« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-stav. práce ul. Za Porážkou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-stav. práce ul. Za Porážkou.pdf
oeuiznuň TRASA! _
<br> DETAIL PRACOVNÍHO MÍSTA
<br> - vykllzocl DZ IP 22 bude osazeno min.týden před umu-Mm nav/hy.pan k na bude „pm po celou dobu trvání stavby
<br> ira—u.<.> <.>,sp' ;—.:
<br>.MÍSTQ'Ú'ŘRAWW“
<br> LIPNÍK NAD BEČVOU
<br>.<.>.n-
<br> Týn
<br> nad Bečvou
<br> umím—MÁ TRASA,_ DETAIL MÍSTA ÚPRAVY _
<br> I.“.\ ',_ \,!
<br> PRACOVNÍ MÍSTO '\
<br> Souhlaslme & přechodnou úpravnu pfnvozu.uzavírknu a nbjlzdnnu Nesou,V souladu s ustanovením 5 se adsl.3 zák.ř <.>,50012004 Eh
<br> Legenda:
<br> - pracovní minn
<br> — objízdná Inu
<br> - navržené přechodni luulb dopravnl'znnčenl utiwjlcl "mé dapuvni značení
<br> druhnů “Walk,-í Milé dnpr-vnfznlůenl
<br> Správním řád:.: se vzdáváme práve vyjédl'lt se k pudkledům mzhonnutl <.>
<br> anmwlí značení,které bude \; rozpon: & přechodným dupmvnim značením,bude dačasnšzekrytu <.>
<br> VI'PRACDVAL KAŠPAR NON “WAL
<br> INVESTGR „tem LIPNIKNADBE znorovrra.cams (2.1.1 <.>
<br> sum ULZAPORAZKDUJIVN'KNADEEČMDU
<br> MUNEH
<br> NVS um HF.cmmm
<br> 76621 xu.:-
<br> mm:-vuni.cz
<br> vim meNEn—Gnmsmommm mm woman
<br> mnam unu" VA lmzu
<br> n—n-
<br> ňlĚolan
<br> Ý
<br> LIPNÍK NAD
<br> 21
<br> ?trLÍC-otó-y 4912 »Co rm/
<br> (' 75 7022
<br> 52,4.<.> l-ao/ ?W'P—ř/WZZ/Gšy
<br> ?; „am.-=— 6m? 402;
<br> SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA
<br> - rekonstrukce chodníku podél MK ul.Za Porážkou
<br> - situace na přehledném úseku
<br> - délka pracovního místa max.50 rn
<br> - průjezdová šířka komunikace podél záboru min.2.75 m
<br> - vozidla usměrnena dopravním zařízením P7,P8
<br> - zrcadlove otočení pro práce na druhé straně komunikace
<br> max.50 I'I'l
<br> EIAZE !ON
<br> na m co
<br> chodník
<br> míní tamnímu ul.22 Pomlnu
<br> £d©
<br> %
<br> 51V W
<br> nimi hmatníku! ul.2: Fcližkm:
<br> chodník
<br> 0%
<br> %
<br> Lu EL'Z vín| [:] Pa
<br> Am
<br> EEE:
<br> SCHÉMA PRACOVNÍHO MÍSTA
<br> - rekonstrukce chodníku podél MK ul.Za Porážkou
<br> - situace na přehledném úseku v blízkosti křížení
<br> - délka pracovního mista max.50 m
<br> - průjezdová šířka ...
Stanovení doprav. značení-stav. práce ul. Za Porážkou.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/08824/2022/1771
<br> Naše čj.: MU/09022/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 2
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 2
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 04.05.2022
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.16/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 26.04.2022 návrh spol.COLAS CZ,a.s <.>,IČO 261 77 005,se sídlem
Rubeška 215/1,190 00 Praha,která je zastoupena na základě plné moci spol.NVB LINE s.r.o.<,>
IČO 269 79 675,Cukrovar 716,768 21 Kvasice,na stanovení přechodné úpravy provozu
na místních komunikacích III.tř.v ul.Na Zelince,Za Porážkou a Na Bečvě v Lipníku nad Bečvou
z důvodu rekonstrukce chodníku a vozovky v ul.Za Porážkou v Lipníku nad Bečvou <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 03.05.2022 pod čj.KRPM-61621-2/ČJ-2022-1...

Načteno

edesky.cz/d/5338301

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz