« Najít podobné dokumenty

Obec Kočov - Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kočov konaného dne 5.5.2021 od 17hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kočov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zápis
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kočov é.61202I,konaného dne
<br> 5.5.202l od 17:00 hodin <.>
<br> Starosta konstatoval,že mimořádné zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.ě <.>
12812000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízeni),ve zněni pozdějších předpisů (dále jen "zákon") <.>
Informace o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva podle
<br> § 93 odst.I zákona byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 3 dní,a to od 30,4.2021 do 5.5.201 (příloha č.1).Současně byla zveřejněna na
internetových stránkách obce <.>
Zahájení zasedá ní zastu pitelstva
Zasedání ZO zahájil starosta obce Kočov přivítáním všech přítomných.Starosta na základě
prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.2) konstatoval,že je přítomno 6
členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je
schopné se usnášet ve smyslu § 92 odst.3 zákona,Omluveni jsou 1,neomluveni 0.Dále byli
přítomni 1 podepsaných a 0 nepodepsaných občanů v prezenční listině <.>
<br> Určení ověřovatelů zápisu
Starosta urěil za ověřovatele zápisu ě.61202I p.Strejčka ap.Zieglosera.Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.K návrhu nebyly vzneseny připomínky <.>
Návrh usnesení
Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu ě.61202l p.Strejčka a p.Zieglosera <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č.1,16121,bylo schváleno <.>
Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu a v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce <.>
Návrh usnesení
Zastupitelé obce Kočov schvalují následující program zasedáni;
<br> 1.Zahájeni a schválení programu jednání
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Žádost- přenechání pronajímaného obecního pozemku ě.p.243012 v k.ú.Kočov novému
<br> majiteli nemovitosti <.>
<br> 4.Různé
5.Diskuze
6.Závěr
<br> Výsledek hlasování: Pro 6,<,> proti 0 zdržel se 0 <.>
Usnesení č.216121 bylo schváleno <.>
<br>
<br> list č.2
<br> Bod č...

Načteno

edesky.cz/d/5353958

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kočov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz