« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis z veřejného zasedání ZO Kočov, které se konalo dne 26.5.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kočov č.7l2021o konaného dne 26.5.2021 od 18:00 hodin.Starosta konstatoval,Že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č.l28/20O0 Sb <.>,oobcích (obecní zřízenÍ),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Žákon,).Informace o místě,době a navrŽeném Píogramu připrávovaného Žased ání zastupitelstva podíe § 93 odst.l zákonabYla na Úřední desce obce zveřéjněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od19'5,2021 do 26,5,202l (Příloha č.1).Současně byla zveřejněna na internetových stránkáchobce.Zahájení zasedání zastu pitelstva Zasedání ZO zahájil starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Starosta na základě PrezenČní listinY Přítomných ČlenŮ zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že je přítomno 6ČlenŮ zastuPitelstva z celkového počtu 7 všech čienů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je schoPné se usnáŠet ve smYslu § 9i odst.3 zákona.Omluvenijsou lo neomluveni 0.Dále bylipřítomni 0 podepsaných a0 nepodepsaných občanů v prezenční listině.Určení ověřovatelů zápisu Starosta urěil za ověřovatele zápisu ě,7/202l pí.Kantovo u ap,Zieglosera.před hlasovánímbYla dána moŽnost zastuPitelŮm sdělit své stanovisko.K návrhu nebyly vzneseny připomínky,Návrh usnesení Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu č,7l2O2I pí.Kantovo u ap.Zieglosera.Výsledek hlasování: Pro 6 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.117 l202l bylo schválóno.Schválení programu |talostl seznámil Přítomné s návrhem programu a v souladu s inťormací zveřejněnou naúřední desce.Starosta doplnil p.ogru,rl.SiO o Otyri body: - schválení SmlouvY o budoucí smlouvě o zřízenivěcnéiro břemene a Dohody o umístěnístavby s firmou OMEXOM GA Energo s.r.o.- konání akce,<,> Dětský den.' - schválení nákupu stromů do ovocného sadu - schválení koupě pivní pípy Návrh usnesení zastupitelé obce kočov schvalují následující program zased,ání: 1.Zahájeni a schválení programu jednání 2.Výsledek ověření předchozího zápisu 3.Určení ověřovatelů zápisu 4.Schválení záměrupronájmu části pozemku p.č.2...

Načteno

edesky.cz/d/5353961

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz