« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2022-26-04-Veřejná vyhláška
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0200430/2022/GJE VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0200430/2022/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / jeklova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního
<br> inspektorátu Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst.2
<br> písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-66629-2/ČJ-2022-0602DI,ze dne 28.03.2022,na
<br> základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul.Farského,Karkulínova,Vítězná a Přichystalova
<br> ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace generální opravy veřejného osvětlení na ul.Farského,Karkulínova,Vítězná <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 02.05.2022 – 31.07.2022.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce
<br> pozemní komunikace <.>
<br> Přechodná dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“...
2022-26-04-příloha
spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : XXXXXXXX XXXX ml <.>
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Karkulínova <,>
Farského,Vítězná
GO - VO
<br> Částečná uzavírka
<br> 1
č.o.CR2207/18.3.22
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> zábor vozovky :
zábor chodníku :
<br> Legenda ploch:
<br> stávající parkování :
vozidla k vyklizení :
<br> Legenda vozidel:
<br> přenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda značení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> přemostění pro pěší š.0,9m
<br> těžké přemostění 3,0 m
<br> ul <.>
Ha
<br> ná
cká
<br> ul.Karkulínova
<br> ul
<.> P
<br> ři
ch
<br> ys
ta
<br> lo
va
<br> ul.Farského
<br> ul
<.> V
<br> ítě
zn
<br> á
<br> P
<br> 30
<br> 30
<br> 5 <,>
50
<br> - B28 -osadit 7 dní předem
- DZ budou osazeny dle TP 65,66 a tech.listů pro osazování
přenosného DZ,přechodného VDZ dle TP 133,66
<br> - Výkopy budou ohrazeny zábranami Z2 nebo stav.zábranou
<br> - Stavba zabezpečí vchody (š.0,9m) a vjezdy (š.3,0m) přemostěním
nebo po dohodě s majiteli objektů
<br> - zábory slouží pro pěší,vozidla stavby <,>
sklad materiálu,kontejnery a ZS se zachováním
průchodu pro pěší v š.1,5m,místně 0,9m
<br> - zábory chodníků - výkop - zajištění zábranami
<br> Vyklizení p.ploch dle postupu prací - Etap
<br> č.j.: MMB /2022 -
<br> přemostění pro pěší š.0,9m
<br> B28
E13/Termín:.<.>.<.>.<.>.<.>
MIMO VOZIDLA STAVBY
GO-VO ul.Pompova/
<br> B28
E13/Termín:.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> MIMO VOZIDLA STAVBY
<br> GO-VO ul.Pompova/
<br> B28
E13/Termín:.<.>.<.>.<.>.<.>
MIMO VOZIDLA STAVBY
GO-VO ul.Pompova/
<br> B28
E13/Termín:.<.>.<.>
<br>.<.>.<.> M
IMO VOZIDLA S
<br> TAVBY GO
-VO ul.Pompo
<br> va/
<br> B28
E13/Termín:.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> MIMO VOZIDLA STAVBY
<...

Načteno

edesky.cz/d/5317663

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz