« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0263426/2022/RY VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0583547/2021/8 TEL./E-MAIL: 542 174 763,ryba.peter@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Holásecká <,>
<br> Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen MMB) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu místní úpravy provozu na
<br> pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy ulice Holásecká,Brno,formou výkresu číslo 01.1,pod
<br> názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE HOLÁSECKÁ
<br> 9a - MK“,datum: „ÚNOR 2022“,formát: „A4“,měřítko: „1:500“,číslo zakázky: „0843-2021“ <,>
<br> zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s <.>,IČO:60733098,Středisko útvar dopravního
<br> inženýrství,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,s vydaným vyjádřením dotčeného orgánu
<br> podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu - Policie České republiky,Městské
<br> ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,pod č.j.: KRPB-34559-
<br> 1/ČJ-2022-0602DI,ze dne 18.02.2022,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o
<br> silničním provozu MMB,odbor dopravy
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.tříd...
příloha
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.1
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0843-2021
ULICE HOLÁSECKÁ 9a - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> Z.MAREČKOVÁ Z.MAREČKOVÁ
<br> ÚNOR 2022
<br> ING.Z.NEČASING.M.PERNICA
<br> S
<br> UL.HOLÁSECKÁ 9a - MK
<br> 0583547 2022 MČ Brno - Tuřany ul.Holásecká 9a instalace V 12a
<br> DZ musí být realizováno dle TP 65 a TP 133 <.>
<br> do mateřské školy na ulici Holásecká <.>
značení V 12a - Žlutá klikatá čára,z důvodu zamezení parkování vozidel před vjezdem
a po podnětu MČ Brno - Tuřany,za účelem instalace vodorovného dopravního
Výkresová dokumentace byla vypracována na základě požadavku MMB - OD
Pozn.:
<br> Holásecká
<br> 24
6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
<br> 9a
<br> 10
12
<br> 14
14a
<br> zám <.>
zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> zám <.>
<br> HUP HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
<br> HUP
HUPHUP
<br> HUPHUP
HUP
<br> HUPHUP
<br> Na začátku
úseku
<br> IP
1
<br> 1
c
<br> IP
4
<br> b
<br> Na začátku ú
seku
<br> A
1
<br> 2
b
<br> Na konci úseku
<br> B
2
<br> 3
<,> 5
<br> 2
<,> 2
<br> V 12a (2,2x7,6m)
INSTALOVAT

Načteno

edesky.cz/d/5357682

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz