« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-sil. III/43719 Soběchleby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-sil. III43719 Soběchleby.pdf
čná uzavírka sil.I'll/43719 v obci Soběchleby.<.>.f '
<br> Caste \\ 4! \\ 'f'.i - l- \\ť/f/ * / _ Soběchleby.II;/" "' | f/ uf <.>,! l l,<.> nt." ? jí a „ _.<.>.1' g._ ".:_ J: V 's „ „„ - * [ tow—- i:) z * t a." *.<.> <.>,\ f/,:“ _ f:- ! '.! \ f! “=* ffi-f! A.<.> * \.i_JN'we : ! l l 14; / Q 9? si „ „f *,i * Tr * * překopy po polovynách ; QL; 19V 93V
<br> rrtmt.Bem
<br> nav sw c4b+SV1
<br> ms V “" %,Law,! 57511.on e'Í "fam ur.BA-vs f_s'j "tou
<br> ETb
<br> “V“ 1.Reu/ 497210 cca/„„
<br> “113
<br> “% e MSTS RAD 2 2 - '.___—__ <.>,mg,“ „„ imám % LPNIK » 2o „ČVOL- Š \ L' Šnuvfgkg AVC/FQ _? )m-W 5% “ze %!" 15.100._ Á tva.<.> (Mme/az _ Tozz— těž.; 7995?
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXX Datum: XX.X.XXXX
<br> Částečná uzavírka sil.mam v obci Soběchleby <.>
<br> Pro zajištění bezpečnosti & plynulosti silničního provozu bude při nedostatečných rozhledových podmínkách ( např.umístění vozidel stavby v prostoru pracovního místa na komunikaci,umístění staveništniho materiálu a techniky atd.<.>.),pň tvorbě mmm mmm: náležitě poučenou Mc.: WWW
<br> hlášky č.294/2015 Sb.th-uškw.mnvm I
<br> kolon a při snížené viditelnosti (mlha,sněžení,hustý déšť apod.).provoz řízen aplikaci ručního řízení provozu osobou na místě akce za podmínek.dle ust.š 79 zák.361/2000 Sb.<.> která bude vybavena a označena dle vy
Stanovení doprav. značení-sil. III43719 Soběchleby.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/09218/2022/1850
<br> Naše čj.: MU/09893/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 4
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 09.05.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.19/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 02.05.2022 návrh spol.MSEM,a.s <.>,IČO 646 10 080,Collo-louky č.p.126 <,>
738 01 Frýdek-Místek,na stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici III/43719 a místní
komunikace v Soběchlebích z důvodu provádění stavebních prací (uložení kabelového vedení NN)
- stavba „Soběchleby,u školy,obnova vNN,kNN“ <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 09.05.2022 pod čj.KRPM-64301-2/ČJ-2022-140806
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Mí...

Načteno

edesky.cz/d/5359266

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz