« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Návrh Závěrečného účtu městyse Maršovice za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příl.č.8-Městys-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf
Zborovsk6 I I 15021 Praha5 Cj.' 00204412022/KUSK SpZn: SZ_0047 l3l2021lKUSK Stejnopis d.2 Zpr{va o vysledku plezkoumrlnf hospodaieni m6styse MARSOVICE Id:00232181 z^ rok202l Piezkoum6ni hospodaieni mdstyse Mar5ovice za rok 2021 bylo zahfijeno dne 02.08.2021,dorudenim oznimteni o zahdjeni piezkoum6ni hospodaieni zaslan6ho piezkoum6vajicim org6nem.Piezkoumdni se uskuteinilo ve dnech:.09.09.2021.05.05.2022 na zdkladd,zikona ().42012004 Sb <.>,o piezkoumdvini hospodaieni rizemnich samospr6vnych celkri a dobrovolnych svazkfi obci,ve znlni pozddj5fch piedpisfi a v souladu se ziikonem d.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni i6d).Piezkoumhvan6 obdobf: Piezkoumini probdhlo v sidle mEstyse: Pfezkoumfni vykonali: - kontrolor povdieny iizenim piezkoumdni: - kontroloii: Zrlstupci m6styse: 0r.01.2021 - 31.12.2021 MarSovice Mar5ovice 89 257 55 Mar5ovice Bc.Petr Venclovslry Bc.Jana Jechovf (dne 9.9.2021) Bc.Marie Milanoviiovf (dne 5.5.2022) Bc.XXXXXXXX XXXXXX (dneX.X.XXXX) Mgr.XXXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXX HaXkovd - hlavni fdetni Krajsky friad StiedodeskXho kraie ODBOR INTERNIHO AUDITU A KONTROLY Povdieni kpiezkoum6nf podle $ 5 odst.1 zdkona (,<.> 42012004 Sb <.>,$ 4 a g 6 zakona t,<.> 25512012 Sb <.>,vSe ve znEni pozddj5ich piedpisri,vydala vedouci Odboru interniho auditu a kontroly Krajsk6ho riiadu Stiedodesk6ho kraje Mgr.StEpanka Dvoiiikov6 Tlfcov6 dne 28.7.2021 pod dj.095448/2021/KUSK.Piedm6tem piezkoumdni jsou dle ust.$ 2 zAk.(,<.> 42012004 Sb <.>,ve zn6nf pozddj5ich piedpisti,ridaje o rodnim hospodaieni rizemniho celku,tvoiici soud6st zbvdredneho ridtu podle zitkona (,<.> 25012000 Sb <.>,ve zndni pozddj5ich piedpisri,a to: - plndni piijmt a vydajri rozpodtu,vdetnd pendZnich operaci fjkajicich se rozpodtovych prostiedkt,- finandnf operace,tykajici se tvorby apouLiti pendZnich fondtr,- n6klady a qinosy podnikatelsk6 dinnosti rizemniho celku,- pendZni operace,tykajici se sdruZen;fch prostiedkfr vynakl6danych na zdkladl smlouvy mezi dv6ma nebo vice rizemnimi celky,anebo na zh...
příl.č.7-MŠ-Příloha 31.12.2021.pdf
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> Sestavená k 31.12.2021
PŘÍLOHA
<br> Mateřská škola Maršovice,okres Benešov
<,> 25755 Maršovice
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> MÚZO Praha s.r.o <.>
<br> Příspěvková organizace
<br> 70993432
700
<br> IČO:
<br> 10.02.2022 10:31:31
<br> Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 8510
<br> Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo položky Název položky Podrozvahový účet
OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> A.4.P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 656 759,05 633 731,55
A.4.P.I.1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
A.4.P.I.2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 656 759,05 633 731,55
A.4.P.I.3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
A.4.P.I.4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
A.4.P.I.5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
A.4.P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
A.4.P.II.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
A.4.P.II.2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
A.4.P.II.3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
A.4.P.II.4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
A.4.P.II.5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00
A.4.P.II.6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
A.4.P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00
<br> 10.02.2022 10:31:30 1/10
<br>
<br> Číslo položky Název položky Podrozvahový účet
OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> A.4.P.III.1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00...
příl.č.6-MŠ-Výkaz zisku a ztráty 31.12.2021.pdf
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> Sestavený k 31.12.2021
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> Mateřská škola Maršovice,okres Benešov
<,> 25755 Maršovice
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> MÚZO Praha s.r.o <.>
<br> Příspěvková organizace
<br> 70993432
700
<br> IČO:
<br> 10.02.2022 10:30:57
<br> Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 8510
<br> Číslo
položky Název položky
<br> Syntetický
účet
<br> MINULÉ
<br> 321
<br> BĚŽNÉ
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost
<br> 4
<br> Hospodářská
činnost
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.NÁKLADY CELKEM 4 817 304,87 0,00 4 020 396,73 0,00
A.I.Náklady z činnosti 4 817 304,87 0,00 4 020 396,73 0,00
A.I.1.Spotřeba materiálu 501 309 928,86 0,00 271 168,38 0,00
A.I.2.Spotřeba energie 502 255 834,40 0,00 254 802,42 0,00
A.I.3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.8.Opravy a udržování 511 55 482,66 0,00 13 727,72 0,00
A.I.9.Cestovné 512 10 254,00 0,00 6 861,00 0,00
A.I.10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.12.Ostatní služby 518 154 879,31 0,00 138 947,21 0,00
A.I.13.Mzdové náklady 521 2 933 643,00 0,00 2 445 657,00 0,00
A.I.14.Zákonné sociální pojištění 524 971 212,00 0,00 807 968,00 0,00
A.I.15.Jiné sociální pojištění 525 12 069,00 0,00 10 026,00 0,00
A.I.16.Zákonné sociální náklady 527 61 132,00 0,00 47 123,00 0,00
A.I.17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:
<br> 10.02.2022 10:30:5...
příl.č.5-MŠ-Rozvaha 31.12.2021.pdf
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
<br> Sestavená k 31.12.2021
ROZVAHA
<br> Mateřská škola Maršovice,okres Benešov
<,> 25755 Maršovice
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> MÚZO Praha s.r.o <.>
<br> Příspěvková organizace
<br> 70993432
700
<br> IČO:
<br> 21.02.2022 15:54:15
<br> Kapitola:
Právní forma:
Okamžik sestavení:
Předmět činnosti: 8510
<br> Položka Název položky Syntetickýúčet
<br> MINULÉ
(netto)
<br> 321
<br> BĚŽNÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> AKTIVA AKTIVA CELKEM 1 040 841,53 685 327,42 355 514,11 861 791,69
A.Stálá aktiva 685 327,42 685 327,42 0,00 0,00
A.I.Dlouhodobý nehmotný majetek 27 263,30 27 263,30 0,00 0,00
A.I.1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 27 263,30 27 263,30 0,00 0,00
A.I.6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I.9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.Dlouhodobý hmotný majetek 658 064,12 658 064,12 0,00 0,00
A.II.1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.3.Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 658 064,12 658 064,12 0,00 0,00
A.II.7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
A.II.8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Jméno a příjmení osoby odpovědné za sestavení:
E-mail osoby odpovědné za sestavení:
Telefon osoby odpovědné za sestavení:
<br> 21.02.2022 15:54:15 1/5
<br>
<br> Položka Název ...
příl.č.4-Městys-Příloha 31.12.2021.pdf
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 11.02.2022 11:55:29
<br> Název účetní jednotky: Městys Maršovice
<br> Sídlo: Maršovice 89
<br> 257 55 Maršovice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
<br> IČO : 00232181
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepředpokládá ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Nedošlo ke změnám účetních metod používaných v předchozím účetním období <.>
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> Městys provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních opdisů <.>
<br> Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B <.>
<br> Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč <.>
<br> Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 3 do 60 tis.Kč <.>
<br> Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice <.>
<br> Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,částka
<br> jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis.Kč s
<br> výjimkami,které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje
<br> pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.003 Strana 1 Tisk: 14.02.2022 9:01:44
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 11.02.2022 11:55:29
<br> Název účetní jednotky: Městys Maršovice
<br> Sídlo: Maršovice 89
<br> 257 55 Maršovice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
<br> IČO : 00232181
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> po...
příl.č.3-Městys-Výkaz zisku a ztráty 31.12.2021.pdf
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavený k 31.12.2021
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2022 11:55:28
Název účetní jednotky: Městys Maršovice
Sídlo: Maršovice 89
257 55 Maršovice
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
IČO: 00232181
<br> Kontaktní osoba:
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ
| | |----------------------------------------------------------------------
| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ
Číslo | Název položky |tický|----------------------------------------------------------------------
položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská
| | | činnost | činnost | činnost | činnost
====================================================================================================================================
A.NÁKLADY CELKEM 14 277 304,21 11 437 888,16
====================================================================================================================================
I.Náklady z činnosti 12 674 212,11 10 273 079,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Spotřeba materiálu 501 701 062,77 512 162,06
2.Spotřeba energie 502 430 776,82 461 447,20
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 3 448,50 5 809,50
4.Prodané zboží 504 2 102,64
5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 -9 720,00
6.Aktivace oběžného majetku 507
7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.Opravy a udržování 511 3 055 826,87 1 802 680,22
9.Cestovné 512 31 112,00 33 523,00
10.Náklady na reprezentaci 513 13 857,00 4 711,00
11.Aktivace vnitroorganizačních služeb ...
příl.č.2-Městys-Rozvaha 31.12.2021.pdf
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
sestavená k 31.12.2021
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 11.02.2022 11:55:27
Název účetní jednotky: Městys Maršovice
Sídlo: Maršovice 89
257 55 Maršovice
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti: Veřejná správa a hospodářská a sociální politika
IČO: 00232181
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXX,urad@mestysmarsovice.cz,XXXXXXXXX
====================================================================================================================================
| 1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | OBDOBÍ
| |Synte|----------------------------------------------------------------------
Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ |
položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
====================================================================================================================================
AKTIVA CELKEM 152 947 710,55 22 106 685,13 130 841 025,42 130 152 398,04
====================================================================================================================================
A.Stálá aktiva 119 749 684,81 22 106 685,13 97 642 999,68 98 077 965,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 489 116,20 757 689,20 731 427,00 776 211,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2.Software 013
3.Ocenitelná práva 014
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 178 071,20 178 071,20
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 311 045,00 579 618,00 731 427,00 776 ...
příl.č.1-Městys-Fin 31.12.2021.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Městys Maršovice
Maršovice 89
257 55 Maršovice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 2 500 000,00 1 965 000,00 1 965 861,44 78,6 100,0
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 40 000,00 130 000,00 130 111,54 325,3 100,1
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 250 000,00 335 000,00 337 409,70 135,0 100,7
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000,00 2 845 000,00 2 846 883,25 189,8 100,1
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 246 050,00 246 050,00 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 000 000,00 6 365 000,00 6 366 318,05 127,3 100,0
0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 38,00 38,00 100,0
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.550 000,00 569 000,00 569 757,00 103,6 100,1
0000 1341 Poplatek ze psů 20 000,00 22 000,00 22 000,00 110,0 100,0
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.1 000,00 80,00 80,00 8,0 100,0
0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 5 000,00 5 230,00 104,6 104,6
0000 1381 Daň z haz.her výj.d.d.tech.her 50 000,00 90 000,00 93 924,31 187,8 104,4
0000 1382 Zruš.odvod z loterií kromě VHP 4,69 4,69 100,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 100 000,00 1 280 000,0...
Návrh-Závěrečný účet městyse Maršovice za rok 2021.pdf
Městys Maršovice,Maršovice 89,257 55 Maršovice,IČ:00232181
<br> ________________________________________________________________________________
<br>
<br> NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> MĚSTYSE MARŠOVICE ZA ROK 2021
<br>
<br>
<br>
1.Finanční hospodaření městyse Maršovice v roce 2021
<br>
Od počátku roku městys hospodařil dle Schváleného rozpočtu na rok 2021,který byl schválen na
<br> veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Maršovice dne 22.12.2020,Usnesením č.111/2020 a to
<br> jako schodkový.Financování bude hrazeno z přebytku finančních prostředků minulých let <.>
<br>
<br> Schválený rozpočet na rok 2021
<br> Příjmy 12 878 500,00Kč
<br> Výdaje 13 232 500,00Kč
<br> Saldo příjmů a výdajů -354 000,00Kč
<br>
<br> Financování roku 2021:
<br> Schválený rozpočet 354 000,00Kč
<br> Rozpočet po změnách -2 229 683,85Kč
<br> Skutečnost -2 539 674,46Kč
<br>
<br> Plnění rozpočtu za rok 2021:
<br> Příjmy 16 748 894,86Kč
<br> Výdaje 14 209 220,40Kč
<br> Saldo příjmů a výdajů 2 539 674,46Kč
<br>
<br>
<br> Přehled o rozpočtovém hospodaření příjmů a výdajů městyse Maršovice dle tříd <.>
<br>
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Tř.1 - Daňové příjmy 11 016 000,00 13 852 172,69 13 866 000,27
<br> Tř.2 - Nedaňové příjmy 1 582 500,00 2 040 080,00 2 058 837,58
<br> Tř.3 - Kapitálové příjmy 0,00 17 900,00 18 090,00
<br> Tř.4 - Přijaté transfery 280 000,00 805 967,01 805 967,01
<br> Příjmy celkem 12 878 500,00 16 716 119,70 16 748 894,86
<br> Tř.5 - Běžné výdaje 12 062 500,00 13 146 219,19 12 884 392,99
<br> Tř.6 - Kapitálové výdaje 1 170 000,00 1 340 216,66 1 324 827,41
<br> Výdaje celkem 13 232 500,00 14 486 435,85 14 209 220,40
<br>
<br> Hospodaření městyse Maršovice bylo v souladu se Schváleným rozpočtem na rok 2021.Rozpočet
<br> na rok 2021 byl v průběhu roku upravován postupně devíti rozpočtovými opatřeními <.>
<br>
<br> Podrobněji je finanční hospodaření městyse za rok 2021 uvedeno v přílohách:
<br> - č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2 – 12M
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/5352494

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz