« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Smlouvy o poskytnutí dotací pro rok 2022 – oblast Sport a tělovýchova, Kultura, Zájmová činnost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

K-12_anonym.pdf
SMLOUVA
o poskytnutí dotace č.K-12
<br> město Lipník nad Bečvou
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupené: Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
(dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> Subjekt: Okrašlovací spolek Lípa
Sídlo: Křížkovského 67,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 27004210
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,sp.zn.L 6814 (dále
jen "příjemce")
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci podle dále
sjednaných podmínek a v souladu se Zásadami dotačního programu pro udělování dotací
v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti města Lipník nad
Bečvou,účinnými od 01.07.2019 (dále jen dotační zásady) <.>
<br> 2) Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto
smlouvou <.>
<br> Článek III <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br> 1) Příjemci je poskytována v roce 2022 dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou ve výši:
60.000 Kč (slovy: šedesáttisíckorunčeských) <.>
<br> 2) Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Celoroční činnost Okrašlovacího
spolku Lípa dle žádosti o dotaci podané v dotačním programu pro rok 2022 a s ním spojená
úhrada těchto nákladů na projekt:
<br> Technicko – organizační zajištění film.festivalu Pod nebesy
<br> Technicko – organizační zajištění koncertů živé hudby a dalších kulturně
společenských akcí
<br> Technicko – organizační zajištění Živého Betléma
<br>
<br> 2
<br>  Údržba a s...
ST-28_anonym.pdf
SMLOUVA
o poskytnutí dotace č.ST-28
<br> město Lipník nad Bečvou
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupené: Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
(dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> Subjekt: Sportovní Klub Karate Lipník nad Bečvou,z.s.(zkr.SK Karate
Lipník n./B.)
<br> Sídlo: Smetanova 393/29,75 31,Lipník nad Bečvou
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,sp.zn.L 10548 (dále
jen "příjemce")
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci podle dále
sjednaných podmínek a v souladu se Zásadami dotačního programu pro udělování dotací
v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti města Lipník nad
Bečvou,účinnými od 01.07.2019 (dále jen dotační zásady) <.>
<br> 2) Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto
smlouvou <.>
<br> Článek III <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br> 1) Příjemci je poskytována v roce 2022 dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou ve výši:
50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) <.>
<br> 2) Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Zajištění sportovní činnosti dle žádosti o
dotaci podané v dotačním programu pro rok 2022 a s ním spojená úhrada těchto nákladů na
projekt:
<br> Náklady spojené se závodní činností (jízdné,ubytování,startovné)
<br> Provozní náklady (reklamní materiál,klubový web,kulturní akce)
<br> Pronájem tělocvičny a sportovních ploch
<br>
<br> 2
<br>  Ochranné pomůcky...
ST-26_anonym.pdf
SMLOUVA
o poskytnutí dotace č.ST-26
<br> město Lipník nad Bečvou
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupené: Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
(dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> Subjekt: Tenisový klub Sokol Lipník nad Bečvou z.s <.>
Sídlo: Hrnčířská 287,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 07814453
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě,sp.zn.L 18374 (dále jen
"příjemce")
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci podle dále
sjednaných podmínek a v souladu se Zásadami dotačního programu pro udělování dotací
v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti města Lipník nad
Bečvou,účinnými od 01.07.2019 (dále jen dotační zásady) <.>
<br> 2) Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto
smlouvou <.>
<br> Článek III <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br> 1) Příjemci je poskytována v roce 2022 dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou ve výši:
70.000 Kč (slovy: sedmdestátisíckorunčeských) <.>
<br> 2) Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Celoroční příprava tenisové mládeže dle
žádosti o dotaci podané v dotačním programu pro rok 2022 a s ním spojená úhrada těchto
nákladů na projekt:
<br> Tenisové míče
<br> Dresy
<br> Tenisové a sportovní vybavení
<br> Pronájem tenisových kurtů a hal
<br>
<br> 2
<br>  Cestovné
<br>  Odměny trenérů a rozhodčím
<br>  Kancelářské potřeby
<br>
<br> 3) Stanoveného účelu má být do...
ST-22_anonym.pdf
SMLOUVA
o poskytnutí dotace č.ST-22
<br> město Lipník nad Bečvou
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupené: Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
(dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> Subjekt: Středisko volného času Lipník nad Bečvou,příspěvková
organizace
<br> Sídlo: Komenského sady 1334,751 31 Lipník nad Bečvou
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,Pr 920 (dále jen
"příjemce")
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci podle dále
sjednaných podmínek a v souladu se Zásadami dotačního programu pro udělování dotací
v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti města Lipník nad
Bečvou,účinnými od 01.07.2019 (dále jen dotační zásady) <.>
<br> 2) Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto
smlouvou <.>
<br> Článek III <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br> 1) Příjemci je poskytována v roce 2022 dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou ve výši:
90.000 Kč (slovy: devadesáttisíckorunčeských) <.>
<br> 2) Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Horolezecký oddíl při SVČ Lipník nad
Bečvou,p.o.dle žádosti o dotaci podané v dotačním programu pro rok 2022 a s ním
spojená úhrada těchto nákladů na projekt:
<br> Nájem sportovní hala
<br> Startovné
<br> Doplnění a obnova materiálu na lezení
<br>
<br> 2
<br>  Ostatní drobné služby (tisk materiálu,diplomy,….<.> )
<br>  Ostatní drobný materiál
<br>  Organizace zá...
ST-21_anonym.pdf
SMLOUVA
o poskytnutí dotace č.ST-21
<br> město Lipník nad Bečvou
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupené: Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
(dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> Subjekt: KLUB KOLOBĚHU LIPNÍK NAD BEČVOU lipenští dráčci a draci
2010,z.s <.>
<br> Sídlo: B.Němcové 1048/21,Lipník nad Bečvou
IČO: 22873724
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,sp.zn.L 9044 (dále
jen "příjemce")
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci podle dále
sjednaných podmínek a v souladu se Zásadami dotačního programu pro udělování dotací
v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti města Lipník nad
Bečvou,účinnými od 01.07.2019 (dále jen dotační zásady) <.>
<br> 2) Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto
smlouvou <.>
<br> Článek III <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br> 1) Příjemci je poskytována v roce 2022 dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou ve výši:
50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) <.>
<br> 2) Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Podpora celoroční sportovní činnosti
2022 = národní soutěže ČSK a mezinárodní soutěže IKSA dle žádosti o dotaci podané
v dotačním programu pro rok 2022 a s ním spojená úhrada těchto nákladů na projekt:
<br> Startovné
<br> Ubytování na soutěžních
<br> Doprava na soutěžní akce
<br>
<br> 2
<br>  Pronájem sportovní ploch pro sportovní přípravu,nájemné
<br...
ST-19_anonym.pdf
SMLOUVA
o poskytnutí dotace č.ST-19
<br> město Lipník nad Bečvou
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupené: Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
(dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> Subjekt: FK Spartak Lipník nad Bečvou,z.s <.>
Sídlo: B.Němcové 1043,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 44940289
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,L 1509 (dále jen
"příjemce")
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci podle dále
sjednaných podmínek a v souladu se Zásadami dotačního programu pro udělování dotací
v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti města Lipník nad
Bečvou,účinnými od 01.07.2019 (dále jen dotační zásady) <.>
<br> 2) Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto
smlouvou <.>
<br> Článek III <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br> 1) Příjemci je poskytována v roce 2022 dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou ve výši:
110.000 Kč (slovy: stodesettisíckorunčeských) <.>
<br> 2) Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Podpora celoroční sportovní činnosti
dle žádosti o dotaci podané v dotačním programu pro rok 2022 a s ním spojená úhrada
těchto nákladů na projekt:
<br> Pronájem sportovišť
<br> Doprava na zápasy
<br> Nákup sportovního náčiní,oblečení a vybavení
<br>
<br> 2
<br>  Rozhodčí a delegáti
<br>  Energie
<br>  Odměny do turnajů
<br> 3) Stanoveného účelu má být dosaženo do 09.12.2022 <.>
<br> 4...
ST-05_anonym.pdf
SMLOUVA
o poskytnutí dotace č.ST-05
<br> město Lipník nad Bečvou
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupené: Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
(dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> Subjekt: ENERGY JUDO TEAM,z.s <.>
Sídlo: Teplice nad Bečvou 95,753 01,Teplice nad Bečvou
IČO: 26624745
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,spis.Zn.L5897 (dále
jen "příjemce")
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci podle dále
sjednaných podmínek a v souladu se Zásadami dotačního programu pro udělování dotací
v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti města Lipník nad
Bečvou,účinnými od 01.07.2019 (dále jen dotační zásady) <.>
<br> 2) Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto
smlouvou <.>
<br> Článek III <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br> 1) Příjemci je poskytována v roce 2022 dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou ve výši:
50.000 Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) <.>
<br> 2) Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Podpora celoroční sportovní činnosti
2022 dle žádosti o dotaci podané v dotačním programu pro rok 2022 a s ním spojená úhrada
těchto nákladů na projekt:
<br> Nájem,startovné,ubytování,doprava,turnaje,nákup tatami
<br> Další náklady související s činností spolku - materiál,ceny,vstupné <.>
<br> 3) Stanoveného účelu má být dosaženo do 09.12.2022 <.>
<br>
<br> 2
<br> 4) Finanční prostředky ...
ST-03_anonym.pdf
SMLOUVA
o poskytnutí dotace č.ST-03
<br> město Lipník nad Bečvou
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupené: Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
(dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> Subjekt: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lipník nad Bečvou
Sídlo: Mánesova 1347,751 31,Lipník nad Bečvou
IČO: 65920961
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném vedený u Městského soudu v Praze,sp.zn.L36330
(dále jen "příjemce")
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci podle dále
sjednaných podmínek a v souladu se Zásadami dotačního programu pro udělování dotací
v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti města Lipník nad
Bečvou,účinnými od 01.07.2019 (dále jen dotační zásady) <.>
2) Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto
smlouvou <.>
<br> Článek III <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br> 1) Příjemci je poskytována v roce 2022 dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou ve výši:
60.000 Kč (slovy: šedesáttisíckorunčeských) <.>
2) Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Podpora celoroční činnosti sboru dle
žádosti o dotaci podané v dotačním programu pro rok 2022 a s ním spojená úhrada těchto
nákladů na projekt:
<br> pořízení a opravy požární stříkačky PS12
Poháry
Opasky
Hadice
<br>
<br> 2
<br>  Odměny pro soutěžící,ceny pro účastníky
 Rozdělovače
 Lavičky a stoly
<br>
<br> 3) Stanoveného účelu má být dosaženo do 09.12.2022 <.>
4) Finanční...
ST-02_anonym.pdf
SMLOUVA
o poskytnutí dotace č.ST-02
<br> město Lipník nad Bečvou
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupené: Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
(dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> Subjekt: FBC Lipník z.s <.>
Sídlo: Jezerská 1173/24,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 70259712
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném U Krajského soudu v Ostravě,L 4717 (dále jen
"příjemce")
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci podle dále
sjednaných podmínek a v souladu se Zásadami dotačního programu pro udělování dotací
v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti města Lipník nad
Bečvou,účinnými od 01.07.2019 (dále jen dotační zásady) <.>
2) Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto
smlouvou <.>
<br> Článek III <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br> 1) Příjemci je poskytována v roce 2022 dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou ve výši:
110.000 Kč (slovy: stodesettisíckorunčeských) <.>
2) Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Celoroční činnost florbalového klubu
FBC Lipník dle žádosti o dotaci podané v dotačním programu pro rok 2022 a s ním spojená
úhrada těchto nákladů na projekt:
<br> Startovné týmů,kauce
Licence za týmy a hráče
Pronájem hal
Výplata rozhodčích
<br>
<br> 2
<br>  Nákup sportovního vybavení
3) Stanoveného účelu má být dosaženo do 09.12.2022 <.>
4) Finanční prostředky ve výši dotace budou příjemci uvolněny po uzavření t...
ST-01_anonym.pdf
SMLOUVA
o poskytnutí dotace č.ST-01
<br> město Lipník nad Bečvou
Sídlo: náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupené: Ing.Miloslavem Přikrylem,starostou
Bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,Lipník nad Bečvou
Číslo účtu: 27-2119050207/0100
(dále jen "poskytovatel")
<br> a
<br> Subjekt: Basketbalový klub Lipník nad Bečvou,z.s <.>
Sídlo: Za Porážkou 893,751 31,Lipník nad Bečvou
IČO: 44940335
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu L,vložce číslo
1388 (dále jen "příjemce")
<br> Článek I <.>
Úvodní ustanovení
<br> Ve smyslu zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
a na základě ustanovení § 10a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) uzavírají
výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen smlouva) <.>
<br> Článek II <.>
Předmět smlouvy
<br> 1) Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci dotaci podle dále
sjednaných podmínek a v souladu se Zásadami dotačního programu pro udělování dotací
v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti města Lipník nad
Bečvou,účinnými od 01.07.2019 (dále jen dotační zásady) <.>
<br> 2) Příjemce se zavazuje dotaci přijmout a použít ji za podmínek stanovených touto
smlouvou <.>
<br> Článek III <.>
Výše,účel a uvolnění dotace
<br> 1) Příjemci je poskytována v roce 2022 dotace z rozpočtu města Lipník nad Bečvou ve výši:
110.000 Kč (slovy: stodesettisíckorunčeských) <.>
<br> 2) Účelem poskytnutí dotace je realizace projektu Podpora celoroční sportovní činnosti
dle žádosti o dotaci podané v dotačním programu pro rok 2022 a s ním spojená úhrada
těchto nákladů na projekt:
<br> Nájemné
<br> Nákup dresů,balónů,ostatní pomůcky pro basketbal <.>
<br> 3) Stanoveného účelu má být dosaženo do 09.12.2022 <.>
<br>
<br> 2
<br> 4) Finanční prostředky ve výši dotace budou příjemci uvolněny po uz...

Načteno

edesky.cz/d/5308467

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz