« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr prodeje části pozemku p. č. 1235/64 v k. ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1235/64 v k. ú. Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr prodeje
<br> části pozemku p.č.1235/64 o výměře 1117 m2,dle geometrického plánu č.4117-177/2021
nově označené jako p.č.1235/71,v k.ú.Lipník nad Bečvou,přičemž převod se uskuteční
za níže uvedených podmínek:
- Zájemce je povinen složit při podání žádosti o převod jistotu (zálohu kupní ceny) ve výši
<br> 100.000 Kč.Jistotu je možné složit na účet města Lipník nad Bečvou,vedený u Komerční
banky a.s <.>,expozitura Lipník nad Bečvou,č.ú.27-2119080297/0100,variabilní symbol
(RČ nebo IČO žadatele) <.>
<br> - V případě,že zájemci nebude usnesením zastupitelstva města schválen prodej předmětné
nemovitosti,jistota bude vrácena,a to nejpozději do 30 dnů ode dne projednání prodeje
zastupitelstvem města <.>
<br> - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí,a to při podpisu kupní smlouvy <.>
<br> - Kupující uhradí kupní cenu,a to do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy.Jistota ve výši
100.000 Kč je považována za zálohu kupní ceny <.>
<br> - Kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a znaleckého
posudku,a to do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy <.>
<br> - Kupující uhradí náklady spojené se sepsáním a vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí,a to při podpisu kupní smlouvy <.>
<br> - Návrh na vklad vlastnického práva k předmětné nemovitosti bude podán na katastrální úřad
až po zaplacení kupní ceny a uhrazení nákladů spojených s převodem <.>
<br> - V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu kupní smlouvy do 2 měsíců ode dne
obdržení dopisu,kterým bude sděleno,že mu byl schválen převod předmětné nemovitosti
zastupitelstvem města,pozbude usnesení schvalující převod platnosti,zájemce uhradí
městu Lipník nad Bečvou smluvní pokutu ve výši 50 % z jistoty <.>
<br> - V případě,že kupní smlouva bude podepsána,avšak kupující neuhradí do 90 dnů
od podpisu kupní sm...

Načteno

edesky.cz/d/5320377


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz