« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Návrh Závěrečného účtu SOMV za rok 2021 včetně Zprávy č. 388/2021/EKO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva č. 388/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2021
<.> KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského krale
<br> Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
<br> Odbor ekonomický Svárov 1080
<br> Oddělení kontrolní 755 24 Vsetín Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 30.března 2022 Ing.XXXXXXX XXXXXX KUZL XXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br> Zpráva č.388/2021/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko,IC: 70238880 za rok 2021
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 25.10.2021 - 27.10.2021 (dílčí přezkoumání) 28.3.2022 - 30.3.2022 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumáVání hospodaření územníchsamosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 20.7.2021 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 30.3.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Jasenická 1106,Vsetín 755 24 Vsetín
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXX kontrolor: Mgr.XXXX XXXXXX
<br> Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko zastupovaly:
<br> předsedkyně Rady SOMV: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXXXXX finanční manažer: lng.Zdenka Mynářová vedoucí kanceláře: lng.XXX XXXXXXXX
<br> Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX
<br> tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 219
<br> 761 90 Zlín e—mail: antonin.putala©kr—zlinsky.cz,www.kr—zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ISOMV/ na rok 2021 byl zveřejněn na internetových stránkách DSO dne 30.11.2020 a na úředních deskách 53 sdružených obcí v zákonné lhůtě pro jeho schválení - zveřejnění doloženo.Návrh rozpočtu byl zpracován pro příjmy 82.943.166 Kč,výdaje 65.266.000 Kč,financování - 17.677.166 Kč a zabezpečuje t...
Návrh Závěrečného účtu SOMV za rok 2021
Licence1DMOV XCRGBZUC/ZU1 (21012021 /01012021)
<br> Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNE o ÚČTU ZA ROK 2021
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2021
<br> identifikační číslo 70238880
<br> název Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ulice,č.p.Svárov 1080
<br> obec Vsetín
<br> PSČ,pošta 755 01
<br> telefon 571 410 537
<br> fax 571 410 498
<br> e-mail mynarova©mikroregion-vsetinsko.cz www stránky www.mikroregion-vsetínsko.cz
<br> Obsah závěrečného účtu l.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů lll.Financování (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů) lV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSOa vnitřní převody Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Návrh závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko byl zveřejněn dle 5 39 zákona š.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> Zveřejnění od: do: Podpis a razítko obce/městalměstyse:
<br> 14.02.2022 9h30m13s Zpracováno systémem UCRCR) GORDIC© spol.s r.0.strana 1/ 6
<br> Licence: DMOV
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC/ZU1 (21012021 /01012021)
<br> Text
<br> Nedaňové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> Schválený rozpočet
<br> 56 289 100,00 26 654 066,00 82 943 166,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 57 063 165,00 22 347 767,76 79 410 932,76
<br> Skutečnost
<br> 57 146 278,42 442 371 213,77 499 517 492,19
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 1 195 186,00 1 089 224,18 1 089 224,18 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 854 000,00 854 000,00 853 706,00 0000 4122 Neinves...

Načteno

edesky.cz/d/5343042

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz