« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov, které se konalo dne 7.7.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov ó.9l2021,o konaného dne 7.7.2021 od 18:00 hodin.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č,12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zŤízeni),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").Informace o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle § 93 odst.l zákona byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 30.6.202I do 1.].2021 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce.Zahájení zasedá ní zastu pitelstva Zasedání ZO zaháj|l starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Starosta na záklaďě prezeněni listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že je přítomno 5 členŮ zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst.3 zákona.Omluveni jsou 2,neomluveni 0.Dále byli přítomni 0 podepsaných a 0 nepodepsanýchobčanů v prezenční listině.Určení ověřovatelů zápisu Starosta určtl za ověřovatele zápisu ě.9l202I p.Zieglosera a pí,Kantovou.Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu nebyly vzneseny připomínky.Návrh usnesení Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu ě.912021p.Ziegloseraapi.Kantovou.Výsledek hlasování: Pro 5 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.ll9l21 bylo schváleno.Schválení programu Starosta seznámil přítomné s návrhem plogramu a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Starosta doplnil program ještě o pět bodů: - informace o schválení dotace od PK na Rekonstrukci budovy OÚ - 3.etapa - schválení nákupu nové úřední desky - žádost - pronájem části obecního pozemkup.ě.73lI v k.ú.Ústí nad Mží o výměře 20OOm2 - žádost - odkoupení části obecního pozemku p.č,2632lI v k.ú.Klíčov o výměře I45m2 - kulturní akce,<,> Rodáci 202l" Návrh usnesení Zastupitelé obce Kočov schvalují následující program zasedáni: 1.Zahájení a schválení programu jednání 2.Výsledek ověření předchoz...

Načteno

edesky.cz/d/5353964

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz