« Najít podobné dokumenty

Obec Chvalkovice (Vyškov) - Krajský úřad JmK - Krizový štáb - dokumentace k využití ukrajinskými uprchlíky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chvalkovice (Vyškov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ohlaseni_zmen_pro_drzitele_Docasne_ochrany_pro_obcany_UA.pdf
ÚDAJE CIZINCE,KTERÉHO SE ZMĚNA TÝKÁ (ДАНІ ІНОЗЕМЦЯ,ЯКОГО ЗМІНА СТОСУЄТЬСЯ)
Příjmení (Прізвище)
<br> Jméno (Ім‘я)
<br> Datum narození (Дата народження)
<br> Státní občanství (Громадянство)
<br> Změna jména nebo příjmení (Зміна імені чи прізвища)
<br> SŇATEK/ ОДРУЖЕНИЙ(А)
<br> ROZVOD/ РОЗЛУЧЕНИЙ(А)
<br> Dřívější příjmení/ jméno:
(Колишнє прізвище/ім‘я):
<br> TELEFON (ТЕЛ) + 420
<br> E-MAIL
<br> Telefonní ani e-mailový kontakt není povinným údajem,jeho uvedení však usnadní komuni-
kaci.Ні номер телефону,ні адреса електронної пошти не є обов’язковими полями для
заповненння,але їх наявність можє спрощувати комунікацію <.>
<br> OHLÁŠENÍ ZMĚN
pro držitele DOČASNÉ OCHRANY - kód víza „D/VS/U“,„D/DO/667-669“
<br> ПІДПИС ТА КОНТАКТНІ ДЕТАЛІ
Для власників ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ- код візи «D/VS/U»,«D/DO/667-669»
<br> OHLAŠOVANÁ ZMĚNA (ТИП ЗМІНИ)
Zaškrtněte změnu,kterou oznamujete.(Позначте тип зміни,про яку ви повідомляєте) <.>
<br> Předložte současně doklad prokazující tuto změnu (např.cestovní doklad).(Namísto originálu cestovního dokladu lze přiložit
kopii stánky cestovního dokladu s osobními údaji).Додайте також документ,що підтверджує цю зміну (наприклад закордонний
паспорт).(Ви можете подати лише копію сторінки/сторінок з вашого документа з особистими даними) <.>
<br> Současné příjmení/ jméno:
(Нове прізвище/ім‘яe):
<br> Změna cestovního dokladu (Зміна закордонного паспорта/документа)
Předložte současně nový cestovní doklad (namísto originálu cestovního dokladu lze přiložit kopii strany cestovního dokladu s
osobními údaji).Додайте новий проїзний документ (Ви можете подати лише копію сторінки/сторінок проїзного документа з особистими
даними) <.>
<br> Změna osobního stavu (Зміна статусу)
<br> OVDOVĚNÍ / ВДОВЕЦЬ(ВДОВА)
<br> NAROZENÍ DÍTĚTE/
НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ
<br> UZAVŘENÍ REGISTROVANÉHO
PARTNERSTVÍ/ РЕЄСТРАЦІЯ
ПАРТНЕРСТВА
<br> Předložte současně doklad prokazující tuto změnu,dostačuje kopie oddacího,úmrtního listu,rozsudku o rozvodu nebo rodného listu dítěte <.>
Додайте також...
zmena_pobytu.pdf
t *.nur-ricowmo ' various umi „
<br> il.<.> v._," " MINISTERSTVO VNITRA - - IhO oravsk kra * „„a-„znamemu n- ' ' - ČESKÉ REPUBLIKY Q pro c|z|nce ] Y ].*.AINTÍGRACHIFOND [ll]
<br> centrum
<br> Pro ohlášení změny místa pobytu na uzemi České republiky,a i dalších změn,mohou občané Ukrajiny využít tiskopis uvedeny níže.Vyplněný tiskopis včetně případných příloh je potřeba zaslat poštou na adresu některého z pracovišť OAMP Ministerstva % (Jihomoravsk' krai) nebo se zde dostavit osobně <.>
<br> V
<br> Vše je možné vyřídit i na Kra'sk'ch asistencních centrech omoci Ukra'ine KACPU.Ale pouze v pracovních dnech,kdy jsou zde zastoupeni pracovníci OAMP MV.O víkendu zde vyřízení není možně <.>
<br> Tiskopis pro ruční vyplněníje dostupny zd_e.Tiskopis pro elektronické vyplnění zd_e <.>
<br> V případě dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky Centra pro cizince JMK,Mezírka 1,Brno,tel.: +420 541 658 333,email: cizinciimk©imk.cz
<br> Bam/mao I'IOBÍAOMVITM 3MÍHy MÍCLLFI I'IpOH-(MBaHHFI.FIK
<br> I'IOBÍAOMMTVI u,i 3MÍHM MÍHÍCTepCTBa BHYTpÍLUHlX cnpaB?
<br> LL|,06 HOBÍAOMMTM npo 3MlHy MlCLLFI npommsaHi-ifi B LlerKiiíi Pecnyóniui,a Ta KOH-< npo lHLLIl 3MlHl/i,FpOMaLLFlHl/I Vkpa'iHi/i MOH—(VTb CI-(Opl/ICTaTl/iCFl ČHaHI-(OM Hmmqe.3anoeHeHi/iiři ónaHk 3 AOLLaTI-(aMl/i HOTpi6Ho HaLLlCHaTl/i HOLLITOlO Ha aapecy OLLHOFO 3 BiggineHb OAMP MV (EpH—o) aóo Bl/i rvro>i<eTe Hpi/Il7lTl/I ocoói/iCTo <.>
<br> Bbl rvro>i<eTe Bce ocboinii/iTi/i B Peri0HaanMX ggeHTaX gonomorm YKQa'I'Hi (MKAI'IY.Ane
<br> Tlnbl—(l/I B poóoqi LLHÍ,Kom/i TyT 3HaXOLLFlTCFl HpaLLlBHl/il-(l/i OAMP MV.OCIDOpMneHHH y Bl/IXÍLLHÍ HGMOH—(HMBG <.>
<br> CDoprvry/mp HOClČHl/iI-(a AOCTynHi/iiři DE BnaHk Linn GHGKTpOHHOFO 3aHOBH€HHFl DE
<br> lVll/i TVT XXXX XXX,uXXX Hagan/i Bianoeiai Ha BCl BaLLll Fil/ITaHHFl i HpOI—(OHCVHbTVBaTI/i Bac.|Hd>oniHin LleHpr „a,/m lH03eMLI,lB JMK: +420 734 510 213 (l_lH — Lh 8:00 — 18:00,l_lT 8:00 — 15:00),(MI/i poarvroennervio ykpa'iHCbKOio,aHrniPiCbKOio,pociiZCbKOio,LiěCkaiO),email:
<br> infouerq'Dimkcz <.>
letak_infoUkr.pdf
info Ukrajina ' IHCpOYKpa'iHa ! ó * “ Ž %
<br> Aktuální informace pro uprchlíky z Ukrajiny O !.lGHTp HPH a nejčastější otázky a odpovědi můžete najít IHO3eMLl| B na IHcpoYKpaiHa - Cizinci JMK <.>
<br> AKTyaani HOBI/IHI/I pum 6Í)KeHLl,ÍB 3 Vkpa'iHl/l,HaňqaCTimi I'll/ITaHHFi i BÍ,D,|'|OBÍ,D,Í M0)KeTe Ha|7|T|/| Ha IHcpoYKpaiHa - Cizinci JMK <.>
<br> Info linka pro klienty IHcponiHiH pum KnieHTiB
<br> +420 734 510 213
<br> (v provozu PO — NE od 8.00 h.— 18.00 h.) (npauioe moneHHHo 3 8.00 — 18.00)
<br> e-mail: infoukr©jmk.cz
<br> www.cizincijmk.cz/cs/ukrinfo www.cizincijmk.cz/uk/iHcpopra'iHa
<br>.<.> ;;;;;;;;;.<.>.<.> 0 WWW ““““ :: ": MINISTERSTVO VNITRA centrum mmm,„mem _ <.>
<br>.<.>
<br>.<.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.: ČESKÉ REPUBLIKY pro cizince l'homoraVSKY kraj

Načteno

edesky.cz/d/5340827

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chvalkovice (Vyškov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz