« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-28-04- Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna |Odbor dopravy
<br> Kounicova 67|601 67 Brno |ID datové schránky: a7kbrrn |www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0200440/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0200440/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612/jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno – město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst <.>
<br> 2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-60884-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 23.03.2022 <,>
<br> na základě žádosti žadatele:
<br> DOKA,s.r.o <.>,se sídlem Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Holásecká ve městě Brně podle výkresové dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu stavebního záboru před objektem Holásecká 14a (rekonstrukce rodinného domu) <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 01.07.2022 – 31.08.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
<br> pozemní komunikace <.>
<br> Přechodná dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle §19a odst.4 zákona
<br> č.13/19...
2022-28-04- příloha
S
<br> R
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: TUŘANY DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> 03/2022
<br> RDS
<br> 4x A4
-----------
<br> XXXX XXXXX
XXXX XXXXX
XXXX XXXXX
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5 620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> PDZ - 004
2021 - 005
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
<br>
DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> S
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO-MĚSTO:
<br> XXXX XXXXX
Bc.XXXXX XXXX
<br> BRNO - DVORSKA
<br> BRNO
- HO
<br> LÁSK
Y
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
BRNO,HOLÁSECKÁ 14a -
REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU
<br> MAGISTRÁT MĚSTA BRNA - ODBOR DOPRAVY:
<br> BRNO,HOLÁSECKÁ 14a
- REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU
<br> 1 x
<br> 2 M
ÍSTA
<br> PO - PÁ
6:30 - 8:30 HOD <.>
<br> 14:30 - 16:00 HOD <.>
<br> M
AX.15 M
<br> IN <.>
<br> Z4e
6x
<br> 2,5 m
<br> E8b B28
<br> E13
O
<br> D DATUME8a B28
<br> E13
O
<br> D DATUM
<br> LEGENDA:
- TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
S7
<br> A15
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
BUDE OSAZENO 7 DNÍ PŘEDEM
<br> LEGENDA:
- TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
S7
<br> A15
<br> - PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
BUDE OSAZENO 7 DNÍ PŘEDEME13
<br> OD DATUM
<br> B28
<br> E8c B28
<br> E13
O
<br> D DATUM
<br> 3 m
<br> - PRACOVNÍ ZÁBOR O DÉLCE CCA 20 m
<br> POZNÁMKA: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE OSAZENO DLE TP 65 a 66
POZNÁMKA: PŘÍSTUP K NEMOVITOSTEM BUDE ZAJIŠTĚN
<br> POZNÁMKA: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ B28 BUDE OSAZENO 7 DNÍ ...

Načteno

edesky.cz/d/5324447

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz