« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Ministerstvo zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška_OOP.pdf [2,15 MB]
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 189181201 9-MZE-15212
<br> s HD llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Č.j.: 1891812019-M2E-16212 0003111155004 Vyřizuje: JUDr.|ng.XXXX XXXXXX,CSc <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Stanek©mze.cz
<br> ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1 v Praze dne : 3.4.2019
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle & 51a lesního zakona následující
<br> opatření obecně povahy <,>
<br> kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení 5 31 odst.6,5 32 odst.1 á š 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br> 1.Vlesích na území České republiky,svýjimkou lesů na území národních parků ajejich ochranných pásem,se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 2.V lesích na území,které je tvořeno katastrálními územími,jež jsou uvedena v příloze č.1 tohoto opatření obecné povahy,která je jeho nedílnou součástí
<br> 2.1.se stanoví,že vlastník lesa není povinen použivatjako obranná opatření lapače a klást lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 2.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněná do 5 leta lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br> 2.3.se povoluje,aby při zal...

Načteno

edesky.cz/d/5360305

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz