313


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz