« Najít podobné dokumenty

Obec Řendějov - Návrh závěrečného účtu svazku obcí EKOSO za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řendějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přiložený dokument   (136.1 kB)  
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
<br> Název účetní jednotky: Ekoso,svazek obcí
<br> Sídlo: Dubějovická 269
<br> 257 63 Trhový Štěpánov
<br> územně samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí.Výstavba a
<br> rozšiřování skládky pro sdružené obce
<br> IČO : 49828029
<br> Kontaktní osoba:
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti.Nedošlo ke změnám z důvodu
<br> ukončení činnosti.Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> Prováděcí Vyhláška 410/2009 sb <.>,s účinností od 1.1.2017.Účetní jednotka rozdělila činnost na hlavní a
<br> hospodářskou.Hospodářská činnost představuje pacht skládky komunálního odpadu <.>
<br> Od 1.1.2021 zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000,- Kč na 80 000,- Kč.Tato nová hranice
<br> se použije také na technické zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání <.>
<br> V praxi to znamená,že movité věci s hodnotou nepřekračující 80 000,- Kč pořízené od 1.1.2021 jsou
<br> považovány za Dlouhodobý drobný hmotný majetek,kde daňovým nákladem jsou účetní odpisy.Pokud jde o
<br> výdaje charakteru technického zhodnocení,tak pokud v úhrnu u jednotlivého majetku za zdaňovací období
<br> výdaje nepřekročí hranici 80 000,-(v souladu s účetní směrnicí),lze je uplatnit jako jednorázový výdaj <.>
<br> Nehmotný majetek pořízený od 1.1.2021 již není majetkem,ze kterého se počítají daňové odpisy.Pro účely
<br> daně z příjmů se s tímto novým majetkem a jeho technickým zhodnocením bude zacházet jako s drobným
<br> majetkem <.>
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> Postupováno dle Vyhlášky 410/2009 Sb <.>
<br> 1.Oceňování a vykazování
<br> Zásoby-účetní jednotka nemá zásoby
<br>...
Přiložený dokument   (147.4 kB)  
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:31
<br> Název účetní jednotky: Ekoso,svazek obcí
<br> Sídlo: Dubějovická 269
<br> 257 63 Trhový Štěpánov
<br> územně samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí.Výstavba a rozšiřování
<br> skládky pro sdružené obce
<br> IČO : 49828029
<br> Kontaktní osoba:
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.3 550 606,00 1 218 214,11 3 569 055,78 1 204 597,83 NÁKLADY CELKEM
<br> 2 805 046,00 I.229 324,10 2 809 815,78 224 750,35 Náklady z činnosti
<br> 1.4 765,45 5 389,14501 Spotřeba materiálu
<br> 2.502 Spotřeba energie
<br> 3.503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.511 Opravy a udržování
<br> 9.391,00512 Cestovné
<br> 10.9 711,02 1 835,00513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 2 100,00 12.17 871,57 1 986,00 20 165,21518 Ostatní služby
<br> 114 000,00 13.185 000,00 126 000,00 185 000,00521 Mzdové náklady
<br> 14.11 975,00 11 970,00524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.532 Daň z nemovitostí
<br> 20.538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 2 683 037,00 28.2 671 655,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29...
Přiložený dokument   (68.8 kB)  
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2021
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 26.01.2022 12:55:30
<br> Název účetní jednotky: Ekoso,svazek obcí
<br> Sídlo: Dubějovická 269
<br> 257 63 Trhový Štěpánov
<br> územně samosprávný celekPrávní forma:
<br> Předmět činnosti: Plnění úkolů při zabezpečování čistoty obcí a ochrany životního prostředí.Výstavba a rozšiřování
<br> skládky pro sdružené obce
<br> IČO : 49828029
<br> Kontaktní osoba:
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 54 505 380,36 53 257 471,10 49 921 471,00 103 178 942,10 A CELKEM
<br> 41 113 900,00 A.38 207 296,00 49 921 471,00 88 128 767,00 Stálá aktiva
<br> 14 355,00 I.12 307,00 54 613,00 66 920,00 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 14 355,00 2.12 307,00 54 613,00 66 920,00013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 40 899 545,00 II.37 994 989,00 49 866 858,00 87 861 847,00 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1.031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 37 699 009,00 3.36 004 783,00 46 948 327,00 82 953 110,00021 Stavby
<br> 3 200 536,00 4.1 790 206,00 1 752 856,00 3 543 062,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.1 165 675,00 1 165 675,00028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.200 000,00 200 000,00036 Dlouhodobý hmotný m...
Přiložený dokument   (62 kB)  
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2021
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 498280292021 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Ekoso,svazek obcí
<br> Dubějovická 269
<br> 257 63 Trhový Štěpánov
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 502,10 50,2 50,26310 2141
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000,00 1 000,00 502,10 50,2 50,26310
<br> Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 100,0 100,06330 4131
<br> Převody z rozpočtových účtů 95 600,006330 4134
<br> Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.4 000 000,00 4 000 000,00 4 095 600,00 102,4 102,46330
<br> Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 000,00 3 000,00 4 117,05 137,2 137,26409 2324
<br> Ostatní činnosti j.n.3 000,00 3 000,00 4 117,05 137,2 137,26409
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 4 004 000,00 4 004 000,00 4 100 219,15 102,4 102,4
<br> FENIX,Výkaznictví 9.21.005 Strana 1 Tisk: 12.04.2022 10:28:31
<br>
<br> IČO: 49828029 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Ekoso,svazek obcí sestavený k 31.12.2021
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Ostatní osobní výdaje 82 000,00 82 000,00 54 415,00 66,4 66,43722 5021
<br> Odměny čl.zastup.obcí a krajů 151 000,00 151 000,00 130 615,00 86,5 86,53722 5023
<br> Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.12 000,00 12 000,00 11 970,00 99,8 99,83722 5032
<br> Knihy,učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 980,00 98,0 98,03722 5136
<br> Nákup materiálu j.n.5 000,00 5 000,00 4 949,14 99,0 99,03722 5139
<br> Úroky vlastní 20 000,00 20 000,00 10 547,48 52,7 52,73722 5141
<br> Poštovní služby 2 000,00 2 000,00 1 500,00 75,0 75,03722 5161
<br> Služby školení...
Přiložený dokument   (4.3 MB)  
zborovská i 1
15021 Praha 5
<br> čj <.>,08565912021/KusK
SpZn: SZ _044844 12021 lKU SK
<br> Stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ EKOSO
|Ó:49828029
za rok202l <,>
<br> Přezkoumání hospodaření DSO EKOSO za rok 2021 bylo zahájeno dne 26.07.202I
doručením oznámení o zahájeni přezkoumání hospodaření zasIaného přezkoumávajícím
orgánem <.>
<br> přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<.> 12.04.2022
<.> 04.IL202I
<br> na zák|adě zákona ě.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve zněni pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.202l - 31.12.2021
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Dubějovická269
257 63 Trhoý Stěpánov
<br> Přezkoumání lykonali:
<br> - kontrolor pověřený Ťízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Zástupci DSO:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Jiří Cernovský
<br> XXXXX XXXX - předseda svazku obcí
XXXX XXXXXXX - účetní
Ing.XXXXX XXXXXX - ředitel svazku obcí
<br>
<br> Pověření kpřezkoumání podle § 5 odst.I zákona ě,42012004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
ě.25512012 Sb <.>,vše ve znéni pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru intemího auditu
a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
dne XX.X.XXXX pod čj.095448/202 I/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.42012004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročním hospodařeni územního celku,tvořící součást závěreěného úětu podle
zákona ě.25012000 Sb <.>,ve znéní pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a ýdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpoČtoých
prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkajicí se tvorby apoužítí peněžních fondů <,>
- náklady a ýnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků lynakládaných na základé smlouvY
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smloulry sjinými
právn...
Přiložený dokument   (384.6 kB)  
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SVAZKU OBCÍ EKOSO
<br>
<br> ZA ROK 2021
<br>
<br>
V souladu s § 17 § Zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,předkládá svazek obcí EKOSO
<br> návrh závěrečného účtu svazku obcí za rok 2021
<br>
<br>
<br>
<br> Název EKOSO
<br> Právní forma svazek obcí
<br> IČO 49 82 80 29
<br> Adresa Dubějovická 269,257 63 Trhový Štěpánov
<br> Telefon,fax 317 851725,317 851 654
<br> Mobil,ředitele svazku obcí 603 569 712
<br> Mobil,předsedy svazku obcí 732 96 680
<br> Číslo základního běžného účtu 35-0321 965 399/0800
<br> Číslo běžného účtu-hospodářské činnosti 0321 965 399/0800
<br> e-mail- ředitel svazku obcí ekoso.odpady@tiscali.cz
<br> e-mail-hlavní účetní svazku obcí zvarovaekoso@tiscali.cz
<br> Webové stránky www.ekoso.cz
<br> Datová schránka b3ncufa
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> 1.Organizační struktura
<br>
<br>
Svazek obcí EKOSO,byl založen podle Zákona ČNR č.302 § 20 odst.1-4 a podle novely občanského
<br> zákoníku č.509/1991 Sb.§ 20,odst.f)-j) zakladatelskou smlouvou jako ekologické sdružení obcí
<br> občanů pod názvem „EKOSO“,za účelem výstavby ekologické skládky,a to na ustavující schůzi dne
<br> 30.10.1992 v Trhovém Štěpánově <.>
<br> Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje o zápisu do registru zájmových sdružení
<br> právnických osob (svazku obcí) byl proveden zápis dne 25.října 1993 pod reg.č.200/2003/BN <.>
<br>
<br> Svazek obcí přijal od svých svazkových obcí na výstavbu 1.a 2.etapy skládky vklady ve výši
<br> 23,950.904,00 Kč <.>
<br>
<br> V současné době sdružuje svazek obcí EKOSO 47 obcí.Názvy jednotlivých obcí,sídlo a
<br> identifikační číslo je uvedeno v příloze „Stanov svazku obcí EKOSO“ <.>
<br>
<br> Hlavní činnost svazku obcí se řídí Zákonem 128/2000 Sb <.>,o obcích a dalšími zákony s ním
<br> související <.>
<br>
<br> Hospodářská činnost svazku obcí je vymezena pro pacht skládky a je vedena odděleně od hlavní
<br> činnosti <.>
<br>
<br> Předmět činnosti...

Načteno

edesky.cz/d/5308950

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řendějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz