« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr prodeje části pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 337/1 v k. ú. Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr prodeje
<br> části pozemku p.č.337/1 o výměře cca 846 m2 (viz situační plán) v k.ú.Lipník nad Bečvou <,>
přičemž prodej se uskuteční za níže uvedených podmínek:
- Se zájemcem bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím,že zájemce postaví
<br> na předmětné části pozemku parkovací stání včetně nájezdu <.>
- Podmínky smlouvy o budoucí kupní smlouvě:
<br> o Parkovací stání pro bytové jednotky a veřejnost včetně nájezdu (dále jen stavby) budou
postaveny v souladu s územním plánem nejpozději do 5 let ode dne podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné části pozemku.Dokladem bude
kolaudační rozhodnutí/souhlas vydaný příslušným Stavebním úřadem <.>
<br> o Při stavbě musí být respektován,zachován a stavebně upraven příjezd k bytovým
domům č.p.958 a 959 v Lipníku nad Bečvou <.>
<br> o Účastníci smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zaváží,že nejpozději do 6 měsíců
od kolaudace staveb vybudovaných na části pozemku p.č.337/1 v k.ú.Lipník
nad Bečvou,nejpozději však do 5 let od uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě <,>
mezi sebou uzavřou kupní smlouvu <.>
<br> o Budoucí kupní XXXX XXXX stanovena znaleckým posudkem vypracovaným vybraným
znalcem z oboru oceňování nemovitostí,dle zákona č.151/1997 Sb.v platném znění,jako
XXXX v místě a čase obvyklá,a to ke dni doručení výzvy budoucího kupujícího k uzavření
samotné kupní smlouvy.Prodej podléhá DPH <.>
<br> o V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě
do 3 měsíců ode dne obdržení dopisu,kterým bude zájemci sděleno,že mu bylo
schváleno uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na převod předmětné nemovitosti
zastupitelstvem města,pozbude usnesení týkající se uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě platnosti <.>
<br> o Pokud budoucí kupující upustí od záměru vybudovat stavby na předmětném pozemku <,>
zaniká smlouva o budoucí kupní...

Načteno

edesky.cz/d/5325708

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz