« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, aktualizace k 1.2.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_197.pdf (79 kB)
Název o e Název k.ú.OPSUB - ázev XXX XXX for átová o Číslo LV
Do ažli e Do ažli e Pug ar To áš Do ažli e,č./ 7388
Do ažli e Do ažli e XXXXXXXXXXXX XXXX a Do ažli e,č./ XXX
Do ažli e Do ažli e XXXX ka Fra tišek Do ažli e,č./ 731
Do ažli e Do ažli e XXXX ka Fra tišek Do ažli e,č./ 731
Do ažli e Do ažli e Ki lerová A a Do ažli e,č./ 1295
Do ažli e Do ažli e Sel erová A a Do ažli e,č./ 1295
Do ažli e Do ažli e XXXXX XXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXXXXXX XXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXXXXXX XXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXX XXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXX XXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e Dufek Vá XXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e Dekrová Kateři a Do ažli e,č./ 1483
Do ažli e Do ažli e Dekrová Kateři a Do ažli e,č./ 1483
Do ažli e Do ažli e Podestát Ja Do ažli e,č.1553
Do ažli e Do ažli e Jaku šová XXXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e Jaku šová XXXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXX XXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXX XXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXX XXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXX XXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXXXX XXX XXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXXXX XXX XXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXXXX XXX XXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXXXX XXX XXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXX XXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e Skle ářová XXXX a Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e Skle ářová XXXX a Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e Skle ářová XXXX a Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXX XXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXX XXXXX Do ažli e,č./ XXXX
Do ažli e Do ažli e XXXXX XXXXX Do ažli e,č./ XXXX
<br>
<br> Do ažli e Do ažli e Ku eš Vá XXX Do ažli e,č.XXXX
Do ažli e Do ažli e Ka erovská XXXXXX Do ažli e,č.XXXX
Do ažli e Do ažli e Hel i hová XXXXXX Do ažli e,č.XXXX
Do ažli e Do ažli e Ku eš XXXXX Do ažli e,č.XXXX
Do ažli...
Výzva_občanům_490.pdf (102 kB)
Úřad pro zastupová í státu ve vě e h ajetkový h
<br> Raší ovo á řeží /,Praha
<br> Výzva
<br> podle § odst.záko a č./ Sb <.>,katastrál í záko,vlast íků e ovitostí a další opráv ě ý,kteří ejsou
oz ače i v katastru e ovitostí dostateč ě určitě
<br> Úřad pro zastupová í státu ve vě e h ajetkový h vyzývá,podle § odst.záko a č./ S <.>,katastrál í
záko,vlast íky e ovitostí a další opráv ě é osoby,kteří nejsou oz ače i v katastru e ovitostí dostateč ě určitě,jak
vyžaduje katastrál í záko,a y se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br> Seznam nemovitostí,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“,v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“ <.>
<br> Úřad pro zastupová í státu ve vě e h ajetkový h tí to upozorňuje a skuteč ost,že pokud se vlast ík
e ovité vě i epřihlásí ve lhůtě sta ove é v §,odst.záko a č./ S <.>,o ča ský záko ík,tj.do.<.> <,>
á se za to,že ji opustil.Poto ve s yslu §,odst.tohoto záko a připad e opuště á e ovitá vě do vlast i tví
<br> státu <.>
<br> V Praze dne 6.3.2014
<br> I g.XXXXXXXX Va ěk v.r <.>
ge erál í ředitel
INFORMACE_PRO_VEŘEJNOST_490.pdf (60 kB)
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
<br> Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (dále jen
katastrální zákon),který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu
předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o
nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo
jiný oprávněný označena dostatečně určitě <.>
<br> V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM ukládá vést o nemovitostech
s nejednoznačným vlastníkem evidenci,tuto evidenci zveřejnit na svých internetových
stránkách a údaje předat obecnímu úřadu,na jehož území se nemovitost nachází,s tím,že
obecní úřad údaje zveřejní na úřední desce.Dále zákon ukládá ÚZSVM provést v součinnosti
s příslušným obecním úřadem šetření k dohledání vlastníka <.>
<br> Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti,písemně ho vyzve,aby předložil listiny
dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu,nebo uplatnil svá vlastnická
práva v občanskoprávním řízení.Přihlásí-li se ÚZSVM osoba,která tvrdí,že je vlastníkem
nemovitosti,ÚZSVM ji písemně vyzve,aby listiny dokládající její vlastnictví předložila
katastrálnímu úřadu,nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení <.>
<br> Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,má se za
to,že nemovitost je opuštěná.Toto ustanovení zákona vychází ze skutečnosti,že k vlastnictví
takových nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí,neplatí z nich daně,nepečuje o ně,a tak
lze předpokládat,že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke svým nemovitostem ve
smyslu § 1050 odst.2 nového občanského zákoníku.Po uplynutí 10 let nevykonávání
vlastnického práva se nemovitost považuje za opuštěnou a stává se vlastnictvím státu <.>
<br> Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí,že je vlastníkem nemovitosti uvedené na
seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz,může se obrátit na místně
příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM,jehož kontaktn...

Načteno

edesky.cz/d/5342132

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz