« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-29-04 Výběrové řízení
O Z N Á M E N Í
o vyhlášení výběrového řízení č.3/2022 pro vznik pracovního poměru zaměstnance
<br>
<br> Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
<br> pracovní pozice
<br> účetní
<br>
<br>
<br>
Místo výkonu práce:
<br> Úřad městské části Brno-Medlánky,Úsek rozpočtu a financování,Hudcova 239/7,621 00 Brno
<br>
<br> Charakteristika pozice:
<br> - samostatné vedení účetnictví účetní jednotky podle zákona o účetnictví,vedení účetních knih a
<br> daňových výkazů,účtování dotací a transferů,dohled na hospodaření se zřízenými fondy,plnění
<br> funkce hlavní účetní podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě,zpracování finančních
<br> vypořádání,sestavuje závěrečný účet a účetní závěrku,podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu <,>
<br> usměrňuje hospodaření městské části v souladu se schváleným rozpočtem,zajišťuje platební styk
<br> s peněžními ústavy,spolupracuje s auditory,vede evidenci a provádí kontrolu majetku městské
<br> části <.>
<br>
<br> Platové podmínky: se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,v platném znění a nařízením
<br> vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění
<br> pozdějších předpisů (platová třída 10 <.>,tj.dle započitatelné odborné délky praxe od 21.260 Kč až
<br> 31.240 Kč a osobní XXXXXXXXX do výše až XX.XXX Kč)
<br>
<br>
Termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení (popř.dle domluvy)
<br>
<br> Pracovní poměr: doba neurčitá
<br>
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie,finance a účetnictví
<br> • znalost zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,v platném znění
<br> • znalost zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,v platném znění
<br> • znalost zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,v platném znění
<br> • znalost zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO,v platném znění
<br> • znalost vyhlášky č.323/2002 Sb <.>,o r...
Prihlaska k VR c 3-2022 Urad MC Brno-Medlanky
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ č.3/2022 ÚŘAD MČ BRNO-MEDLÁNKY
<br>
<br> Přihlašuji se do výběrového řízení na obsazení pracovní pozice:
<br>
<br> zaměstnance/zaměstnankyně - „účetní“ s místem výkonu při Úřad městské části Brno-
<br> Medlánky,Úsek rozpočtu a financování,Hudcova 239/7,621 00 Brno
<br>
<br> Jméno,příjmení,titul:
<br>
<br> Datum a místo narození:
<br>
<br> Státní příslušnost:
<br>
<br> Místo trvalého pobytu uchazeče:
<br>
<br> PSČ:
<br>
<br> Telefon:
<br>
<br> E-mail:
<br>
<br> Číslo občanského průkazu:
<br> (Číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího státního příslušníka)
<br> __________________________________________________________________________
<br> Níže uvedená část přihlášky se nevrací
<br>
<br> Přílohy: - profesní strukturovaný životopis
<br> - motivační dopis
- výpis z evidence rejstříku trestů
- ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání
<br>
<br>
<br> PROHLÁŠENÍ
<br>
<br> V souladu s čl.6 odst.1 písm.a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
<br> 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
<br> osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
<br> „GDPR“) poskytuji výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů,které jsem Úřadu
<br> městské části Brno-Medlánky sám/sama poskytl/poskytla přihlášením se do výběrového
<br> řízení <.>
<br> Zároveň souhlasím,aby moje osobní doklady,které tímto poskytuji Úřadu městské
<br> části Brno-Medlánky,byly zpracovány v souladu se zákonem č.110/2019 Sb <.>,o zpracování
<br> osobních údajů,v platném znění a byly vedeny pouze pro účely výše uvedeného výběrového
<br> řízení <.>
<br>
<br>
<br> V ……………… dne…………….…….<.> …………………….…………… <.>
<br> podpis
<br> …………………………………………
<br> adresa pro zasílání korespondence

Načteno

edesky.cz/d/5327128

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz