« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Smlouva o poskytnuté návratné finanční výpomoci 3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení zde (179.99 kB)
SMLOUVA
<br> o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro
<br> poskytování dotací nebo návratných finančních výpomocí číslo
<br> 3/2020
<br> I <.>
<br> SMLUVNÍ STRANY
<br> Čermná ve Slezsku
<br> kontaktní adresa: Čermná ve Slezsku 81,749 01
<br> IČO: 00849707
<br> zastoupená: starostou Svatoplukem Urbáskem
<br> bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>
<br> číslo účtu: 27021821/0100
<br> (dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Bc.XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> adresa bydliště: Čermná ve Slezsku XX
<br> datum narození: 01.04.1972
<br> bankovní spojení: UniCredit XXXX XXXXX Republic and Slovakia a.s <.>
<br> číslo účtu: 2114850053/2700
<br> (dále jen „příjemce“)
<br>
<br> a
<br>
<br> XXXXXX XXXX
<br> adresa bydliště: Skřípov XXX
<br> datum narození: 03.01.197
<br> bankovní spojení: ČSOB,a.s <.>
<br> číslo účtu: 112342769/0300
<br> (dále jen „ručitel“)
<br>
<br>
<br> II <.>
<br> ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> 1) Tato smlouva se uzavírá na základě Programu obce Čermná ve Slezsku pro poskytování
bezúročné návratné finanční výpomoci („Kotlíkové půjčky“),vyhlášeného obcí Čermná ve
<br> Slezsku podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve
<br> znění pozdějších předpisů pod číslem usnesení 11/2 ze dne 24.01.2020 (dále jen
<br> „Program“) <.>
<br> 2) Smluvní strany prohlašují,že pro právní poměr založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy pro ně závazná i ustanovení obsažená v Programu <.>
<br> 3) Příjemce prohlašuje,že se s obsahem Programu podrobně seznámil,jeho ustanovení jsou
pro něj zcela srozumitelná a zavazuje se je dodržovat <.>
<br>
<br>
<br> III <.>
<br> PŘEDMĚT SMLOUVY
<br> 1) Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a závazků poskytovatele a příjemce
v rozsahu,který je obsahem této smlouvy <.>
<br> 2) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále
sjednaných podmínek podporu formou návratné finanční výpomoci ve smyslu zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravid...

Načteno

edesky.cz/d/5360311

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz