« Najít podobné dokumenty

Obec Valašská Senice - Návrh závěrečného účtu 2021 - SOH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valašská Senice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva auditu 2021 (3.27 MB)
u.<.> KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského krale
<br> DSO Sdružení obcí Hornolídečska
<br> Odbor ekonomický Horní Lideč 292
<br> Oddelenl kontrolní 756 12 Horní Lideč Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 7.dubna 2022 Ing.Věra Bělíčková KUZL 7717/2022 KUSP 26123/2021 EKO
<br> Zpráva č.366/2021IEKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení obcí Hornolidečska,IC: 62334743
<br> za rok 2021 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 12.10.2021 (dílčí přezkoumání) 07.04.2022 (konečné přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 10.08.2021 <.>
<br> Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností & dokladů dne 07.04.2022 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Valašská Polanka 756 11 Valašská Polanka
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Věra Bělíčková
<br> DSO Sdružení obcí Hornolidečska zastupovali:
<br> předseda: XXXXX XXXXX účetní: XXXXXX XXXXXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21.tel.: 577 043 210
<br> 761 90 Zlín e—maíl: marie.hennanova©kr—zlínsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písem nosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Bankovní výpis
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí Hornolidečska byl zveřejněn v souladu s š 39 odst.6 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech,v platném znění.Na internetových stránkách SOH byl zveřejněn v období od 22.2.2021 do 10.3.2021,na úředních deskách členských obci nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání - zveřejnění u všech obcí doloženo.Návrh rozpočtu byl sestaven pro příjmy v celkové výši 9.486 tis.Kč,výdaje v ce...
Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva za rok 2021
<br> Sdružení obcí Hornolidečska 756 12 Horní Lideč 292 IČ 62334743
<br> 1.Časový a věcný průběh inventarizace
<br> Inventuru majetku evidovaného na účtech 018,019,021,022,028,031 a ostatního majetku evidovaného na podrozvahovém účtu 901,902 za období 1.1.2021 — 31.12.2021 provedli členové inventarizační komise dne 20.1.2022 <.>
<br> Inventuru ostatního majetku,zůstatků bankovních účtů,transferů na pořízení dlouhodobého majetku,závazků,dohadných účtů,záloh,úvěrů a účtů časového rozlišení provedli členové inventarizační komise dne 20.1.2022 <.>
<br> 2.Způsob provedení inventury Skutečné stavy majetku a závazků členové inventarizační komise zjišťovali:
<br> a) fyzickou inventurou v případě majetku,u kterého bylo možno vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě inventurního soupisu
<br> b) dokladovou inventurou v případě pohledávek,závazků a nehmotného majetku,u kterých nešlo vizuálně zjistit fyzickou existenci a u kterých nešlo tedy provést fyzickou inventuru
<br> inventuru pokladní hotovosti členové inventarizační komise provedli přepočítáním poslední pracovní den běžného roku <.>
<br> inventuru pohledávek členové inventarizační komise provedli srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k pohledávkám,tj.faktur,případně smluv a kontrolou splatnosti pohledávek <.>
<br> Inventuru závazků členové inventarizační komise provedli srovnáním inventurního soupisu s kopiemi prvotních dokladů k závazkům,tj.faktur,případně smluv a kontrolou splatnosti závazků <.>
<br> Inventuru majetku fyzicky uloženého mimo účetníjednotku členové inventarizační komise provedli kontrolou na místě jeho uložení.Jednalo se o majetek pořizovaný účetní jednotkou,který byl zapůjčen k užívání členským obcím Sdružení obcí Hornolidečska <.>
<br> Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než které jsou v rekapitulaci uvedeny <.>
<br> 3.Doložení provedených inventur
<br> Členové inventarizační komise sestavili...
Fin 2-12
Fin2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oecí A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Za období : 1212021
<br> Sdružení obcí Hornolidečska: IČO 62334743: Horní Lideč 292,Horní Lideč,756 12 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2021 (v Kč.s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 25.1.2022
<br> !.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet RŽÉŽŠŽĚÉO Výsedeťoíi počátku Plniní V a b 1 2 3
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 186 000,00 2 226 000,00 2 226 600,00 100,03 4213 Investiční přijaté transfery ze státních íondů 0,00 17 972 057,00 17 972 657,00 100,00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 417 000,00 6 368 631,50 6 368 352,50 100,00 4222 Investiční pňjaté transfery od krajů 801 000,00 881 000,00 880 198,00 99,93 XXXX Bez paragrafu 9 484 000,00 27 448 288,50 27 448 407,50 100,00 0310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 531,47 26,5? 0310 xxxx Obecné příjmy a výdaje : finančních operací 2 000,00 2 000,00 531,47 26,5? 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 3 563 440,67 0,00 6330 xxxx Převody vlastnim fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0,00 3 563 449,67 0,00 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 66 500,00 66 500,00 100,00 6409 XXXX Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 66 500.00 56 500,00 100,00 Ceikem 9 486 000,00 27 516 780,50 31 078 088,04 112,95
<br> Strana 1 I 11
<br> ll.Rozpočtové výdaje
<br> Paragra! Položka Text Schválený rozpočet Rgřšgššělfo Výsledeťorlrů počátku Plníni V a b 1 2 3 2143 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 21 000,00 18 978,25 90.37 2143 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 897,50 94,88 2143 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 14 000,00 14 000,00 100,00 2143 xxxx Cestovní ruch 12 000,00 37 000,00 34 875,75 94,26 2219 5163 Služby peněžních ústavů 51 000,00 78 000,00 77 832,00 99,78 2219 5169 Nákup ostatn ích služeb 575 000,00 675 000,00 651 733,50 9...
Příloha
P Ř í L 0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecíi REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Za období: 12í2021 Sdružení obcí Hornolidečska; IČO 62334743; Horní Lideč 292.Horní Lideč.756 12 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 3.2.2022
<br> A.:.<.> informace podle 5 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> AJ.<.> Informace podle 5 ? odst.4 zákona
<br> Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám,zjn.Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č.410!2009 Sb.A ČÚS 5.705-708 <.>
<br> A
<br>.<.> 3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona
<br> Oceňování a vykazování:
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 do datla Kč <.>
<br> Drobný dlouhodoby nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7 do 60tis Kč <.>
<br> Změny způsobů oceňování nenastaly <.>
<br> Pro rok 2019 pokračuje účetní jednotka v rovnoměrném způsobu odepisování.O odpisech ÚJ účtuje jednou ročně a to k 31.12.P'ri účtování na devizových účtech se ÚJ řídí kurzem ČNB.Kurzové rozdíly jsou vypořádány k 31.12 <.>
<br> Oceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou určuje smernice č.12012 <.>
<br> Strana 1 ! 17
<br> AA.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> 1 2 Název položky Účet ÚČETNÍ OBDOBÍ Běžné Minulé P.l.Majetek a závazky účetní jednotky 894 270,00 894 270,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 9 900,00 9 900,00 2.Jiný drobný dtouhodobý hmotný majetek 902 884 370,00 884 370,00 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00 P.!l.Krátkodobé podmíněno pohtedavky z transferů & krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování t...
Výkaz zisku a ztráty
VÝKAZ zrsxu A ZTRÁTY územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Za období: 132021 Sdružení obcí Hornolidečska; IČO 62334743; Horní Lideč 292,Horní Lideč,756 12 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí Předmět činnosti: Sestavený k: 31.12.2021 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 3.2.2022
<br> 1 2 3 4 ÚČETNÍ 03005! Název položky SyT-ĚSICW BezneH Od ' „ ká MmuléH d.<.> ká Hlavní činnost nými? Hlavní činnost Džfrfngts A.NÁKLADYCELKEM 3 290 384.27 0.00 4 998 232,65 0,00 l.Náklady z činnosti 2 ?21 922.07 0.00 4 645 065,15 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 4 731,00 0,00 11 993,00 0,00 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 000 0.00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 „___ G.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 ?.Změna stavu zásob vlastní výroby 500 0,00 0,00 0.00 0.00 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Cestovné 512 8 921,00 0,00 7 390,00 0.00 10.Náklady na reprezentaci 513 59 514,00 0,00 24 407,50 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačníoh služeb 516 0.00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 304 118,07 0,00 261 059,10 0,00 13.Mzdové náklady 521 4-48 454,00 0,00 410 551,00 0,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 119 132,00 0,00 103 959.00 0.00 15.Jiné sociální pojištění 525 1 515,00 0,00 1 007.00 0.00 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0.00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 4 950,00 0,00 0,00 0.00 18.Daň silniční 531 0,00 0.00 0,00 0.00 19.Daň z nemovitostí 532 0.00 0,00 0,00 0.00 20.Jiné daně a poplatky 538 6 300,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a.úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary & jiná bezúplatné předání 543 9 660,00 0,00 16 805.55 0.00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0.00 0.00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X 258 400.00 0.00 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00 20.Odpisy dlouhodobého majetku 551 1 160 399,0...
Rozvaha
ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oací,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Za obdobi: 1212021
<br> Sdružení obcí Hornolidečska; IČO 62334743; Horní Lideč 292,Horní Lideč,756 12 Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Předmět činnosti: Sestavená k: 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 3.2.2022
<br> ].2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ.s ntetick' Název polozky y účet y Běžné Minulé Brutto Korekce Netto
<br> AKTNA CELKEM 46 838 277,97 1 629 653,00 46208 624,97 108 268 998.80 A.Stálá aktiva 38 602 902.92 :|.629 653,00 36 973 249.92 90 420 254.15 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 500 021,50 151 709,00 346 312,50 393 264.50 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0.00
<br> 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 50 567.00 50 567,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 449 454,50 101 142,00 348 312,50 393 264,50 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0.00 0.00 0.00
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0.00 0,00 0,00
<br> ||.Dlouhodobý hmotný majetek 38 102 881,42 1 477 944.00 36 624 937,42 90 026 990,25 1.Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 24 364 655,65 0,00 24 364 655,65 2? 884 143,96 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 B 195 193,50 1 393 929,00 4 801 264,50 5 420 788,50 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 84 015,00 84 015,00 0,00 0,00
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 7 459 017,27 0,00 7 459 017,27 56 722 057,79 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0.00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k ...
Návrh závěrečného účtu 2021
List1
Návrh závěrečného účtu 2021
<br>
Název účetní jednotky: Sdružení obcí Hornolidečska
Sídlo účetní jednotky: 756 12 Horní Lideč 292
IČ: 62334743
Právní forma účetní jednotky: svazek obcí
<br>
PŘÍJMY - dle paragrafů a položek v Kč
XXX XXX UZ Popis Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek
XXXX NINV transfery od obcí 2,186,000.00 2,226,000.00 2,226,600.00
4213 INV přijaté transfery ze státních fondů 0.00 17,972,657.00 17,972,657.00
4221 INV transfery od obcí 6,417,000.00 6,368,631.50 6,368,352.50
4222 INV transfery od krajů 881,000.00 881,000.00 880,798.00
9,484,000.00 27,448,288.50 27,448,407.50
<br> 6310 2141 Příjmy z úroků 2,000.00 2,000.00 531.47
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.oper.2,000.00 2,000.00 531.47
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0.00 0.00 3,563,449.67
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0.00 0.00 3,563,449.67
<br> 6409 2321 Přijaté neinvestiční dary 0.00 66,500.00 66,500.00
6409 Obecné příjmy a výdaje z fin.oper.0.00 66,500.00 66,500.00
<br> PŘÍJMY celkem 9,486,000.00 27,516,788.50 31,078,888.64
FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů a položek v Kč
XXX XXX UZ Popis Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek
XXXX Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech 6,128,000.00 6,128,000.00 4,608,921.00
8124 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky -2,208,000.00 -2,208,000.00 -2,208,000.00
<br> FINANCOVÁNÍ celkem 3,920,000.00 3,920,000.00 2,400,921.00
VÝDAJE - dle paragrafů a položek v Kč
XXX XXX UZ Popis Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Výsledek
XXXX 5169 Nákup ostatních služeb 10,000.00 21,000.00 18,978.25
2143 5175 Pohoštění 2,000.00 2,000.00 1,897.50
2143 5329 Ost.nein.transf.veř.rozp.úz.úrov.0.00 14,000.00 14,000.00
2143 Cestovní ruch 12,000.00 37,000.00 34,875.75
<br> 2219 5163 Služby peněžních ústavů 51,000.00 78,000.00 77,832.00
2219 5169 Nákup ostatních služeb 575,000.00 675,000.00 651,733.50
2219 5175 Pohoštění 3,000.00 43,000.00 35,839.00
2219 5362 Platby daní a popl.st.rozpočtu 20,000.00 20,000.00 2,300.00
221...

Načteno

edesky.cz/d/5310784

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valašská Senice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz