« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Pozvánka na Den zdraví v Nemocnici Vyškov, p. o. - 24.5.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na Den zdraví v Nemocnici Vyškov, p. o. - 24.5.2022
06 I; (>2 66
V a + \2
U (H 47/
<br> Nemocnice Vysvkov,p.o <.>
Vés zve na
<br> DEN ZDRAVi A HYGIENY RUKOU
24.kvétna 2022
<br>
<br> 9-13 had.ve vestibulu nemocnice
<br> MfiiETE SE TE's"IT NA:
<br> nécvik prvm' pomoci / zméfem’ krevm'ho tlaku <,>
glykémie,cholesterolu / pouEem’ o prevenci
civilizaém'ch a nédoronch chorob /
nécvik hygieny a sprévného myti rukou /
pouEem’ o dentélm’ hygiené / prezentaci
nemocnice a jejich oddélem’ / den otevfenYch
dvefi na vybranYch usecich / prezentace
spolupracujicich firem / obEerstvem' zdarma
<br> Nemocnice
Vgskov
<br> Vstupem na akci souhlasi névs"tévnici s poFizovanim fotografii a zvukovjch a obrazovjch zéznamfi své
osoby.Tyto fotografie,zvukové a obrazové zéznamy mohou bYt poi‘adatelem pouz"ity pro propagaEni
a podobné acvely,a to bezplatné.V pfipadé,z"e nechcete bYt sniméni,obrat'te se na organizétory akce <.>

Načteno

edesky.cz/d/5340828

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz