« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (2.09 MB)
OBEC KOČOV
Zastupitelstvo obce Koěov
<br> Obecné závazná vyhláška obce Kočov é.112021 <,>
o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo obce Kočov se na svém zasedání dne 28.4.2021 usnesením
Č,<.>.<.> usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o místních poplatcích"),a vsouladu s § 10 písm.d)
a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízeni),ve znění
pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen,<,> tato vyhláška"):
<br> čl.t
úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Kočov touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen,<,> poplatek") <.>
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Kočov,1
<br> ět.z
Předmět,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
dnŮ u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je
<br> na základě zákona omezována osobní svoboda,a pobyt ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lŮžkové péče,pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle
zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen,<,> poplatník").3
(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen,<,> plátce").Plátce je
<br> povinen vybrat poplatek od poplatníka.a
<br> ěl.e
Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahdjeni
činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce
ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů <.>
<br> 1 §
<,> l 5 odst,1zákona o místních poplatcích
<br> 2 § 3a zákona o místních poplatcích
3
<br> § 3 zákona o místních poplatcích
a 5 3f zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
<br> (2) V ohlášení plátce uvedes
a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,by|-|i
<br> přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatel...

Načteno

edesky.cz/d/5357054

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz