« Najít podobné dokumenty

Obec Oplocany - Rozhodnutí - Veřejná vyhláška -Dodatečné povolení stavby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oplocany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí VV -Dodatečné povolení stavby.pdf [0,44 MB]
Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
<br> ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Bratrská 34,750 02 Přerov 2
<br> Spis zn.: 2022/027746/STAV/ZEM/Van Přerov,dne 28.04.2022
<br> Č.j.:
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> Ukl.a skart.znak:
<br> Ev.č.:
<br> MMPr/083126/2022/Van
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> pavel.vanek@prerov.eu
<br> 231.8 A/50
<br> 400/440
<br>
<br>
Žadatel:
<br>
<br> Dobrovolný svazek obcí Povaloví,Lobodice 39,751 01 Tovačov
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY
<br> (V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A)
<br>
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Přerova,Odbor stavebního úřadu a životního prostředí,Oddělení vodního hospodářství
<br> a zemědělství příslušný podle § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106
<br> odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "vodní zákon"),dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst.5 vodního zákona
<br> a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve správním řízení posoudil žádost o dodatečné povolení stavby
<br> vodního díla,kterou dne 11.02.2022 podal
<br> Dobrovolný svazek obcí Povaloví,IČ: 72549921,Lobodice 39,751 01 Tovačov <,>
<br> který zastupuje XXXX XXXX,IČ: XXXXXXXX,Žleby XXX,Rozdrojovice,XXX 34 Kuřim
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 a § 129 odst.3 stavebního zákona a ustanovení § 15 vodního zákona
<br> d o d a t e č n é s t a v e b n í p o v o l e n í
ke stavbě vodního díla:
<br> "POLU - stoková síť,2.část - obec Polkovice,Oplocany,Lobodice"
<br> (dále jen "stavba") <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Olomoucký
<br> Název obce Polk...

Načteno

edesky.cz/d/5331306

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oplocany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz