« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Zápis z jednání 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání 2/2022
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.2/ 2022
<br> Obecní úřad Řendějov 21.3.2022 Začátek zasedání: 21.3.2022 v 18.00 hodin
<br> Na jednání přítomni: XXXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXX,Doudová Vlasta,Včelák
<br> Robert
<br> Program jednání:
<br> 1) zahájení
<br> 2) určení ověřovatelů zápisu
<br> 3) seznámení zastupitelstva s provedeným rozpočtovým opatřením č.6/2021 provedeného starostou obce na základě zmocnění zastupitelstvem
<br> 4) projednání výměny pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav Řendějov s Agrem Pertoltice,a.s <.>
<br> 5) projednání smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ distribuce,a.s.o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby lV-12-6030389/2 Řendějov,Jiřice,ppč:1209-knn
<br> 6) projednání počtu členů zastupitelstva obce Řendějov na volební období 2022-2026
<br> 7) projednání závěrečného účtu obce Řendějov za rok 2021
<br> 8) projednání účetní závěrky obce Řendějov za rok 2021
<br> 9) projednání rozpočtového opatření č.1/2022
<br> 10) projednání finančního daru obce Řendějov na pomoc Ukrajině
<br> 11) různé
<br> 12) diskuse
<br> 13) závěr
<br> Bod 1 — zahájení zasedání
<br> Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné.Konstatoval,že na jednáníje přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva,a proto je zastupitelstvo schopné přijímat usnesení.Přednesl program,který byl zveřejněn na úředních deskách Obecního úřadu Řendějov a navrhl doplnit tento program o tyto body:
<br> - projednání vypínání veřejného osvětlení určitou část noci z hlediska úspor elektrické energie
<br> — projednání žádosti o koupi části pozemku p.č: 1346/1 v Řendějově
<br> - projednání uzavření smluv o dílo na opravu kapličky ve Starém Samechově
<br> - projednání úpravy smlouvy s provozovatelem služby senior-taxi
<br> Doplněný program byl jednomyslně schválen <.>
<br> Bod 2 — určení ověřovatelů zápisu
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi a jednomyslně schválení paní Vlasta Doudová a paní XXXXX XXXXXXX.Usnesení č.X/X/...

Načteno

edesky.cz/d/5331421

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz