« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na stavební úpravy domu prováděné v Městské památkové rezervaci Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smlouva - Kafka anonymiz..pdf
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO
PŘÍSPĚVKU NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PROVÁDĚNÉ
<br> V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI LIPNÍK NAD BEČVOU
<br>
<br> Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
uzavřená v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> právních předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů
<br>
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br> nám.T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> IČO: 00301493
<br> DIČ: CZ00301493
<br> statutární zástupce Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
<br>
(dále jen „poskytovatel“)
<br>
a
<br> Ing.XXXX XXXXX
<br> Bankovní spojení:
<br>
<br> dále jen „příjemce“)
<br>
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku
<br> tuto smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku:
<br> I <.>
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci
neinvestiční finanční příspěvek ve výši 65.000,- Kč,slovy: šedesátpěttisíc korun
českých,což činí 49,46% celkových výdajů dle předložené žádosti o finanční
příspěvek <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí finančního příspěvku je oprava a nátěr střechy objektu
č.p.2,nám.T.G.Masaryka,Lipník nad Bečvou dle předložené žádosti o
finanční příspěvek <.>
<br> 3.Finanční příspěvek bude poskytnut převodem na bankovní účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů ode dne provedení následné řídící
kontroly bez nedostatků.Dnem poskytnutí finančního příspěvku je den připsání
finančních prostředků na účet příjemce <.>
<br>
<br> II <.>
<br> 1.Příjemce finanční příspěvek přijímá a zavazuje se jej použít výlučně v souladu
s účelem poskytnutí dle čl.I.odst.2 této smlouvy,v souladu se „Zásadami pro
poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad
Bečvou“ (dále jen „Zásady“),podmínkami závazného stanoviska vydaného
MěÚ Lipník nad Bečvou,Odborem regionálního rozvoje č.35/2005,(č.j.RR
625/05/Ka) a v souladu se Sdělením stavební úpravy č.115/2005 (č.j.: SÚ-
5422-2005/VLC-7...
smlouva - husitská církev, anonymiz..pdf
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO
PŘÍSPĚVKU NA STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PROVÁDĚNÉ
<br> V MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACI LIPNÍK NAD BEČVOU
<br>
<br> Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
uzavřená v souladu s § 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> právních předpisů,a se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,ve znění pozdějších právních předpisů
<br>
<br>
Město Lipník nad Bečvou
<br> nám.T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> IČO: 00301493
<br> DIČ: CZ00301493
<br> statutární zástupce Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
<br>
(dále jen „poskytovatel“)
<br>
a
<br> Náboženská obec Církve československé husitské v Lipníku nad Bečvou
<br>
<br> Bankovní spojení:
<br> dále jen „příjemce“)
<br>
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku
<br> tuto smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku:
<br> I <.>
<br> 1.Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci
neinvestiční finanční příspěvek ve výši 80.000,- Kč,slovy: osmdesáttisíc korun
českých,což činí 35,86% celkových výdajů dle předložené žádosti o finanční
příspěvek <.>
<br> 2.Účelem poskytnutí finančního příspěvku je repase oken a výměna dveří na jižní
fasádě bývalé synagody ul.Perštýnská v Lipníku nad Bečvou dle předložené
žádosti o finanční příspěvek <.>
<br> 3.Finanční příspěvek bude poskytnut převodem na bankovní účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů ode dne provedení následné řídící
kontroly bez nedostatků.Dnem poskytnutí finančního příspěvku je den připsání
finančních prostředků na účet příjemce <.>
<br>
<br> II <.>
<br> 1.Příjemce finanční příspěvek přijímá a zavazuje se jej použít výlučně v souladu
s účelem poskytnutí dle čl.I.odst.2 této smlouvy,v souladu se „Zásadami pro
poskytnutí finančního příspěvku na regeneraci objektů v MPR Lipník nad
Bečvou“ (dále jen „Zásady“),podmínkami závazného stanoviska vydaného
MěÚ Lipník nad Bečvou,Odborem regionálního rozvoje č.19 a 20/2021,(č.j <.>
MU/19209/...

Načteno

edesky.cz/d/5338302

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz