« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stavební povolení-SO 100 Zpevněné plochy a komunikace Soběchleby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stavebního povolení-SO 100 Zpevněné plochy a komunikace Soběchleby.pdf
(% ) Vodovody a kanalizace Přerov,a.s.PŘEROV
<br> ):?chfg MZQA/Dóď—PLFÚ L' ř/WZL ?; QUE“ XP?."7422 &;).w W/Zóíďbhflf/řpř
<br> INTEGRAPLAN v.o.s <.>
<br> ing.arch.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Bohuslavská XXXX
<br> XXX Sí Lipník nad-Bečvou |
<br> Vaše zn.! ze dne: Naše zn.: Vyřizuje: Datum: 19.08.2021 20211143QÍKV- 35 Ing.Kovář,165.581 299114,koí.'ar©vakpr.zc 23.08 202? Věc: „LOKALITA "OBYTNÝ SOUBOR II" SOBĚCHLEBY,DOPRAVNÍ A TECHNICKA INFRASTRUKTURA —
<br> 50 100- ZFEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE“ _ Stanovisko !( projektové dokumentaci pro stavební řízení
<br> Dne 19 08.2Q21 byla naší společnosti doručena žádost o vydání stanoviska k'projektove dokumentaci pro stavební řízení pro navrhovanou stavbu „LOKALITA "OBYTNÝ SOUBOR Ii" SOBĚCHLEBY DOPRAVNÍ A TECHNlCKA lNFRASTRUKTURA 80 100- ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNíKACE.V rámci dopravní infrastruktury je řešena výStavba místní komunikace parkovacích "stani 'vjezdů a chodníku Navržená komunikace bude síbužit jako příjezdová cesta k rodinným domům.Komunikace je navzžena s asfaltobetonovým povrchem._
<br> K výše uvedené stavbě technické infrastruktury jsme se vyjádřili stanoviskem pro územní řízení zn.201'9í1353/Kv-85 ze dne 16.09.2019,kdy se nás týkaíy objekty 80 310— Veřejný vodovod a 30 311 — Vodovodní přípojky
<br> Po prostudování předložené PD sdělujeme,že se stavebním povolením na výše uvedenou stavbu souhlasíme,za předpokladu,že budou splněny níže uvedené podmínky v rámci realizace stavby: _
<br> Stavebník objedná u provezovateíe vytyčení vodárenských zařízení a vystavení povoleni kčínnosti vjejich ochranném pásmu dle odst.5 523 zákona č,2741/2001 Sb.v platném znění <.>
<br> 2.Stavebník dodrží pedmínky činnosti v ochranném pásmu vodárenského zařízení stanovene VaK Přerov,a.s <.>
<br> 3.investor zajistí ochranu stávajících zařízení ve správě Vai—( Přerov,a.s <.>,vodovodů pro veřejnou potřebu.Zemní práce ve vzdáíen'ostí menší jak 1.0 m od vodovodních zařízení a jejich příslušenství převede pouze ročně <.>
<br> 4.Pň poškozeni vodárensk...
Stavební povolení-SO 100 Zpevněné plochy a komunikace Soběchleby.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/26550/2021/404
<br> Naše čj.: MU/07710/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 11
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 11
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 11
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.13/A 20
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 08.04.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ č.4/2022
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako speciální stavební úřad dle ust.§ 15
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),příslušný podle ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997
Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"),ve stavebním řízení přezkoumal podle ust.§ 109 až 114 stavebního zákona žádost
o stavební povolení,kterou dne 10.12.2021 podala
<br>
Obec Soběchleby,IČO 003 01 965,Soběchleby 141,753 54 Soběchleby
<br> (dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
vydává podle ust.§ 115 stavebního zákona
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> SO 100 Zpevněné plochy a komunikace
<br> (stavební objekt stavby „Lokalita Obytný okrsek Soběchleby II“)
<br> na pozemku parc.č.872/2-ost.pl <.>,872/1-ost.pl <.>,899/2-ost.pl <.>,899/1-ost.pl.<,>
454/5-trvalý travní porost,451/4-orná půda,874-ost.pl.<,>
<br> 875-ost.pl <.>,451/21-orná půda
<br> v kat.území Soběchleby <,>
<br>
(dále jen "stavba") <.>
<br>
<br> Stavba byla umístěna územním rozhodnutím č.9/2021 zdejšího obecného stavebního úřadu
ze dne 19.04.2021 pod sp.zn.MU/16458/2020/4317 a čj.MU/08326/2021/SÚ-UŘO1 <,>
které nabylo právní moci dne 02.06.2021 <.>
<br>
<br> Č.j.MU/07710/2022/SÚ-...

Načteno

edesky.cz/d/5332449

Meta

Územní plánování   Stavby   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz