« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kočov, které se konalo dne 27.10.2021.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č.12/2021,konaného dne 27.10.2021
od 18:00 hodin <.>
<br> Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").Informace o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst.1 zákona byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 20.10.2021 do 27.10.2021 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce <.>
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání ZO zahájil starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Starosta na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst.3 zákona.Omluven je 1,neomluveni 0.Dále byli přítomni 0 podepsaných a 0 nepodepsaných občanů v prezenční listině <.>
Určení ověřovatelů zápisu Starosta určil za ověřovatele zápisu č.12/2021 p.Ziegloser a pí.Kantová.Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu nebyly vzneseny připomínky.Návrh usnesení Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu č.12/2021 p.Zieglosra a pí.Kantovou <.>
Výsledek hlasování: Pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.1/12/21 bylo schváleno <.>
Schválení programu Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Starosta doplnil program ještě o tři body – projednání a schválení aktualizace „Pasportu místních komunikací obce Kočov“ <,>
- žádost o poskytnutí finančního daru pro Hospic Sv.Jiří <,>
- seznámení s Rozpočtovou úpravou č.5/2021 <,>
- schválení vybrané nabídky výběrového řízení na akci „Modernizace hrubého předčištění
ČOV Kočov“ <.>
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu programu nebyly vzneseny jiné návrhy na doplnění.Starosta d...

Načteno

edesky.cz/d/5353966

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz